facebook

Medium link

Ogłoszenie ws. konkursu ofert na wielobranżowe roboty budowlane w związku z inwestycją przy ul. Kazimierza Wielkiego 43 i 45 we Wrocławiu

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu zawiadamia o rozpoczęciu przyjmowania ofert na wielobranżowe roboty budowlane w związku z inwestycją Dolnośląskiej Izby Lekarskiej polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie kamienic przy ul. Kazimierza Wielkiego 43 i 45 we Wrocławiu, działki nr 76/1 i 76/2, AM - 24, obręb Stare Miasto.


1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 45, Sekretariat, II p., od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30.

2. Ofertę należy złożyć z zachowaniem formy pisemnej w zamkniętej kopercie z nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: „Oferta realizacji przebudowa, rozbudowa i nadbudowa, Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 43 i 45, działki nr 76/1 i 76/2, AM - 24, obręb Stare Miasto"

3. Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2018 r. o godz. 12:00.

4. Oferta złożona po terminie zostanie odesłana Oferentowi.

Zaleca się śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Zamawiającego, gdzie na bieżąco publikowane będą materiały informacyjne (np. wyjaśnienia lub modyfikacje treści SIWZ) dot. niniejszego postępowania.


Materiały do pobrania:

Początek strony