facebook

Medium link

Nowe przepisy prawne - marzec-kwiecień 2017 r.

1 marca 2017r. weszło w życie rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 27 lutego 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza celnego, opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 413

Tytuł rozporządzenia otrzymał brzmienie” w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej”.

1 marca 2017r. weszła w życie ustawa z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, opublikowana w Dz. U. z 2017 r. poz. 396.

Nowelizacja dotyczy stosowania przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa do funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, i w dniu objęcia ubezpieczeniem chorobowym przebywali na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim albo urlopie ojcowskim.

3 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 8 lutego 2017r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 458

Ustanawia się Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 określający strategię działań mających na celu:

 • zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym,
 • kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, w szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 stanowi załącznik do rozporządzenia.

4 marca 2017r. weszło w życie rozporządzenie prezesa rady ministrów z 27 lutego 2017r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 468

Załącznik do rozporządzenia zawiera wykaz zawodów regulowanych i działalności regulowanych związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym, których wykonywanie przez usługodawców nieposiadających odpowiednich kwalifikacji zawodowych mogłoby narażać usługobiorców na poważne niebezpieczeństwo lub powstanie poważnej szkody dla zdrowia, w przypadku których właściwy organ, ile jest to niezbędne, może wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, jeżeli usługodawca zamierza świadczyć daną usługę transgraniczną po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykaz zawiera m. in. następujące zawody regulowane: asystentka stomatologiczna, diagnosta laboratoryjny, dietetyk, fizjoterapeuta, higienistka stomatologiczna, inspektor ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych, inspektor ochrony radiologicznej z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych, instruktor terapii uzależnień koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, logopeda, opiekun medyczny, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista terapii uzależnień, technik analityki medycznej, technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, terapeuta zajęciowy.

9 marca 2017r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 2 marca 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 498

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dokonuje się według kryteriów wyboru ofert: jakości, kompleksowości,dostępności, ciągłości i ceny – udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Przy porównaniu ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej uwzględnia się także, czy świadczeniodawca posiada:

 • umowę zawartą z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu pozyskania danych niezbędnych do określenia taryfy świadczeń,
 • ważną pozytywną opinię wojewody albo ministra zdrowia o celowości inwestycji w sektorze usług zdrowotnych.

Zmiany zostały wprowadzone w załącznikach do rozporządzenia dotyczących:

 • podstawowej opieki zdrowotnej – nocna i świąteczna opieka,
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej– świadczenia w zakresie okulistyki, okulistyki dla dzieci, leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży, świadczenia diagnostyczne kosztochłonne-badania przewodu pokarmowego,
 • leczenia szpitalnego hospitalizacji planowej –kardiologia, diabetologia, diabetologia dla dzieci, ginekologia onkologiczna, opieka kompleksowa po zawale mięśnia sercowego, kontrola zakażeń szpitalnych i polityki antybiotykowej,
 • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie,
 • ratownictwa medycznego,
 • leczenia szpitalnego - świadczenia wysokospecjalistyczne,
 • programów zdrowotnych-leczenie dorosłych chorych ze śpiączką,
 • leczenia szpitalnego – programy lekowe onkologiczne i nieonkologiczne.

 Ponadto rozporządzenie określa wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne.

11 marca 2017r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 3 marca 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych, opublikowane w Dz. U. z 2017r.poz.511

Zgodnie z przepisami ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, właściwy organ, w drodze postanowienia, może uzależnić wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego lub przystąpienia przez niego do testu umiejętności w przypadku, gdy zakres kształcenia, szkolenia lub egzaminu wymaganego do wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy różnią się w sposób zasadniczy.

W postanowieniu właściwy organ określa zakres testu umiejętności lub zakres i czas trwania stażu adaptacyjnego, mając na uwadze konieczność wyrównania różnic w zakresie kształcenia lub szkolenia, w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu regulowanego. Staż adaptacyjny odbywa się w języku polskim.

Staż adaptacyjny nie może trwać dłużej niż trzy lata.

Właściwy organ zapewnia wnioskodawcy możliwość przystąpienia do testu umiejętności nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia nałożenia na niego tego obowiązku.

Test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.

Wnioskodawca ponosi koszty odbywania stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności.

Właściwy organ zobowiązuje wnioskodawcę do odbycia stażu adaptacyjnego albo do przystąpienia do testu umiejętności, zgodnie z wyborem wnioskodawcy.

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu adaptacyjnego oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w trakcie jego odbywania, sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny posiadanych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności

– w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w innych niż R P państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych.

17 marca 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 576 obwieszczenie marszałka sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe

21 marca 2017r. weszła w życie ustawa z 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, opublikowana w Dz. U. z 2017 r. poz. 599.

W ustawie określone zostały zasady ustalania programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i uzyskiwania akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, sprawowania nadzoru nad jego prowadzeniem, oraz warunki i tryb uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym przystępowania i odbywania szkolenia specjalizacyjnego, a także organizacji i przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia( PESoz).

Ustawa nie dotyczy osób wykonujących zawody medyczne, dla których zasady uzyskiwania tytułu specjalisty określają przepisy regulujące wykonywanie tych zawodów.

Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku określonym w przepisach wykonawczych do ustawy oraz
 • została zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić także osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w przepisach wykonawczych do ustawy oraz
 • wykonywała co najmniej przez 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia i uzyskała zgodę dyrektora CMKP na odbycie szkolenia specjalizacyjnego, oraz
 • została zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

30 marca 2017 r. zostało opublikowane w DZ. U. z 2017r. poz. 687obwieszczenie ministra obrony narodowej z 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

31 marca 2017r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej , opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz.564

Zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich o potrzebie obserwacji w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą orzeka sąd rodzinny po wysłuchaniu nieletniego, określając miejsce i czas trwania obserwacji.

Obserwacja w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą nie powinna trwać dłużej niż 4 tygodnie, na wniosek podmiotu leczniczego sąd rodzinny może przedłużyć ten termin na czas określony, niezbędny do zakończenia obserwacji. Łączny czas trwania obserwacji w danej sprawie nie może przekroczyć 6 tygodni.

Użyte w rozporządzeniu wyrazy „publiczne zakłady opieki zdrowotnej” zastępuje się wyrazami „podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami”.

Uchylone zostały załączniki do rozporządzenia określające podmioty dysponujące warunkami maksymalnego i wzmocnionego zabezpieczenia.

11 kwietnia 2017r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 7 marca 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących systemu zapewnienia jakości oraz dopuszczalnych wyników pomiaru jakości, w zakresie krwi i jej składników, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 646

22 kwietnia 2017r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 29 marca 2017 r. w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 735

Zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ustanawia się rezerwę szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii, które kupuje minister zdrowia.

Rozporządzenie określa:

 • skład, wielkość i sposób przechowywania rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii,
 • tryb uruchamiania rezerwy,
 • sposób dystrybucji produktów leczniczych uruchomionych z rezerwy,
 • sposób postępowania z produktami leczniczymi stanowiącymi rezerwę, dla których kończą się terminy ważności.

W skład rezerwy wchodzą szczepionki przeciwko:

 • inwazyjnym zakażeniom Neisseria meningitidis – nie mniej niż 15 000 dawek,
 • durowi brzusznemu (Ty) – nie mniej niż 60 opakowań wielodawkowych,
 • durowi i tężcowi (TyT) – nie mniej niż 70 opakowań wielodawkowych,
 •  błonicy:

a) szczepionka stosowana u dzieci (D) – nie mniej niż 357 opakowań wielodawkowych,

b) szczepionka stosowana u dorosłych (d) – nie mniej niż 50 dawek;

 • szczepionki przeciw chorobom, które są objęte obowiązkiem szczepienia w ramach Programu Szczepień Ochronnych– nie mniej niż 10% zapotrzebowania na szczepionki do realizacji tego programu.

Rezerwę przechowuje dystrybutor centralny wyznaczony przez ministra zdrowia.

Początek strony