facebook
Medium link

Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Dotyczy lekarzy, którzy w ramach swojej praktyki korzystają z samochodów lub posiadają w pomieszczeniach praktyki kotłownie.
Do 31 marca każdego roku należy przekazać marszałkowi województwa sprawozdanie zawierające informacje i dane o ilościach i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz ewentualnie uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska za poprzedni rok.
Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska ,których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. W przypadku, gdy roczna wysokość opłaty nie przekracza 100 zł, nie ma obowiązku przedkładania wykazu danych marszałkowi województwa.
Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udziela Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zamieszczone są obowiązujące druki oraz stawki opłat.
Jednocześnie zgodnie z art. 7 ustawy z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2015 r. poz. 2273 ze zmianami), podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.
Podmiotem korzystającym ze środowiska jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
W związku z powyższym lekarz, który korzysta w ramach prowadzonej działalności leczniczej z samochodu lub posiada w pomieszczeniach praktyki lekarskiej kotłownię i powoduje emisje spalin do powietrza, jest zobowiązany do sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy.

Szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1877).

Raport wprowadza się do Krajowej bazy przez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl

Początek strony