facebook
Medium link

Ogłoszenie o konkursie ofert na usługę – prace projektowe ”Przebudowa budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 43 we Wrocławiu"

Ogłoszenie o konkursie ofert na usługę – prace projektowe

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 45
ogłasza konkurs ofert na usługę – prace projektowe :
”Przebudowa budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 43 we Wrocławiu".

Link do zdjęć budynku: https://goo.gl/photos/qFmJYcfJW7kL24rH7

A. Informacje ogólne

Nieruchomość o powierzchni 331m2 lokalizowana we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 43, działka nr76/2, AM-24, Obręb Stare Miasto, zabudowana jest budynkiem o pow. użytkowej 583,25 m2 pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym wpisanym do rejestru zabytków (zał. nr 1) oraz budynkiem stacji transformatorowej należącej do spółki Tauron Dystrybucja S.A. (zał. nr 2).
Teren oznaczony jest symbolem 1UX-M/2 i objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr LIV/1608/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 09.09.2010 roku.
Budynek aktualnie jest nie zasiedlony, ma wykonaną elewację od strony ul. Kazimierza Wielkiego oraz wymieniony dach.

B. Opis wstępnie planowanych funkcji budynku nr 43

W wyniku przebudowy kamienica przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 43 zostanie
 zintegrowana z przyległą do niej siedzibą D.I.L. przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 45

•    poziom -1
 komunikacja pozioma i pionowa (np. platforma) bud. nr 43, z istniejącym w poz. -1
 bud. nr 45 zapleczem gastronomicznym, z technologiczną przebudową integracyjną,
 pomieszczenia pomocnicze,

•    poziom 0
 restauracja, patio,
 komunikacja pionowa w bud. nr 43
 komunikacja pionowa bud. nr 43 z poz. -1 bud, nr 45 (np. platforma)

•    poziom +1
 komunikacja pionowa w bud. nr 43,
 pomieszczenia biurowo - klubowe,

•    poziom +2
 sala rozpraw Sądu Lekarskiego, pomieszczenia biurowe,
 komunikacja pionowa w bud. nr 43 oraz pozioma z bud. nr 45,

•    poziom +3 wraz z antresolą
 pomieszczenia biurowe oraz pokoje gościnne
 komunikacja pionowa w bud. nr 43

Inwestor zastrzega sobie prawo do wprowadzania w etapie I, pkt2 zamiennych funkcji pomieszczeń oraz rozwiązań komunikacyjnych do w/w. zestawienia.

C. Zakres prac projektowych, wymagania, terminy

•    ETAP I - oczekiwany termin wykonania do 6 tygodni

1.    Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku dla potrzeb opracowania projektu przebudowy z weryfikacją wykonanych przyłączy bądź warunkami wpięcia budynku do istniejących sieci.
2.    Opracowanie na podstawie wytycznych Zamawiającego wariantowych koncepcji przebudowy budynku, wraz z wizualizacjami oraz wstępnymi założeniami technicznymi i ekonomicznymi. Wybrany przez Zamawiającego wariant nowo planowanych funkcji budynku będzie podstawą do opracowania wielobranżowego projektu budowlanego w etapie II.
3.    Przeprowadzenie kontroli okresowej budynku i sporządzenie ekspertyzy jego stanu technicznego, uwzględniającej zarówno możliwości realizacji projektowanej przebudowy jak również zabezpieczenia do czasu rozpoczęcia przewidywanych projektem prac budowlanych.

Zastrzeżenie wykorzystania dokumentacji:
Z uwagi na aktualny stan techniczny budynku Zamawiający przewiduje złożenie ekspertyzy oraz protokołu z przeglądu okresowego w PINB we Wrocławiu pl. Solidarnoości1/3/5.

•    ETAP II - oczekiwany termin wykonania do 10 tygodni

1    Opracowanie kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego, będącego rozwinięciem
wybranego przez Zamawiającego w etapie I wariantu realizacji przebudowy i uzyskanie dla tak opracowanego projektu wszelkich niezbędnych do jego zatwierdzenia zgód, uzgodnień, bądź odstępstw (np. konserwator zabytków, straż pożarna, sanepid, sieci, itp. )
2    Protokolarne Przekazanie Zamawiającemu kompletnego Projektu Budowlanego, a akceptacji i otrzymaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego, złożenie Projektu Budowlanego w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu, celem jego zatwierdzenia i uzyskania dla Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę / przebudowę

•    Etap III – oczekiwany termin wykonania do 10 tygodni

1.     Opracowanie wielobranżowej dokumentacji wykonawczej, będącej rozwinięciem zatwierdzonego decyzją Prezydenta Wrocławia projektu budowlanego z etapu II
2.     Opracowania wizualizacji pomieszczeń – projektów aranżacji wnętrz, wyposażenia itp.
3.     Opracowania wielobranżowej specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskim i ślepym w wersji papierowej oraz elektronicznej
4.     Przygotowanie oferty na nadzór autorski podczas realizacji inwestycji

 

II Informacje dodatkowe:

1.    Łączny czas realizacji wszystkich trzech etapów nie powinien przekroczyć 26 tygodni. Wyjątkiem mającym wpływ na ewentualne przedłużenie mogą być uzgodnienia /decyzje administracyjne, na których wydanie pracownia Projektowa, bądź Zamawiający, pomimo dopełnienia warunków szczególnej staranności i terminów złożenia nie mieli wpływu.
2.    Rozliczenie za cały zakres prac należy rozdzielić na poszczególne etapy/ punkty, określając wartość netto usługi oraz należny podatek vat .
3.    Terminy do rozliczeń powinny być skorelowane z etapami j.w.
4.    We wszystkich etapach opracowywania dokumentacji projektowej przewidywane są cykliczne narady koordynacyjne / cotygodniowe spotkania monitorujące / przedstawiciela Zamawiającego z wybraną Pracownią Projektową .
5. Oferta powinna zawierać cenę (netto i brutto) za wykonanie usługi – prace projektowe - w przedsięwzięciu przebudowa budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 43 we Wrocławiu.-
6. Termin składania ofert upływa w dniu 19 czerwca 2017 roku , godz. 12.00.
Oferty należy złożyć w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu (Sekretariat) przy ul. Kazimierza Wielkiego 45, 50-077 Wrocław.
7. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: Dyrektor Biura DIL mgr Maria Jarosz (71) 798 80 52 oraz mgr inż. Artur Dąbrowski 602 251 317.
8. Opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze oferty:

a/ długość terminu w ciągu którego zostanie opracowana dokumentacja projektowa,
b/ doświadczenie w zakresie przygotowywania prac projektowych dotyczących tego typu obiektów, w tym rekomendacje,
c/ cena za realizację zadania projektowego.

9. Dokumenty wymagane od oferenta:

a. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b. dokumenty (np. referencje, poświadczenia) potwierdzające, że projektant posiada uprawnienia do wykonywania prac projektowych.

Początek strony