facebook

Medium link

Informacja dot. wyborów delegatów na Zjazd Delegatów DIL w rejonach wyborczych - stan na 14 maja 2017 r.

OKW DIL informuje, że 17 maja o g.24.00 (decyduje data stempla pocztowego lub godzina wpływu drogą mailową lub data wpływu jeśli osobiście) mija termin zgłaszania do OKW kandydatów na delegatów (na odpowiednich drukach z PIECZĄTKĄ i PODPISEM zgłaszającego i dwoma podpisami samego kandydata). Kandydat na delegata może również zgłosić sam siebie. Do 31 maja OKW zamyka listy kandydatów na delegatów w rejonach wyborczych i publikuje je w BIP na stronie internetowej DIL.
Na wniosek kandydata publikuje też w BIP jego zdjęcie oraz ewentualnie inne informacje, wg § 5 regulaminu wyborów w rejonach wyborczych. W rejonie wyborczym, z inicjatywy przewodniczącego koła DIL lub delegatów obecnej kadencji lub innych liderów z obszaru danego rejonu wyborczego, w porozumieniu z Wiceprezesem ds. odpowiedniej delegatury, ustala się komisję skrutacyjną w składzie trzech członków izby z przewodniczącym, nie będących kandydatami w tym rejonie. Ustala się ponadto dzień, miejsce i godziny głosowania do urny (od 1 do 12 godzin) oraz termin głosowania korespondencyjnego i przekazuje te dane do OKW. Przewodniczący OKW powołuje wtedy komisję skrutacyjną, w tym przewodniczącego, i potwierdza miejsce i termin (dzień i godz.) głosowania przy urnie oraz termin głosowania korespondencyjnego dla danego rejonu wyborczego (decyduje data wpływu do OKW, a nie data stempla pocztowego). OKW wysyła do każdego członka rejonu wyborczego min. na 14 dni przed terminem głosowania korespondencyjnego kartę do głosowania, informację o miejscu i terminie głosowania przy urnie (dzień i godz.), terminie głosowania korespondencyjnego wraz z instrukcją i dwoma kopertami, ponadto z podaniem strony internetowej z ewentualnymi informacjami o kandydatach. Teoretycznie więc, od 14 czerwca mogłyby zacząć się wybory przy urnach, ale pamiętać trzeba o zabezpieczeniu 14 dni na wysyłkę karty do głosowania (plus załączniki) z OKW do wyborcy oraz odpowiedniego okresu na wysyłkę głosu korespondencyjnie przez wyborcę do OKW (przed głosowaniem przy urnie). Przewodniczący komisji skrutacyjnej odbiera w OKW głosy korespondencyjne swojego rejonu w dniu głosowania lub wyjątkowo w przeddzień (przed głosowaniem) zgodnie też z terminem ostatecznym głosowania korespondencyjnego. Na prośbę przewodniczącego komisji skrutacyjnej, OKW może wysłać głosy korespondencyjne kurierem. W dniu głosowania, z zastosowaniem odpowiedniej procedury, wrzuca je do urny przed rozpoczęciem głosowania osobistego przez członków rejonu wyborczego. Przewodniczący komisji skrutacyjnej dostarcza niezwłocznie po głosowaniu całość dokumentacji do OKW. Szczegóły działania komisji skrutacyjnej w rejonie wyborczym zawiera regulamin wyborczy (tekst jednolity uchwały nr 12, X Zjazdu Krajowego Lekarzy z 29 stycznia 2010 r.) dostępny na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej w zakładce Dokumenty/Obwieszczenia i zarządzenia Prezesa NRL. Wybory w rejonach mają zakończyć się do 31 października. Kworum rejonu wyborczego to 20 % ogólnej liczby członków rejonu wyborczego na liście wyborczej. Delegat musi uzyskać min. 5% głosów ogólnej liczby członków rejonu wyborczego, jednak nie mniej niż 3 głosy.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Andrzej Wojnar

Więcej informacji nt. wyborów w zakładce Wybory 2018.

Początek strony