facebook

Medium link

Nowe przepisy prawne - luty 2017 r.

31 stycznia 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 193 obwieszczenie ministra zdrowia z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

3 lutego 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 211 obwieszczenie marszałka sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych

10 lutego 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 237

Zmiany zostały wprowadzone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I określającym warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, m.in. :

w poz.39. położnictwo i ginekologia – trzeci poziom referencyjny w części „pozostałe wymagania” dodano:

 • stosowanie standardów postępowania medycznego z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań, oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych,
 • stosowanie standardów w łagodzeniu bólu porodowego,
 • w przypadku prenatalnego zdiagnozowania wad rozwojowych płodu – zapewnienie dostępności leczenia wewnątrzmacicznego,
 • w przypadku zdiagnozowania ciężkich, nieuleczalnych chorób płodu powstałych w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – zapewnienie dostępności do opieki nad chorym noworodkiem w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej – zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Świadczeniodawcy, którzy nie spełniają w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia określonych w nim wymagań, realizują świadczenia opieki zdrowotnej na dotychczasowych warunkach przez okres, na jaki zawarto umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, nie dłużej jednak niż do 1 sierpnia 2017 r.

10 lutego 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 31 stycznia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 236

Zgodnie z przepisami rozporządzenia perinatalna opieka paliatywna oznacza zapewnienie:

a) wsparcia rodzicom dziecka, w tym będącego w fazie prenatalnej,

b) opieki nastawionej na zapewnienie komfortu i ochronę przed uporczywą terapią noworodkom

– z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach:

 • stacjonarnych – w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej,
 • domowych – w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia,
 • ambulatoryjnych – w poradni medycyny paliatywnej.
 • perinatalnej opieki paliatywnej – w ośrodku diagnostyki prenatalnej, w ośrodku kardiologii prenatalnej, w zakładzie genetyki, w poradni medycyny paliatywnej, w hospicjum domowym dla dzieci lub w hospicjum stacjonarnym.

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej obejmują:

 • porady i konsultacje lekarskie w poradni medycyny paliatywnej, hospicjum domowym dla dzieci lub hospicjum stacjonarnym,
 • porady psychologa w poradni medycyny paliatywnej, w hospicjum domowym dla dzieci lub w hospicjum stacjonarnym,
 • koordynację opieki przez:

a) zapewnienie współpracy ze świadczeniodawcą udzielającym świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii lub neonatologii, w warunkach leczenia szpitalnego lub porady specjalistycznej,

b) zapewnienie współpracy z hospicjum domowym dla dzieci lub z hospicjum stacjonarnym, pozwalającej na zachowanie ciągłości opieki nad dzieckiem w przypadku zaistnienia możliwości wypisu z oddziału, na którym przebywa dziecko,

c) zapewnienie współpracy z ośrodkiem diagnostyki prenatalnej, ośrodkiem kardiologii prenatalnej lub zakładem genetyki,

d) poinformowanie rodziców dziecka o możliwości pożegnania się ze zmarłym dzieckiem oraz o sposobie pochówku,

e) przekazanie informacji dotyczących postępowania w przypadku zgonu dziecka,

f) zapewnienie ciągłości leczenia stosownie do stanu zdrowia, po zakończeniu realizacji świadczenia gwarantowanego w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej, w tym w uzasadnionych przypadkach opiekę paliatywną po urodzeniu dziecka oraz wsparcie w żałobie po śmierci dziecka przez udział w grupie wsparcia w żałobie.

Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych są:

 • przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej nierokującej nadziei na wyleczenie, a w przypadku perinatalnej opieki paliatywnej – ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w szczególności zaburzenia rozwojowe prowadzące do poronienia samoistnego, porodu przedwczesnego lub zgonu wewnątrzmacicznego, zaburzenia rozwojowe prowadzące do przedwczesnej śmierci żywo urodzonego dziecka, określone w szczególności jednostkami chorobowymi, o których mowa w części III załącznika nr 1 do rozporządzenia.

W załączniku nr 2 dodano część IV Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej.

Wymagania dotyczące personelu obejmują m.in. :

 • lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii lub neonatologii, lub perinatologii, lub neurologii dziecięcej, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub chirurgii dziecięcej, lub medycyny paliatywnej, lub medycyny rodzinnej, posiadającego udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy w opiece paliatywnej oraz co najmniej roczny staż pracy w ośrodku zajmującym się perinatalną opieką paliatywną.

10 lutego 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 6 lutego 2017r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty, opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 235

14 lutego 2017 r. weszło w życie zarządzenie nr 9/2017/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 13 lutego 2017 r. w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest na okres 12 miesięcy w związku z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim UE/EFTA, który nie jest związany z wykonywaniem pracy:

 • ubezpieczonym pracownikom,
 • prowadzącym pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
 • pobierającym świadczenie rentowe,
 • studentom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
 • członkom rodziny ubezpieczonego zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Natomiast osobom pobierającym świadczenie emerytalne karta wydawana jest na okres 5 lat, a bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy na okres 2 miesięcy.
Podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, którzy posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej karta wydawana jest na okres 2 miesięcy.
Osobom posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obywatelstwo polskie, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, karta wydawana jest na okres wskazany w decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, jednak nie dłużej niż na 90 dni.
Ponadto
osobom będącym świadczeniobiorcami, innymi niż wymienieni wyżej:

 • posiadającym obywatelstwo polskie, które nie ukończyły 18 rok życia karta wydawana jest na okres 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia ukończenia 18 roku życia,
 • posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium RP, które są w okresie ciąży albo porodu karta wydawana jest na okres 6 miesięcy, a w okresie połogu na okres 42 dni.

14 lutego 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 250 obwieszczenie ministra zdrowia z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

16 lutego 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 lutego 2017r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej, opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 266

Rozporządzenie określa:

 • rodzaj i zakres badań okresowych,
 • wzór skierowania na badania okresowe i kontrolne,
 • wzór orzeczenia lekarskiego.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia określony jest zakres podstawowy badań okresowych oraz ich rodzaje dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

Rozszerzony zakres badań okresowych oraz ich rodzaje dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę:

 • w strzeżonych ośrodkach, aresztach dla cudzoziemców, pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach doprowadzeń cudzoziemców oraz dla funkcjonariuszy Straży Granicznej przyjmujących wnioski cudzoziemców o ochronę międzynarodową jest określony w załączniku nr 2,
 • w wydziałach realizacji i zabezpieczenia działań oraz na stanowisku pirotechników jest określony w załączniku nr 3,
 • w warunkach morskich na jednostkach pływających Straży Granicznej, w laboratorium kryminalistycznym, jako eksperci kryminalistyczni, radiometryści i kierujący pojazdami służbowymi oraz pełniący służbę w warunkach narażenia na inne czynniki szkodliwe i uciążliwe jest określony w załączniku nr 4.

16 lutego 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 10 lutego 2017r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych, opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 256

Rozporządzenie określa:

 • reguły kształcenia na studiach doktoranckich,
 • zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodowe, minimalny wymiar zajęć oraz liczbę punktów ECTS,
 • wymiar praktyk, w tym realizowanych w formie zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich prowadzonych w uczelni,
 • wymagania dla poszczególnych form studiów doktoranckich.

21 lutego 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 304 obwieszczenie ministra zdrowia z 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

21 lutego 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 311 obwieszczenie ministra zdrowia z 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji

Początek strony