facebook

Medium link

Sąd Okręgowy we Wrocławiu poszukuje lekarzy sadowych różnych specjalności.

Kwestie dotyczące lekarzy sądowych reguluje:

 • ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz. U. z 2013 r., poz. 467),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego oraz wzoru rejestru wystawionych zaświadczeń (Dz. U. Nr 14, poz. 86).

Na podstawie ustawy lekarzem sądowym jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.

Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

 1. ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. ma nieposzlakowaną opinię,
 5. uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej,
 6. ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:

 1. o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 2. związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym,
 3. w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

Wykaz lekarzy sądowych

Prezes sądu okręgowego prowadzi wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego.

Poniżej zamieszczamy odnośniki do stron sądów okręgowych apelacji wrocławskiej z listami lekarzy sądowych w danych okręgach:

 1. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
 2. Sąd Okręgowy w Legnicy
 3. Sąd Okręgowy w Opolu
 4. Sąd Okręgowy w Świdnicy
 5. Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Rejestr zaświadczeń

Wydanie zaświadczenia przez lekarza sądowego następuje po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacja medyczną. Wydane zaświadczenia podlegają rejestracji w rejestrze wystawionych zaświadczeń, prowadzonym przez lekarza sądowego.
Zaświadczenie może być wystawione po okazaniu wezwania lub zawiadomienia organu uprawnionego bądź po złożeniu oświadczenia o otrzymaniu wezwania lub zawiadomienia
i okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Właściwość

Właściwy do wystawienia zaświadczenia jest lekarz sądowy objęty wykazem lekarzy sądowych dla obszaru danego sądu okręgowego, właściwego dla miejsca pobytu uczestnika postępowania.
Jeżeli stan zdrowia uczestnika postępowania uniemożliwia stawienie się na badanie, lekarz sądowy przeprowadza badanie i wydaje zaświadczenie w miejscu pobytu tej osoby.

Początek strony