facebook

Medium link

Nowe przepisy prawne - lipiec / sierpień 2016 r.

 • 31 maja 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 736 obwieszczenie ministra sprawiedliwości z 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu chorób,
  z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie.
 • 12 czerwca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia , opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 824.
  Podstawę rozliczenia wydatków na bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia, w części finansowanej ze środków budżetu państwa, stanowi sprawozdanie Narodowego Funduszu Zdrowia, wraz z wnioskiem o uruchomienie dotacji.
 • 12 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z 9 czerwca 2016 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw , opublikowana w Dz. U. z 2016 r. poz. 832.
  Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, dostosuje system monitorowania programów lekowych, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , do programów lekowych, o których mowa w ustawie o refundacji, dotychczas nieobjętych tym systemem.
 • 14 czerwca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 12 maja 2016 r. w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy , opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 732.
 • 15 czerwca 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 849 obwieszczenie ministra zdrowia z 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.
 • 21 czerwca 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 879 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.
 • 24 czerwca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej , opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 820.
 • 28 czerwca 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 922 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych.
 • 29 czerwca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 31 maja 2016 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń , opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 845.
 • 29 czerwca 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 czerwca 2016 r. w sprawie rocznych i okresowych sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz informacji przekazywanych wojewodom i marszałkom województw, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 923.
 • 30 czerwca 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 855.
  W rozporządzeniu dodano zapisy dotyczące terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od 1 lipca 2016 r.
  Od 1 sierpnia 2016 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi rejestr pacjentów, u których zastosowano procedurę teleradioterapii hadronowej wiązką protonów, dostępny za pomocą aplikacji internetowej.
 • 30 czerwca 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 936.
  Świadczeniodawcy realizujący leczenie hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych w dniu 1 stycznia 2015 r., posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, niespełniający wymagań określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, dostosują się do tych wymagań w terminie nie dłuższym niż do 30 czerwca 2017 r. Świadczeniodawcy realizujący świadczenia chirurgii naczyniowej w rodzaju endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty obejmujące tętnice trzewne i nerkowe w dniu 1 stycznia 2015 r., posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, niespełniający wymagań określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, realizują te świadczenia, po tym dniu, przez okres, na jaki zawarto umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, nie dłużej niż do 30 czerwca 2017 r.
 • 1 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 918.
  Zmiana została wprowadzona w załączniku nr 4 zawierającego wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, oraz dodatkowe warunki realizacji tych świadczeń.
  W zakresie świadczenia gwarantowanego Endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowego w części organizacja udzielania świadczeń, dodano wymóg dotyczący zapewnienia koordynacji rehabilitacji leczniczej, wymaganej stanem świadczeniobiorcy, po zakończonym leczeniu szpitalnym – w ramach własnej działalności świadczeniodawcy lub umowy z podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej.
  Wprowadzono również zmiany w odniesieniu do pozostałych wymagań w realizacji wymienionego świadczenia gwarantowanego.
  Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od 1 stycznia 2018 r.
 • 1 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 952.
  Zmiana została wprowadzona w załączniku nr 2 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy” w części E „Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz–300 GHz.”
 • 1 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne , opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 950.
  Rozporządzenie określa wymagania dotyczące:
  - rozpoznawania obiektów technicznych emitujących pole elektromagnetyczne mające wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy,
  - miar oraz oceny narażenia na pole elektromagnetyczne,
  - miar i limitów oraz oceny bezpośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego na organizm człowieka,
  - ochrony przed szkodliwymi dla zdrowia, niebezpiecznymi lub uciążliwymi skutkami bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego,
  - środków ochronnych stosowanych w celu zapobiegania zagrożeniom elektromagnetycznym, stosowane przy pracach, przy których może wystąpić narażenie na pole elektromagnetyczne lub w miejscach narażenia.
 • 7 lipca 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 czerwca 2016 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 982.
 • 15 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 13 czerwca 2016 r. w sprawie urlopu aklimatyzacyjnego i turnusów leczniczo-profilaktycznych, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 946.
 • 15 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych
  dla zdrowia w środowisku pracy, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 944.
  Zmiany zostały wprowadzone w załączniku nr 1 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy” w części B „Pyły”.
 • 25 lipca 2016 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 lipca 2016 r. w sprawie zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze objętym zabezpieczeniem medycznym Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 , opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1081.
 • 26 lipca 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1 lipca 2016 r. w sprawie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi , opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1004.
 • 26 lipca 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz.1098.
 • 27 lipca 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1117 obwieszczenie Ministra Zdrowia z 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
 • 28 lipca 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1133 obwieszczenie Ministra Zdrowia z 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających.
 • 28 lipca 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1132 obwieszczenie Ministra Zdrowia z 7 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.
 • 29 lipca 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 obwieszczenie Ministra Zdrowia z 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • 31 lipca 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 lipca 2016 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację , opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1152.
 • 3 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy– Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz. U. z 2016 r. poz. 1053.
  Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wymienionej w przepisach wykonawczych do ustawy ,wzbronionej takiej pracownicy bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pozostałych pracach wymienionych w przepisach wykonawczych ,jest obowiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.
 • 6 sierpnia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 lipca 2016 r. w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1085.
  Rozporządzenie określa:
  - szczegółowe warunki i tryb wydawania oraz cofania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi,
  - wymagania kwalifikacyjne, jakim powinna odpowiadać osoba odpowiedzialna za nadzór nad obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1,
  - wzory wniosków o udzielenie zezwolenia na obrót środkiem odurzającym, substancją psychotropową lub prekursorami kategorii 1,
  - warunki i sposób wydawania środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1,
  - warunki i sposób ewidencjonowania obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1.
 • 11 sierpnia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej , opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1120.
  Na podstawie przepisów ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów w celu umożliwienia dokonania przeszczepień szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej od dawców niespokrewnionych tworzy się centralny rejestr niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej. Rejestr szpiku i krwi pępowinowej jest bazą danych o potencjalnych dawcach allogenicznego szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej.
  Rejestr prowadzi się w systemie teleinformatycznym. Rejestr zawiera karty danych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, karty danych krwi pępowinowej, dokumentację procedur doboru dawcy i jednostek krwi pępowinowej z zasobów rejestru. Wydruki dokumentacji procedur doboru dawcy i jednostek krwi pępowinowej z zasobów rejestru przechowuje się w postaci papierowej. Przekazywanie danych do rejestru następuje drogą elektroniczną.
 • 16 sierpnia 2016 r. zostało opublikowany w Dz. U. z 2016 r. poz. 1236 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 kwietnia 2016 r. sygn. akt U 1/15.
  Trybunał Konstytucyjny orzekł o zgodności z Konstytucją RP oraz przepisami ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przepisu § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. Nr 142, poz. 835).
  Trybunał Konstytucyjny uznał, że, oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdzając skierowanie ma prawo określać:
  - rodzaj leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz ich tryb,
  - odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,
  - datę rozpoczęcia leczenia albo rehabilitacji, w przypadku leczenia uzdrowiskowego w warunkach stacjonarnych czas trwania leczenia,
  - okres leczenia, w przypadku leczenia uzdrowiskowego w warunkach ambulatoryjnych albo rehabilitacji uzdrowiskowej.
 • 16 sierpnia 2016 r. zostało opublikowany w Dz. U. z 2016 r. poz. 1239 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 czerwca 2016 r. sygn. akt U 8/15.
  Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku Naczelnej Rady Lekarskiej orzekł, że przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty stanowiące, iż testy i pytania testowe z Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko- Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, które już się odbyły ,nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej są niezgodne z Konstytucją RP.
 • 16 sierpnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 lipca 2016 r. w sprawie wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1156.
  Rozporządzenie zostało wydane na podstawie przepisów ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
  Przed rozpoczęciem świadczenia usługi transgranicznej po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługodawca przedkłada właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze świadczenia danej usługi transgranicznej zawierające informacje o posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach indywidualnego albo zbiorowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem danego zawodu albo danej działalności, wymaganych na terytorium R P.
  Oświadczenie usługodawca może doręczyć właściwemu organowi osobiście, przez inną osobę, drogą pocztową albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  Usługodawca przedkłada oświadczenie ponownie w każdym roku, w którym zamierza świadczyć usługę transgraniczną.
 • 1 września 2016 r. wchodzi w życie ustawa z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, opublikowana w Dz. U. z 2016 r. poz. 910.
  Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy.
 • 8 września 2016 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń , opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1172.
  Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy podlega ogólnym badaniom lekarskim oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych.
  W przypadku zawodników uprawiających sporty lotnicze za równoznaczne z orzeczeniem uznaje się orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego wydawane po przeprowadzeniu badań lotniczo-lekarskich określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 159.
  W przypadku zawodników uprawiających sporty lotnicze, będących żołnierzami zawodowymi – członkami personelu latającego, za równoznaczne z orzeczeniem uznaje się orzeczenie wydawane po przeprowadzeniu badań lekarskich określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.
  Orzeczenie wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do zawodników niepełnosprawnych orzeczenie może wydać także lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.

  Orzeczenie wydaje się na podstawie badań wstępnych, okresowych lub kontrolnych.
  Badanie okresowe przeprowadza się przed upływem terminu ważności orzeczenia.
  Badanie kontrolne obejmujące ogólne badanie lekarskie oraz badania specjalistyczne i diagnostyczne, uwarunkowane stanem zdrowia, wykonuje się u zawodników, którzy podczas uprawiania sportu doznali urazów, w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.
  Lekarz może zlecić dodatkowo wykonanie innych niezbędnych badań wynikających z oceny stanu zdrowia zawodnika ubiegającego się o wydanie orzeczenia.
  Orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
Początek strony