facebook

Medium link

Ogłoszenie o konkursie ofert na usługę – badanie bilansu-sprawozdania finansowego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu za rok 2017

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 ogłasza konkurs ofert na usługę – badanie bilansu – sprawozdania finansowego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu za rok 2017.

Oczekiwany termin wykonania – od dnia 1 lutego 2018 roku tj. od chwili przekazania dokumentów przez DIL do dnia 15 marca 2018 roku.

Informacje dodatkowe:

 1. Oferta powinna zawierać cenę (netto i brutto) za wykonanie usługi.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 15 grudnia 2017 roku , godz. 12.00. Oferty należy złożyć w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu (Sekretariat) przy ul. Kazimierza Wielkiego 45, 50-077 Wrocław lub przesłać listem poleconym na wskazany adres.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 21 grudnia 2017 roku, godz. 11.00.
 4. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Dyrektor Biura DIL mgr Maria Jarosz (71) 798 80 52.
 5. Opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze oferty:
  1. długość terminu w ciągu którego zostanie przeprowadzone badanie bilansu DIL,
  2. doświadczenie w zakresie badania bilansów, w tym dokumenty zawierające nazwy firm, w których wykonywano usługę,
  3. cena za realizację usługi.
 6. Dokumenty wymagane od oferenta:
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2. dokumenty potwierdzające, że oferent posiada uprawnienia do wykonania usługi.

Wersja do druku

Początek strony