facebook

Medium link

Informacja dla lekarzy pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej.

W odpowiedzi/na pismo z dnia 8 listopada 2017 roku, znak: DIL/1569/2017, w sprawie uprawnień lekarzy, wynikających z art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172), w świetle przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.Upoz. 2217), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej uwzględnia zasadę poszanowania praw nabytych lekarzy, na podstawie art. 14 ustawy o świadczeniach. Powyższe oznacza, iż lekarze ci zachowują prawo do udzielania świadczeń w zakresie podstawowej opiece zdrowotnej na zasadach przewidzianych w ustawie o świadczeniach. W związku z powyższym lekarze, o których mowa w art. 14 ust. 3, utracą z mocy ustawy o świadczeniach możliwość udzielania świadczeń jako lekarze POZ z dniem 31 grudnia 2017 roku.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż prawo do udzielania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, jako lekarz przyjmujący deklaracje wyboru (lekarz POZ), zapewniać będzie podjęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Ponadto wyjaśniam, iż ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej nie wprowadza zmian w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1248, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym lekarzy pracujących pod nadzorem. W związku z powyższym lekarz, który odbył staż podyplomowy, niespełniający wymagań określonych dla lekarzy POZ, w dalszym ciągu będzie mógł udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej, jako lekarz pracujący pod nadzorem.

Skan dokumentu

Dodatkowe informacje

Początek strony