facebook

Medium link

Sprawozdanie z działalności Dolnośląskiej Rady Lekarskiej za lata 2013-2018

Koleżanki i Koledzy!

Z powodu decyzji o połączeniu corocznego zjazdu sprawozdawczo-budżetowego z wyborczym mijająca kadencja wyjątkowo wydłużyła się ponad cztery lata. W tym czasie zmienił się nieco liczbowy stan naszej korporacji. Na terenie Dolnego Śląska ogółem zarejestrowanych jest obecnie 15 454 lekarzy, w tym: 11 833 lekarzy oraz 3 621 lekarzy dentystów. Najwięcej jest nas w delegaturze wrocławskiej: 10 875 (lekarzy – 8 328, lekarzy dentystów – 2 547), następnie w delegaturze wałbrzyskiej: 1 894 (lekarzy – 1 459, lekarzy dentystów – 435), legnickiej: 1 350 (lekarzy – 1 013, lekarzy dentystów – 337) i jeleniogórskiej: 1 328 (lekarzy – 1028, lekarzy dentystów – 300).

W okresie sprawozdawczym od 23.11.2013 r. do 07.04.2018 r. odbyło się 45 posiedzeń Rady DIL oraz 49 posiedzeń Prezydium DRL, które zaowocowały podjęciem 670 uchwał DRL, 166 uchwał Prezydium DRL, 1 apelem i 12 stanowiskami. Dotyczyły one szerokiego panelu spraw, którymi zajmujemy się z racji kompetencji i obowiązków ustawowych: wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, opinii dotyczących kandydatów na konsultantów wojewódzkich, stanowisk w kwestii spraw bieżących związanych z sytuacją w ochronie zdrowia, udzielania różnego rodzaju dotacji, zapomóg i dofinansowań dla naszych Koleżanek i Kolegów, decyzji organizacyjnych, finansowych, w zakresie działań inwestycyjnych i wszelkich innych istotnych dla naszego samorządu spraw. Ponadto podjęto 510 uchwał dotyczących rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. Kwestiami szczegółowymi zajmowały się komisje problemowe Dolnośląskiej Rady Lekarskiej: Komisja Etyki, Finansowa, Kształcenia, Legislacyjna, Młodych Lekarzy, ds. Rejestracji Lekarzy i Stażu Podyplomowego, Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów, Sportu, Historyczna i Kultury, Stomatologiczna, Współpracy z Zagranicą i ds. Lekarzy Cudzoziemców, Wyborcza, Specjalna, Bioetyczna, Rewizyjna oraz Kolegium Redakcyjne „Medium”.

Działalność korporacyjna:

            Mijającą kadencję naznaczyły trzy akcje protestacyjne, w których brali udział członkowie naszej korporacji i z których powinniśmy wyciągnąć wnioski na przyszłość. Jej początek zdominowały konsekwencje „protestu receptowego”, do którego zachęciły Koleżanki i Kolegów władze naczelne i okręgowe. Jego bezpośrednim efektem były procesy sądowe, jakie NFZ wytoczył lekarzom, którzy do protestu faktycznie przystąpili. Dolnośląska Rada Lekarska wynajęła kancelarię prawną do obrony lekarzy. Niestety, wszystkie sprawy zostały przegrane. Po zmianie na funkcji prezesa DRL udało się uzyskać informacje od NFZ-u, jaka jest skala roszczeń i uznano, że nie warto kontynuować współpracy z kancelarią prawną. Ponieważ skala protestu okazała się niewielka, Dolnośląska Rada Lekarska podjęła decyzję o zwrocie nałożonych kar tym, którzy o taki zwrot wystąpią. Ten protest po raz kolejny pokazał, że skłonność środowiska lekarskiego do podejmowania radykalnych działań jest nikła. 24 września 2016 r. odbyła się manifestacja pracowników zawodów medycznych w Warszawie. Tym razem, mając świadomość, że czynny udział lekarzy specjalistów zarabiających, wprawdzie na kilku etatach, ale jednak sumy uznawane przez społeczeństwo za znaczne, może narazić cały protest na krytykę wsparliśmy akcję głównie logistycznie, dofinansowując wyjazd protestujących do Warszawy. Wcześniej, w roku 2015 poparliśmy także środowisko pielęgniarskie podczas protestu prowadzonego pod nazwą „Ostatni Dyżur”, zaś w roku 2017 wsparliśmy akcję protestacyjną „Porozumienia Rezydentów”, która ostatecznie zakończyła się powodzeniem: Ministerstwo Zdrowia potraktowało młodych lekarzy, jak partnerów do negocjacji, w efekcie czego powstał dokument, którego ocenę należy pozostawić do czasu realizacji jego pierwszych deklaracji. Rezydenci otrzymali od Dolnośląskiej Rady Lekarskiej każdy rodzaj wsparcia, o jaki wystąpili: od finansowego, prawnego po lokalowe i logistyczne, a członkowie Dolnośląskiej Rady Lekarskiej: Kol. Bożena Kaniak, Leszek Pałka, Wojciech Sulka i piszący te słowa wzięli czynny udział w marszu protestacyjnym we Wrocławiu.

     W mijającej kadencji Dolnośląska Rada Lekarska zajmowała się wieloma problemami dotyczącymi naszego środowiska. Intensywnie uczestniczyliśmy we wdrażaniu „pakietu onkologicznego”: Dolnośląska Rada Lekarska wraz z lekarzami i organizacjami skupionymi w Porozumieniu Zielonogórskim zorganizowała w siedzibie DIL dwie konferencje prasowe, spotkanie z wojewodą dolnośląskim Tomaszem Smolarzem oraz, dzięki inicjatywie i kontaktom zawodowym Kol. Małgorzaty Niemiec, z organizacjami pacjenckimi. Działanie „pakietu onkologicznego” monitorowane było przez cały rok 2015, a w październiku, z inicjatywy Pracodawców Zdrowia i Porozumienia Zielonogórskiego, przy współudziale Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, odbyło się w Szklarskiej Porębie robocze spotkanie onkologów, lekarzy rodzinnych i specjalistów ambulatoryjnych, którzy podjęli próbę uporządkowania zdobytych doświadczeń i poszukiwali rozwiązań najbardziej palących problemów związanych z tym tematem. W związku z koniecznością wprowadzenia kas fiskalnych zorganizowano we Wrocławiu spotkanie dla zainteresowanych lekarzy z przedstawicielami Urzędu Skarbowego, na którym można było uzyskać odpowiedzi na pytania i rozwiać wątpliwości związane ze stosowaniem nowych rozwiązań prawno-skarbowych. Podobne spotkania organizowano z przedstawicielami ZUS-u w związku z wprowadzeniem elektronicznego druku ZUS ZLA, czyli popularnego „L4”. Obecnie monitorujemy proces wdrażania tego projektu: na jednym z ostatnich posiedzeń DRL oprotestowaliśmy pomysł wyeliminowania „papierowych” druków zwolnień z dniem 1 lipca tego roku. We współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oddaliśmy do rąk Koleżanek i Kolegów opracowanie zaleceń, jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym – jest ono dostępne na stronie internetowej Stacji i DIL. Efekty „protestu receptowego” zaowocowały wypracowaniem z naszym ubezpieczycielem Inter-Polską nowej, rozszerzonej formy ubezpieczenia, zawierającej dodatkowo element tzw. asysty prawnej. Z innych istotnych dla naszej korporacji spraw, którymi zajmowaliśmy się intensywnie były nowelizacje ustaw o zawodach lekarza i lekarza dentysty a także o państwowym ratownictwie medycznym, która została totalnie skrytykowana przez naszą Radę i Naczelną Radę Lekarską; oba stanowiska miałem okazję prezentować na posiedzeniu wrocławskiego Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Udało się także obronić Izby przed nadaniem im statusu tzw. biegłego instytucjonalnego. Z inicjatywy stowarzyszenia prokuratorów powstał bowiem pomysł nadania izbom lekarskim takiego „uprawnienia”. Był on efektem dramatycznego wzrostu liczby spraw przeciwko lekarzom przy zbyt małej liczbie biegłych sądowych - prokuratorzy chcieli sobie zapewnić lepszy komfort pracy. Początkowo było sporo głosów sprzyjających temu pomysłowi, jednak ostatecznie przeważyły argumenty, podnoszone zresztą od początku przez członków naszej Rady, że nie ma sensu angażować się w tą inicjatywę bezpośrednio i narażać na krytykę skazanych Koleżanek i Kolegów z jednej strony, zaś mediów i opinii publicznej przy opiniach uniewinniających z drugiej. Ostatecznie uzgodniono, że należy skupić się przede wszystkim na kształceniu jak największej liczby biegłych, aby orzekali kompetentnie, zaś Komisji Kształcenia DIL powierzono zadanie zorganizowania odpowiednich szkoleń. Najprawdopodobniej już wkrótce biegli sądowi będą także musieli poddać się procesowi lustracji, co podniesie etyczną i moralną wartość wydawanych opinii. Opiniowaliśmy w trakcie kadencji najważniejsze akty prawa miejscowego: projekty „Map potrzeb zdrowotnych Dolnego Śląska”, sieci szpitalnej naszego regionu, a szczególnie intensywnie monitorujemy reformę naszego kształcenia dzięki obecności naszej koleżanki wiceprezes Doroty Radziszewskiej w najwyższych gremiach decyzyjnych. W miarę możliwości staramy się też interweniować przy konfliktach wokół kontraktacji usług przez NFZ: w ubiegłym roku odnieśliśmy nawet spektakularny sukces. Dzięki zaangażowaniu w ten proces kol. wiceprezes Małgorzaty Nakraszewicz udało się doprowadzić do unieważnienia nierzetelnie zorganizowanego konkursu dla stomatologów.

W mijającej kadencji intensywnie kontynuowaliśmy naszą współpracę międzynarodową. W dniach 23-24 kwietnia 2015 roku odbyło się cykliczne, VI Niemiecko-Polskie Sympozjum „Przeszłość zrozumieć – przyszłość kształtować”. Tym razem gościło nas Europa-Miasto Görlitz – Zgorzelec. Przedsięwzięcie jak zwykle udane, wymiana poglądów cenna, jednak odczucie obu stron było podobne: czas zastanowić się nad nową formułą naszych bilateralnych spotkań. We wrześniu tego samego roku mieliśmy okazję gościć w naszej siedzibie prezydenta Niemieckiej Izby Dentystycznej wraz z osobami towarzyszącymi i rektorem naszego uniwersytetu prof. Markiem Ziętkiem, a nasi stomatolodzy spotkali się ze stomatologami saksońskimi powtórnie 13 października 2016 roku. Tradycyjnie także odbyły się spotkania prezydiów Dolnośląskiej i Saksońskiej Izby Lekarskiej: pierwsze w Dreźnie w dniach 21-22 października 2016 roku i drugie we Wrocławiu w dniach: 24 -25 listopada roku 2017. Dodatkowym akcentem naszej działalności międzynarodowej było spotkanie z lekarzami gruzińskimi z Autonomicznej Republiki Adżarii, które odbyło się w naszej Izbie 7 listopada 2017 roku.

Oczywiście kontynuowaliśmy także współpracę z zaprzyjaźnionymi Izbami: Śląską, Krakowską i Łódzką. W dniach: 18-20 XI 2016 roku spotkaliśmy się na wyjazdowym posiedzeniu w Kliczkowie, a wspólne dyskusje zaowocowały stanowiskami dotyczącymi negatywnej oceny proponowanych przez ministerstwo zmian w systemie ochrony zdrowia, które później stały się wzorcem do uchwalenia podobnych stanowisk na posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej. Na jednym z ostatnich posiedzeń Dolnośląska Rada Lekarska przyznała ustępującym prezesom tych Izb: Jackowi Kozakiewiczowi, Grzegorzowi Mazurowi i Andrzejowi Matyji nasze najwyższe odznaczenie – Medal Jana Mikulicza Radeckiego.

Ważnym elementem naszej działalności były inicjatywy integrujące środowisko. Zmieniliśmy całkowicie podejście do korzystania z nowej siedziby przy ulicy Kazimierza Wielkiego 45 i sal przy al. Matejki 6: zrezygnowaliśmy z nastawienia na działalność komercyjną i dziś na każdego lekarza i każdą korporacyjną inicjatywę czekają szeroko otwarte drzwi naszych zasobów praktycznie bezpłatnie. Rozwinął swoją działalność Klub Lekarza pod kierownictwem Kol. wiceprezesa Piotra Knasta i Kol. Bożeny Kaniak. Obok Sekcji Szachowej pojawiła się Sekcja Golfa i Sekcja Taneczna wraz z cyklicznymi już wieczorkami tanecznymi organizowanymi przez Kol. Leszka Pałkę. Na stałe wpisaliśmy do kalendarza imprez objętych patronatem Dolnośląskiej Rady Lekarskiej i dofinansowywanych przez Izbę cykliczne wydarzenia sportowe: Mistrzostwa Lekarzy w Squashu organizowane przez Kol. Piotra Musika, biegi narciarskie organizowane przez Kol. Zbyszka Markiewicza, Bieg Uniwersytetu Medycznego pomysłu Kol. Tomasza Zatońskiego i Otwarte Mistrzostwa Polski Lekarzy w Nordic Walking, firmowane przez naszego kolegę z Rady Leszka Pałkę, czy Mistrzostwa Lekarzy w Golfie. Cyklicznie organizujemy już karnawałowe bale lekarza, a w tym roku spróbowaliśmy nowej formuły: balu lekarza i prawnika integrując te dwa ważne środowiska zawodów zaufania publicznego. W 2016 roku gościliśmy także Polską Orkiestrę Lekarzy, która zauroczyła uczestników pięknego koncertu.

Staramy się wspierać i zachęcać do działania młodych lekarzy. W tej kadencji powołano do życia Komisję Młodych Lekarzy, kontynuujemy tradycję uroczystego wręczania ograniczonych praw wykonywania zawodu, wzmocnioną w tej kadencji corocznym fundowaniem wraz z firmą Inter ubezpieczenia na okres stażu. Młodzi lekarze mają swoją stronę na portalu społecznościowym Facebook, a lekarze-rezydenci podczas swojego protestu mogli się przekonać, że mają pełne wsparcie w swojej korporacyjnej instytucji. Nie zapominamy także o seniorach, którzy intensywnie działają we własnym Kole Lekarzy Seniorów, dziś pod światłym przewodnictwem Kol. Krzysztofa Wroneckiego, korzystając z naszego finansowego i logistycznego wsparcia.

Działalność inwestycyjno-finansowa:

            Mijająca kadencja okazała się bardzo owocna także w tej sferze naszej działalności. Jej początek, to zakończony sukcesem proces uzyskania zwrotu podatku vat z naszej poprzedniej inwestycji: remontu i rozbudowy aktualnej siedziby, w którym kluczową rolę odegrał nasz skarbnik, Kol. Małgorzata Niemiec. Udało się nam także skorygować błędne zapisy w księgach wieczystych odnośnie prawa własności naszej siedziby. Dla przypomnienia: problem wynikł jeszcze w poprzedniej kadencji, gdy jako wiceprezes ds. finansowo-budżetowych przystąpiłem do porządkowania naszych finansów. Wysokie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu zmotywowały mnie, by wystąpić do miasta o wykup prawa do jego własności. Wtedy wyszło na jaw, że zapis w akcie notarialnym, przekazującym nam budynek przy ulicy Kazimierza Wielkiego 45 od Stowarzyszenia Lekarzy Dolnośląskich i w księgach wieczystych jest błędny. Okazało się, że nie jesteśmy właścicielem nie tylko ziemi, ale i budynku: wszystko było objęte jedynie użytkowaniem wieczystym. Dochodzenie prokuratorskie niczego nie wniosło, a sprawa zakończyła się czerwoną adnotacją w księgach o nieuregulowanym prawie własności. Aktualnie czynimy starania o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Rok 2016 był rokiem kolejnych wyzwań inwestycyjnych. Już w styczniu rozpoczęliśmy prace projektowe w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu naszej sali wykładowej przy al. Matejki 6. Okazało się, że instalacja elektryczna w budynku wymaga natychmiastowej interwencji. Poszerzono prace remontowe o prace instalacyjne, powołano zespół ds. remontu pod przewodnictwem dr Piotra Knasta i korzystając z wzorców z lat ubiegłych przeprowadzono remont, którego efekty wszyscy, a szczególnie nowi Delegaci, będą mogli ocenić 7 kwietnia. Równolegle rozpoczęliśmy realizację uchwały zjazdowej z roku 2015, obligującą Radę do przeprowadzenia działań zmierzających do zakupu budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 43, przylegającego do naszej obecnej siedziby i stanowiącego w przeszłości jeden obiekt. Sporządzono operat szacunkowy i przystąpiono do negocjacji z właścicielem, zakończonych sukcesem: zakupem budynku w styczniu 2017 roku. Ponownie organizację inwestycji powierzono zespołowi ds. remontu kierowanym przez Kol. wiceprezesa Piotra Knasta, obecnie zakończyliśmy prace projektowe i czekamy na pozwolenie na budowę. Ta inwestycja umożliwi niezbędne uzupełnienie naszego zasobu: planowane jest zorganizowanie na parterze zakupionej kamienicy restauracji, która poprzez piwnice zostanie połączona z naszą „Receptą”. Umożliwi to całkowite oddzielenie zaplecza restauracyjnego od części konferencyjno-biurowej, dzięki czemu wreszcie najemca będzie mógł rozszerzyć swoją działalność w sposób umożliwiający zapewnienie odpowiedniej rentowności przedsięwzięcia. Pomiędzy kamienicami powstanie patio, które znacznie podniesie atrakcyjność także pomieszczeń Klubu Lekarza: planowane jest przebicie drzwi dzięki czemu pomieszczenia klubowe uzyskają dostęp do światła dziennego i ogródka. Poprawić chcemy przede wszystkim warunki funkcjonowania Sądu Lekarskiego i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Te instytucje to jeden z trzech najważniejszych filarów funkcjonowania samorządu lekarskiego, a dzisiejsze czasy stawiają przed nimi coraz większe wymagania. Chcielibyśmy także powrócić do planów zorganizowania kilku pokojów gościnnych, aby zapewnić większy komfort działaczom naszej korporacji spoza Wrocławia. W nowym budynku planujemy także umieszczenie naszego archiwum i wygospodarowanie dodatkowej sali klubowo-seminaryjnej, by umożliwić realizowanie się osobom zaangażowanym w działalność integracyjną.

            Wszystkie te działania są możliwe dzięki stabilnej i dobrej sytuacji finansowej naszego samorządu, potwierdzonej stosownymi audytami. O niej więcej przeczytacie w sprawozdaniu naszego skarbnika, dr Małgorzaty Niemiec. Podsumowując poprzednią kadencję myślę, że należy uznać ją za owocną i obfitującą w wiele korzystnych i dobrych dla naszej korporacji wydarzeń, choć oczywiście, szczególnie na jej początku, nie obyło się bez problemów. Do kwestii rezygnacji mojego poprzednika i późniejszych perturbacji z tym związanych nie chciałbym już wracać, nie można jednak pominąć bardzo poważnego zdarzenia o charakterze przestępczym, związanego z tamtą prezesurą: defraudacji niemal 60 tys. złotych przez księgowego zatrudnionego przez lek. Jacka Chodorskiego na niezrozumiale preferencyjnych warunkach, uniemożliwiających jakąkolwiek kontrolę nad jego pracą przez inne osoby funkcyjne. Po rezygnacji J. Chodorskiego z funkcji prezesa i zwolnieniu księgowego, dzięki czujności nowych służb księgowych defraudację wykryto, pieniądze udało się odzyskać a sprawa zakończyła się w sądzie wyrokiem skazującym. Poprzedni księgowy okazał się zresztą recydywistą.

                                            

Koleżanki i Koledzy!

Działalność naszego samorządu wspierają trzy filary: kształcenie, sądownictwo i rejestr. Powyższe sprawozdanie, to jedynie przegląd wydarzeń, na które wpływ miała Dolnośląska Rada Lekarska. Przeważająca część naszej działalności skupia się w naszych komisjach, z których sprawozdaniami będziecie mogli się zapoznać. Ale oczywiście największą wartością każdej instytucji są ludzie, bo to oni kształtują jej rzeczywistość. Kilka osób wymieniłem z imienia i nazwiska omawiając działalność Rady, jednak szczególne podziękowania należą się wielu. Jeszcze raz chciałem gorąco podziękować Kol. Małgorzacie Niemiec, która przez dwie kadencje stała na straży naszych finansów, ale też przejrzystości i zwykłej przyzwoitości w działaniu, pełniąc funkcję skarbnika DRL. Jej uczciwość i niezłomność uchroniła nas przed błędami, które miałyby fatalne konsekwencje dla naszej korporacji. Ogromnym zaangażowaniem i operatywnością oraz zdolnościami organizacyjnymi wykazał się wiceprezes DRL Kol. Piotr Knast, który przejął na swoje barki trudy związane z organizacją i prowadzeniem naszych inwestycji. Od lat świetnie radzą sobie z organizacją pracy w naszych delegaturach wiceprezesi, Kol. Dorota Radziszewska, która jest jednocześnie naszym ekspertem w kwestii kształcenia podyplomowego i kol. Ryszard Kępa, świetnie zorientowany w sprawach samorządowych. Szczególne podziękowania należą się wymienianej już wcześniej Kol. Bożenie Kaniak, która z niezwykłym zaangażowaniem współpracuje z naszymi seniorami, przewodzi od lat Komisji Socjalnej i podejmuje się najtrudniejszych zadań zleconych przez Radę. Podobnie trudne zadania bierze na siebie Kol. Iwona Datner Hapon. Nie byłoby tak świetnie rozwiniętego kształcenia, gdyby nie działalność i zaangażowanie Kol. Andrzeja Wojnara, który wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w pracy naukowej i samorządowej. Na straży naszego Kodeksu Etyki Lekarskiej stoi od lat Kol. Jakub Trnka, który jednocześnie jest naszym ekspertem w dziedzinie prawa medycznego. Wspominany już wcześniej Kol. Leszek Pałka poświęcił się działalności legislacyjnej i integracyjnej. Szczególne podziękowania należą się Kol. Katarzynie Bojarowskiej, Zbyszkowi Markiewiczowi i Robertowi Seifertowi, którzy zawsze służyli dobrą radą i pomysłami oraz Kol. Leszkowi Bystrykowi, naszemu „ministrowi spraw zagranicznych”. Kol. Józef Lula dwie kadencje dbał o politykę medialną Izby nadzorując wydawanie naszej gazety „Medium” i pełnił jednocześnie funkcję zastępcy sekretarza DRL. Nieocenionym łącznikiem naszej Rady z OZZL jest Kol. Wojciech Sulka, który koordynował naszą współpracę przy akcjach protestacyjnych. Nasza korporacja wspiera się na dwóch filarach, lekarskim wymienionym powyżej i stomatologicznym, któremu od dwóch kadencji przewodziła z powodzeniem wiceprezes ds. stomatologii, Kol. Alicja Marczyk-Felba, która jednocześnie umiejętnie integruje całe nasze środowisko. Stomatolodzy w naszej wspólnej izbie odgrywają kluczowe role: Kol. Barbara Polek szefowała delegaturze jeleniogórskiej, Kol. Małgorzata Nakraszewicz – jednocześnie pasjonatka wszelkiej legislacji-przewodziła delegaturze wrocławskiej, Kol. Urszula Kanafa- Kiliańska pełniła funkcję sekretarza DRL. Kol. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska od lat pilnuje naszej historii kierując Komisją Historyczną, zaś Kol. Iwona Świątkowska z powodzeniem wykorzystuje aktualnie swoje możliwości w rozwoju naszej działalności kulturalnej. Nie przez przypadek podziękowania rozpocząłem od naszego skarbnika, a kończę na Komisji Rewizyjnej. Bo też jej członkowie podczas ostatnich dwóch kadencji, na równi ze skarbnikiem ustrzegli Izbę przed zejściem z wytyczonych szlaków. To dzięki Kol. Piotrowi Lasce, Ewie Krawieckiej-Jaworskiej, Irenie Kowalskiej i Halinie Nawrockiej w porę ustrzegliśmy się przed błędami, a ponadto zawsze mogliśmy liczyć na ich radę i pomoc w kwestiach inwestycyjnych i korporacyjnych. Szczególne podziękowania należą się pracownikom etatowym naszej instytucji z panią dyrektor Marią Jarosz na czele, która z wielkim poświęceniem, zaangażowaniem i cierpliwością realizuje nasze, delikatnie mówiąc, często spontaniczne pomysły. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za te wspólnie spędzone lata i liczę, że nadal będziemy razem działać na rzecz naszego środowiska niezależnie od wyników przyszłych wyborów i powierzonych funkcji.

 

W-w, 29.03.2018r. 

dr n. med. Paweł Wróblewski

prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej

Początek strony