Medium link

Stanowisko Prezydiów 5 Okręgowych Rad Lekarskich do proponowanych przez MZ założeń zmian w systemie opieki zdrowotnej

POZIOM FINANSOWANIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU OBYWATELI

W Kliczkowie podczas posiedzenia Prezydiów 5 Okręgowych Rad Lekarskich określono stosunek lekarzy do proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia założeń zmian w systemie opieki zdrowotnej. Poniżej treść stanowiska.

STANOWISKO
Prezydiów ORL w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie i Wrocławiu na wspólnym spotkaniu w dniu 19 listopada 2016 r.

Po odbyciu dyskusji na temat proponowanych założeń zmian w systemie opieki zdrowotnej stoimy na stanowisku, że propozycje te nie rozwiązują podstawowych problemów opieki zdrowotnej w Polsce.
Naszym zdaniem podstawowym problemem opieki zdrowotnej jest jej wieloletnie niedofinansowanie. Obecny poziom finansowania opieki zdrowotnej w Polsce zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu obywatela.
Przedstawione propozycje zmian skutkować będą ograniczeniem dostępu do opieki zdrowotnej a zwłaszcza do opieki specjalistycznej dla pacjentów.
Nie rozwiązują ponadto palącego problemu nadmiaru czynności administracyjnych spadających na lekarzy i innych pracowników medycznych, zabierającym im czas przeznaczony dla pacjentów.
Omijają najważniejsze problemy opieki stomatologicznej nie tylko nad dorosłymi pacjentami, ale i nad dziećmi.
Coraz częściej słychać populistyczne hasła, że pacjentom należy się wszystko, natychmiast i wg najwyższych standardów, co przy aktualnych nakładach na ochronę zdrowia jest absolutnie niemożliwe.
Domagamy się od ministra zdrowia stworzenia programu funkcjonowania ochrony zdrowia możliwego do realizacji, a zarazem przyjaznego chorym, opartego na poziomie finansowania zdecydowanej większości krajów europejskich, rekomendowanemu przez WHO.
Oczekujemy także realnego programu kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów uwzględniającego aktualny potencjał kadry lekarskiej i przekazania jego organizacji samorządowi lekarskiemu.

Stanowisko podpisali:
Jacek Kozakiewicz, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Andrzej Matyja, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
Grzegorz Mazur, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi
Wojciech Domka, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie
Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

Początek strony