facebook

Medium link

Komunikat dotyczący zmiany ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie 15 lipca 2016 r.

Nowelizacja ustawy wprowadza zmianę nazewnictwa. Zamiast przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego pojawia się zakład leczniczy.

Działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład.

Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską jest obowiązany dysponować pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom, dotyczącym w szczególności warunków ogólnoprzestrzennych ,sanitarnych i instalacyjnych, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny, odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Obowiązek ten nie dotyczy lekarza wykonującego indywidualną lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład.

Do praktyk zawodowych wykonywanych przez lekarzy wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład nie stosuje się wymogu dotyczącego ustalania regulaminu organizacyjnego.

Kierownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą dostosują ich działalność, statuty oraz regulaminy organizacyjne do przepisów ustawy w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Zlikwidowany został obowiązek przekazania organowi prowadzącemu rejestr polisy odpowiedzialności cywilnej.
Ponadto zlikwidowany został obowiązek dołączania do wniosku o wpis do rejestru dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej, w tym opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Początek strony