facebook

Medium link

Nowe przepisy prawne - styczeń 2017 r.

29 grudnia 2016r. weszło w życie  rozporządzenie Ministra Zdrowia z  19 grudnia 2016 r.   w sprawie sposobu pobierania materiału genetycznego oraz warunków i sposobów jego przechowywania , opublikowane  w Dz. U. z 2016 r. poz. 2179

Rozporządzenie określa:

 • sposób pobierania materiału genetycznego od osób, których krewni stracili życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. i miejsce ich pochowania nie jest znane,
 • warunki i sposób przechowywania materiału genetycznego pobranego od dawców oraz warunki i sposób przechowywania materiału genetycznego pobranego z ekshumowanych zwłok, szczątków lub prochów ludzkich, ofiar walki z narzuconym systemem totalitarnym, represji totalitarnych lub czystek etnicznych w powyższym okresie.

30 grudnia 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016r. poz. 2245 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

1 stycznia 2017r. weszło w życie  ustawa z  16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, opublikowana  w Dz. U. z 2016 r. poz. 2138.

Zgodnie ze zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniący terytorialną służbę wojskową, służbę kandydacką, służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

1 stycznia 2017r. weszło w życie  ustawa z  2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, opublikowana  w Dz. U. z 2016 r. poz. 2250.

Rada oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia powołana przed 1 stycznia 2017r. działa do dnia powołania rady oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przez właściwego wojewodę na podstawie znowelizowanych przepisów , nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy.

1 stycznia 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie Ministra Zdrowia z  21 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego , opublikowane  w Dz. U. z 2016 r. poz. 2216

1 stycznia 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z  21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu , opublikowane  w Dz. U. z 2016 r. poz. 2234

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 • zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
 • zaświadczenie lekarskie/zaświadczenie wystawione przez położną , potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu − wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. poz. 1234).

3 stycznia 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie Ministra Zdrowia z  23 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności Systemu Obsługi List Refundacyjnych, opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 1

4 stycznia 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie Ministra Zdrowia z  28 grudnia 2016 r.   w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 9

11 stycznia 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 63 obwieszczenie Ministra Zdrowia z 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie odznak „Dawca
Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”

18 stycznia 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z   9 stycznia 2017 r.  w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów, opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 110

Rozporządzenie określa:

 • rodzaj, zakres i częstotliwość badań okresowych policjantów,
 • wzór skierowania na badanie okresowe lub kontrolne,
 • wzór orzeczenia lekarskiego.

19 stycznia 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 125 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

20 stycznia 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie Ministra Zdrowia z  16 stycznia 2017 r.  w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych, opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 119

W celu zapewnienia właściwego miejsca wykonywania środków zabezpieczających w postaci  pobytu w zakładzie psychiatrycznym minister zdrowia powołuje komisję psychiatryczną do spraw środków zabezpieczających.
 Przez zakład psychiatryczny zgodnie z przepisami kodeksu karnego  rozumie się podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej.
Do zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających należy:

 • wydawanie opinii dla właściwych sądów lub innych uprawnionych instytucji w sprawie przyjmowania, wypisywania lub przenoszenia sprawców, wobec których orzeczono wykonywanie środka zabezpieczającego w zakładach psychiatrycznych,
 • analiza dostępnej dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej,
 • analiza informacji o liczbie dostępnych miejsc w zakładach psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających,
 • wizytacja i ocena zakładów psychiatrycznych dysponujących warunkami podstawowego, wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia, w których wykonywany jest środek zabezpieczający.

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele:

 • ministra zdrowia – 2 osoby,
 • Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – 2 osoby,
 • Sekcji Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – 1 osoba,
 • Regionalnych Ośrodków Psychiatrii Sądowej – 3 osoby,
 • zgłoszeni przez Komisję do spraw Szpitalnictwa Psychiatrycznego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego –1 osoba.

24 stycznia 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie Ministra Zdrowia z  29 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy, opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 44

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert zawiera między innymi zastrzeżenie o prawie do odwołania postępowania do dnia składania ofert oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania.
W zaproszeniu do rokowań określa się między innymi  zastrzeżenie o prawie do odwołania rokowań do dnia składania ofert oraz do zmiany terminu przeprowadzenia rokowań i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia rokowań.

 Komisja konkursowa może doręczać oferentowi oświadczenia i zawiadomienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, bez zachowania wymogów dotyczących podpisu elektronicznego,  jeżeli oferent wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków, wskaże adres poczty elektronicznej, a doręczający uzyska niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym przekazano oświadczenie lub zawiadomienie, potwierdzenie doręczenia pisma na wskazany adres.
Komisja konkursowa nie może żądać od oferenta przekazania dokumentów potwierdzających dane i informacje przekazane w toku postępowania przez oferenta, jeżeli potwierdzenie tych danych i informacji jest możliwe na podstawie:
-posiadanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia ewidencji, rejestrów lub innych zbiorów danych,
-rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których Narodowy Fundusz Zdrowia ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

10 lutego 2017 r. wchodzi w życie  rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 30 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach, opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 163

Zmiany zostały wprowadzone w załącznikach do rozporządzenia określających:

 • wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz do służby poza granicami państwa, a także o ograniczonej zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej w poszczególnych rodzajach sił zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na określonych stanowiskach służbowych
 • wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy ocenie zdolności fizycznej  i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej w powietrzu, służbie naziemnego zabezpieczenia lotów i służbie inżynieryjno-lotniczej oraz na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających marynarki wojennej, a także w charakterze nurków i płetwonurków
Początek strony