Medium link

Nowe przepisy prawne - luty 2016 r.

I

9 lutego 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz.159 obwieszczenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie badań lotniczo-lekarskich.


II

11 lutego 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz.172 obwieszczenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego.


III

12 lutego 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 stycznia 2016 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 171.

Badania lekarskie kandydata na urząd asesora sądowego obejmują:

  • ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i stanu psychicznego,
  • badania specjalistyczne, konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze (w szczególności badania laboratoryjne, EKG, EEG, RTG), jeżeli lekarz uprawniony uzna je za niezbędne.

Lekarz uprawniony na podstawie wyników badań wydaje zaświadczenie o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków asesora sądowego, w zakresie dotyczącym stanu zdrowia. Zaświadczenie lekarskie wraz z wynikami badań specjalistycznych i pomocniczych wydaje się kandydatowi. Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie psychologiczne mogą być wykorzystane przez kandydata w toku innych postępowań w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesorskim, w terminie 12 miesięcy od daty ich wystawienia. Dla oceny możliwości wykorzystania zaświadczeń, w innym postępowaniu w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesorskim przyjmuje się datę zgłoszenia przez kandydata swojej kandydatury w tym postępowaniu. Lekarzem uprawnionym jest lekarz, który został wpisany do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne i ma prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie.


IV

16 lutego 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 186 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


V

17 lutego 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz.192 obwieszczenie Ministra Zdrowia z 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.


VI

20 lutego 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 201.


VII

20 lutego 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 lutego 2016 r. w sprawie wzorów wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji oraz wysokości opłat za złożenie tych wniosków , opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 208.


VIII

20 lutego 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących planowania, prowadzenia, monitorowania i dokumentowania badania klinicznego wyrobu medycznego , opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 209.


IX

20 lutego 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów , opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 210.


X

22 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz. U. z 2015 r. poz. 1918.


XI

23 lutego 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 224 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.


XII

27 lutego 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z 25 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 249.


XIII

1 marca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 30 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 179.


XIV

10 marca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 9 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 225.

Początek strony