Medium link

Nowe przepisy prawne - marzec 2016 r.

I

29 lutego 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 258.


II

12 marca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 marca 2016 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 316.
Podmiotem prowadzącym rejestr jest minister zdrowia.
W rejestrze są przetwarzane następujące dane pozyskane w związku z realizacją „Programu – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013–2016” oraz następujące identyfikatory:
-identyfikator usługodawcy, który udzielił świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności w ramach programu polityki zdrowotnej dotyczącego leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego,
-dane usługobiorców,
-jednostkowe dane medyczne,
-identyfikator miejsca udzielania świadczenia opieki zdrowotnej,
-identyfikator pracownika medycznego, który wprowadza dane do rejestru.


III

12 marca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 marca 2016 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 317.
Podmiotem prowadzącym rejestr jest Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.
W rejestrze przetwarza się dane i identyfikatory obejmujące:
-dane osobowe dotyczące usługobiorcy,
-jednostkowe dane medyczne dotyczące usługobiorcy,
-identyfikator usługodawcy,
-identyfikator miejsca udzielania świadczenia opieki zdrowotnej,
-identyfikator pracownika medycznego, który wprowadza dane do rejestru.
12 marca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 marca 2016 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 320. Podmiotem prowadzącym rejestr jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.


IV

16 marca 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 357 obwieszczenie Ministra Zdrowia z 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.


V

21 marca 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 371 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych.


VI

21 marca 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 372 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.


VII

25 marca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej ,opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 305.


VIII

30 marca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 marca 2016 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 404. Podmiotem prowadzącym rejestr jest Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.


IX

2 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 4 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i obiekty podmiotów leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 364.


X

1 czerwca 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 stycznia 2016 r. w sprawie centrum urazowego dla dzieci ,opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 145.
Rozporządzenie określa:

 • szczegółowe wymagania organizacyjne centrum urazowego dla dzieci, w zakresie minimalnego wyposażenia diagnostycznego oraz technicznego,
 • minimalne zasoby kadrowe zespołu urazowego dziecięcego,
 • kryteria kwalifikacji osoby do ukończenia 18. roku życia będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do leczenia w centrum urazowym dla dzieci,
 • sposób postępowania z pacjentem urazowym dziecięcym.

Centrum urazowe dla dzieci zapewnia dostęp do sprzętu i aparatury medycznej, umożliwiających całodobowe i niezwłoczne wykonywanie badań diagnostycznych, bez konieczności przewożenia pacjenta urazowego dziecięcego specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego: RTG, USG, USG – Doppler, echokardiografii, tomografii komputerowej (spiralnej, wielorzędowej), angiografii i radiologii interwencyjnej od 1 stycznia 2019 r., diagnostyki laboratoryjnej, w tym mikrobiologicznej, rezonansu magnetycznego.

Centrum posiada sprzęt i aparaturę medyczną niezbędne do wykonywania przyłóżkowej i całodobowej endoskopii diagnostycznej i zabiegowej: gastroskop, kolonoskop, bronchoskop, cystoskop.

entrum dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi:

 • łączność telefoniczną realizowaną co najmniej przez jednego operatora telefonii stacjonarnej i jednego operatora telefonii mobilnej z:
  • lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego,
  • dyspozytorami medycznymi,
  • innymi podmiotami leczniczymi, w tym regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 • łączność radiową z:
  • lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego,
  • dyspozytorami medycznymi,
  • zespołami ratownictwa medycznego, w tym lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego
 • bezprzewodowe przywoływanie osób, w szczególności członków zespołu urazowego dziecięcego,
 • dokonywanie bieżących konsultacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności między oddziałami szpitala, w którym znajduje się centrum, oraz z innymi podmiotami leczniczymi.

W skład zespołu urazowego dziecięcego wchodzą co najmniej:

 • lekarz szpitalnego oddziału ratunkowego będący lekarzem systemu,
 • lekarze posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w leczeniu pacjenta urazowego dziecięcego, w szczególności chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz neurochirurgii,
 • lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii.

Pracami zespołu urazowego dziecięcego kieruje kierownik zespołu.

Kierownik podmiotu leczniczego, w którym znajduje się centrum:

 • określa skład zespołu urazowego dziecięcego spośród lekarzy posiadających wymienione kwalifikacje,
 • wyznacza kierownika zespołu urazowego dziecięcego spośród lekarzy, o których mowa wyżej,
 • zapewnia udział lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub lekarza posiadającego specjalizację II stopnia w dziedzinie chirurgii naczyniowej w składzie zespołu urazowego w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od chwili stwierdzenia okoliczności uzasadniających taką obecność.

W razie potrzeby, w zależności od rodzaju obrażeń występujących u pacjenta urazowego dziecięcego, w skład zespołu urazowego dziecięcego wchodzą lekarz lub lekarze posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w innych dziedzinach medycyny niż wymienione powyżej, decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik zespołu urazowego dziecięcego.
Osobę do ukończenia 18. roku życia w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikuje się do leczenia w centrum w przypadku, gdy stan ten spowodowany został działaniem czynnika zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie, mnogie lub wielonarządowe obrażenia ciała, a ponadto po spełnieniu kryteriów określonych w rozporządzeniu.

Osobę do ukończenia 18. roku życia w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikuje się do leczenia w centrum również w przypadku:

 • wystąpienia urazu wielonarządowego lub śmierci innej osoby w tym samym zdarzeniu,
 • wypadnięcia z pojazdu mechanicznego, przygniecenia lub upadku z wysokości powyżej 3 metrów,
 • gdy czas wydobywania tej osoby z pojazdu, zawaliska lub gruzowiska wynosi powyżej 20 minut pomimo braku widocznych obrażeń anatomicznych oraz istotnych zaburzeń parametrów fizjologicznych obecnych u tej osoby, stwierdzonych na miejscu zdarzenia.

Kierownik zespołu ratownictwa medycznego albo wyznaczony przez tego kierownika członek zespołu ratownictwa medycznego zgłasza dyspozytorowi medycznemu stwierdzenie wystąpienia kryteriów, o których mowa wyżej, i pozostaje w kontakcie z lekarzem szpitalnego oddziału ratunkowego szpitala, w którym znajduje się centrum, wskazanego przez dyspozytora medycznego, do czasu przyjęcia pacjenta urazowego dziecięcego do tego oddziału.
Powyższego przepisu w zakresie obowiązku pozostawania w kontakcie z lekarzem szpitalnego oddziału ratunkowego szpitala, w którym znajduje się centrum, wskazanego przez dyspozytora medycznego nie stosuje się do lotniczego zespołu ratownictwa medycznego.
Kierownik podmiotu leczniczego, w którym brak centrum, albo lekarz przez niego wyznaczony, w przypadku stwierdzenia wystąpienia kryteriów dot. pacjenta dziecięcego urazowego, pozostaje w kontakcie z lekarzem szpitalnego oddziału ratunkowego szpitala, w którym znajduje się centrum, najbliższego pod względem czasu dotarcia.
W szpitalnym oddziale ratunkowym zlokalizowanym w szpitalu, w którym znajduje się centrum, przeprowadza się wstępną diagnostykę pacjenta urazowego dziecięcego oraz jego leczenie w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych.
Dalsza diagnostyka i wielospecjalistyczne leczenie pacjenta urazowego dziecięcego w centrum odbywa się w specjalistycznym oddziale zabiegowym wskazanym przez kierownika zespołu urazowego dziecięcego.

Początek strony