facebook

Medium link

Konkurs ofert na wynajem powierzchni biurowej przy al. Matejki 6 i 6b we Wrocławiu

Wersja do druku

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej - biurowej w budynkach położonym przy Al. Matejki 6 i 6b we Wrocławiu (działka ewidencyjna nr 59, AM-16, obręb Plac Grunwaldzki; działka ewidencyjna nr 60/1 AM-16, obręb Plac Grunwaldzki) na prowadzenie działalności biurowej.

Wykluczona jest inna działalność.
Przedmiotem wynajmu jest: Wynajem powierzchni użytkowej na działalność biurową.
Całkowita powierzchnia użytkowa: 783 m2
Wszystkie pomieszczenia są zlokalizowane na parterze, II, III i IV piętrze budynków położonych przy Al. Matejki 6 i 6b we Wrocławiu.
Oferta złożona w postępowaniu może dotyczyć tylko całości powierzchni użytkowej, oferty częściowe nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 1 marca 2018 roku do godziny 12.00 w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 45 (2 piętro, sekretariat).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wynajem powierzchni użytkowej w budynkach przy Al. Matejki 6 i 6b we Wrocławiu. Ponadto na kopercie należy wskazać oferenta.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 marca 2018 roku o godzinie 12.30 w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu, ulica Kazimierza Wielkiego 45.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

1. OPIS PRZEDMIOTU NAJMU
Konkurs obejmuje wynajem pomieszczeń biurowych w budynkach przy Al. Matejki 6 i 6b we Wrocławiu działka ewidencyjna nr 59, AM-16, obręb Plac Grunwaldzki; działka ewidencyjna nr 60/1, AM – 16, obręb Plac Grunwaldzki o łącznej powierzchni użytkowej 783 m2
Wynajmujący zastrzega sobie prowadzenie przez Najemcę działalności zgodnie
z przeznaczeniem na działalność biurową. Pomieszczenia wyposażone są w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania oraz oświetlenie sufitowe, telefoniczną, internet.

2. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH NAJEMCY LOKALU
2.1. Wszelkie ulepszenia lub przebudowa pomieszczeń jest możliwa jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego.
2.2 Lokal wymaga wyposażenia w sprzęt i meble na koszt Najemcy.
2.3 Najemca zobowiązuje się powstrzymać od działań, które utrudnią lub będą stanowić uciążliwość dla innych działalności prowadzonych w budynku.
2.4 W przypadku stwierdzenia przez Najemcę potrzeby wykonania w lokalu dodatkowych zabezpieczeń i ulepszeń poprawiających bezpieczeństwo i komfort klientom, wszelkie nakłady związane z dostosowaniem do ww. wymogów leżą po stronie Najemcy.
2.5 Wynajmujący wyrazi zgodę na wszelkie inwestycje wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności biurowej.

3. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
Tylko działalność wymieniona w ogłoszeniu.

4. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY
4.1 Podstawę oceny będą stanowiły: - wysokość oferowanego czynszu – 100%
4.2 Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania konkursu w całości lub w części.
4.3 Zastrzega się prawo zaproszenia podmiotów, które złożyły dwie jednakowe oferty do dodatkowej tury składania ofert.
4.4 Zastrzega się prawo do zmiany warunków konkursu.

5. ZAWARCIE UMOWY
5.1 Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony z możliwością wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem wynoszącym 3 miesiące.
5.2 Udostępnienie lokalu – po podpisaniu umowy najmu.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
6.1 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty.
6.2. Oferta powinna zawierać:
a) imię i nazwisko oraz adres oferenta, albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna, adres do korespondencji, telefon kontaktowy,
b) NIP i REGON, KRS
c) datę sporządzenia oferty,
d) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym powierzchni, oraz warunkami konkursu i przyjęciem tych warunków bez zastrzeżeń,
e) oferowaną wysokość stawki czynszu brutto za 1 m2 powierzchni miesięcznie,
f) określenie rodzaju planowanej działalności,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania konkursowego,
h) podpis oferenta.

6.3. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
a) aktualne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS) b) oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika.
c) aktualne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty zaświadczenie z właściwego ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami wg stanu na datę ogłoszenia konkursu lub oświadczenia o braku zaległości z ww. opłatach wraz z pisemnym zobowiązaniem do dostarczenia zaświadczeń przed podpisaniem umowy.
d) umowę spółki, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej.
e) umowę spółki, w przypadku nowo utworzonej spółki prawa handlowego.
f) oryginał decyzji lub potwierdzoną przez właściwy organ lub właściciela firmy za zgodność z oryginałem kopię decyzji o nadaniu nr NIP i REGON.

7. ZWIĄZANIE OFERTĄ
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od dnia otwarcia ofert.

8. WAŻNOŚĆ KONKURSU
8.1 Konkurs może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi i warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.
8.2. Konkurs uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w konkursie pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub jeżeli komisja konkursowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków konkursu.

9. PRAWA ORGANIZATORA
Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu zastrzega sobie prawo wycofania powierzchni wystawionej do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny.

Początek strony