facebook

Medium link

Ogłoszenie o konkursie ofert na usługę - Inwestor zastępczy

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 ogłasza konkurs ofert na usługę – Inwestor zastępczy w przedsięwzięciu : Remont kapitalny budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 43 we Wrocławiu - na etapie przygotowania dokumentacji technicznej, do chwili uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

I. Zakres obowiązków inwestora zastępczego:

 1. Inwentaryzacja posiadanej przez Zleceniodawcę dokumentacji technicznej i wydanych decyzji.
 2. Współpraca ze Zleceniodawcą w wyborze wykonawcy ekspertyzy technicznej budynku.
 3. Opracowanie wspólnie ze Zleceniodawcą planu organizacyjno - użytkowego budynku , będącego podstawą do przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.
 4. Kontrola nad postępem prac projektowych w zakresie wielobranżowej dokumentacji technicznej i rozwiązywanie zaistniałych problemów w porozumieniu ze Zleceniodawcą.
 5. Pozyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń potrzebnych do zatwierdzenia projektu i uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, w szczególności pozyskanie decyzji konserwatorskiej.
 6. Przeprowadzenie negocjacji z firmą Tauron, dotyczących remontu lub usunięcia trafostacji znajdującej się na posesji.

II. Wymagania Zleceniodawcy

 1. Oferta powinna zawierać cenę (netto i brutto) za wykonanie usługi – Inwestor zastępczy - w przedsięwzięciu : Remont kapitalny budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 43 - na etapie przygotowania dokumentacji technicznej, do chwili uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
 2. Czas realizacji zamówienia – 6 miesięcy od daty podpisania umowy .
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2017 roku o godz. 12.00.
  Oferty należy złożyć w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu (Sekretariat) przy ul. Kazimierza Wielkiego 45, 50-077 Wrocław.  
 4. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: Dyrektor Biura DIL mgr Maria Jarosz.
 5. Opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze oferty:
  Cena ofertowa oraz doświadczenie w zakresie sprawowania funkcji inwestora zastępczego.
 6. Dokumenty wymagane od oferenta:
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2. dokumenty (np. referencje, poświadczenia) potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności (decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie).
Początek strony