facebook

Medium link

Zaproszenie do udziału w projekcie "DISCHARGE – Randomizowane Badanie dla Naszych Pacjentów"

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Zapraszamy Państwa pacjentów do udziału w randomizowanym, pragmatycznym badaniu o kryptonimie DISCHARGE (Diagnostic Imaging Strategies for Patients with Stable Chest Pain and Intermediate Risk of Coronary Artery Disease: Comparative Effectiveness Research of Existing Technologies), którego celem jest zbadanie efektu zastosowania tomografii komputerowej serca w leczeniu pacjentów z podejrzeniem zwężenia tętnic wieńcowych.
Badanie realizowane jest w 25 szpitalach w 18 krajach Unii Europejskiej i finansowane przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego. Ośrodkiem koordynującym jest Uniwersytet Charité w Berlinie. W Polsce projekt prowadzony jest przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu oraz Instytut Kardiologii w Aninie.  
Projekt skierowany jest do pacjentów z przewlekłym bólem w klatce piersiowej i pośrednim prawdopodobieństwem choroby wieńcowej przed testem (pre-test probability), którzy są kierowani na koronarografię. Pośrednie prawdopodobieństwo przed testem w badaniu DISCHARGE oznacza prawdopodobieństwo w przedziale 10-60 proc. i będzie szacowane przez ośrodek rekrutujący na podstawie wieku, płci i objawów. Pacjenci zostaną losowo przydzieleni do 2 grup: do grupy z koronarografią lub angio-TK tętnic wieńcowych oraz odpowiedniej strategii leczenia. Tomografia komputerowa przeprowadzana będzie przy użyciu 128-rzędowego skanera firmy Siemens. Leczenie w obu badanych grupach jest dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta i przeprowadzane zgodnie z wytycznymi ESC.
Wszyscy pacjenci biorący udział w projekcie będą poddani dwóm badaniom kontrolnym, polegającym na wypełnieniu kwestionariuszy wysłanych pocztą w ciągu 4 lat od momentu przystąpienia do projektu.

Kryteria włączenia do projektu:

  1. wiek co najmniej 30 lat,
  2. skierowanie na koronarografię,
  3. stabilny ból w klatce piersiowej i pośrednie prawdopodobieństwo choroby wieńcowej.

Kryteria wyłączenia:

  1. brak rytmu zatokowego,
  2. dializoterapia,
  3. udział w innym badaniu interwencyjnym/innym randomizowanym badaniu klinicznym.

Jeśli chcieliby Państwo skierować swojego pacjenta ze stabilnym bólem w klatce piersiowej na koronarografię i uważają Państwo, że chory mógłby odnieść korzyści z udziału w badaniu DISCHARGE, to prosimy o kontakt telefoniczny bezpośrednio z lekarzami prowadzącymi projekt:
dr n. med. Małgorzata Ilnicka-Suckiel, tel. +48 505 502 109 (Oddział Kardiologiczny WSS),
lek. Donata Kuśmierz, tel. +48 601 359 720 (Zakład Radiologii WSS),
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy,
ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław

Początek strony