facebook

Medium link

Nowe przepisy prawne - czerwiec-lipiec 2017 r.

31 maja 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 1056 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

1 czerwca 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 1061

Załącznik do rozporządzenia zawiera  wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej wraz z określeniem limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie, kryteria przyznawania wyrobów medycznych i okresy ich użytkowania oraz  limity cen napraw wyrobów medycznych.
Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu, jeżeli w załączniku  jest mowa o lekarzu posiadającym specjalizację w konkretniej dziedzinie medycyny, rozumie się przez to także lekarza w trakcie specjalizacji w tej dziedzinie, w stosunku do którego kierownik specjalizacji stwierdził, że posiada umiejętności samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych, w zależności od terminu rozpoczęcia  szkolenia specjalizacyjnego.

8 czerwca 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 6 czerwca 2017 r. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania, sposobu oznaczania i monitorowania komórek, tkanek i narządów, opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 1104

Rozporządzenie określa:

  • sposób tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek oraz sposób oznaczania komórek lub tkanek – w postaci zastosowania jednolitego kodu europejskiego,
  • sposób tworzenia niepowtarzalnego oznakowania  komórek lub tkanek – bez zastosowania jednolitego kodu europejskiego – w następujących sytuacjach: gdy są  przywożone na terytorium R P w nagłych przypadkach lub dystrybuowane bezpośrednio w celu natychmiastowego przeszczepienia lub zastosowania u ludzi przez bank tkanek i komórek, który posiada ważne pozwolenie albo  przeznaczone do testowania,
  • sposób tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy narządów oraz sposób oznaczania narządów za pomocą tego oznakowania,
  • wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów, wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z komórkami, tkankami lub narządami.

19 czerwca 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 1158 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych

20 czerwca 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej , opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 1163

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowe kryteria kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,
  • dodatkowe profile systemu zabezpieczenia, zakresy i rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach których świadczeniodawcy zakwalifikowani do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach danego poziomu systemu zabezpieczenia, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • dodatkowe kryteria, po spełnieniu których świadczeniodawcy mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach dodatkowych profili systemu zabezpieczenia, zakresów i rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach danego poziomu systemu zabezpieczenia,
  • wskazanie porad specjalistycznych odpowiadających poszczególnym profilom systemu zabezpieczenia, o których mowa w ustawie.

25 czerwca 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 13 czerwca 2017 r. w sprawie  specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 1217

Dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być uzyskiwany tytuł specjalisty, to: epidemiologia, fizyka medyczna, inżynieria medyczna, neurologopedia, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, psychologia kliniczna, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, mikrobiologia, toksykologia, przemysł farmaceutyczny, radiofarmacja, surdologopedia, psychoseksuologia.

27 czerwca 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 19 czerwca 2017 r. w sprawie  określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania, opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 1225

Rozporządzenie określa wykaz świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania w ramach kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy,  określonej w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawieranych z podmiotami zakwalifikowanymi do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. W wykazie wymienione zostały między innymi świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie tomografii komputerowej, medycyny nuklearnej, rezonansu magnetycznego, badań endoskopowych przewodu pokarmowego, terapii izotopowej i teleradioterapii, świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub rewizyjnej), świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami, świadczenia szpitalne w leczeniu ostrego zawału serca, świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, świadczenia realizowane w szpitalnych oddziałach ratunkowych albo w izbach przyjęć, świadczenia wysokospecjalistyczne, świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych, świadczenia zabiegowe w zakresie usunięcia zaćmy.

27 czerwca 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 20 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy , opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 1242

28 czerwca 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 1261 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

28 czerwca 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 22 czerwca 2017 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny, opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 1251

30 czerwca 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 27 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 1279

Zmiany zostały wprowadzone w  załączniku do rozporządzenia w  zakresie  świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców.
W znowelizowanych przepisach kryterium ciągłość oznacza, iż w dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń w miejscu wskazanym w ofercie i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie.
Ponadto zmiany dotyczą ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych, leczenia szpitalnego –hospitalizacji planowej,  opieki paliatywnej i hospicyjnej,  programów zdrowotnych i  programów lekowych.

1 lipca 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 1244

 Świadczeniodawca realizujący diagnostykę onkologiczną i leczenie onkologiczne, na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz na warunkach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
-posiada procedurę postępowania i organizacji udzielania świadczeń diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego,
-zapewnia co najmniej dostęp do realizacji świadczeń diagnostyki onkologicznej w zakresie diagnostyki laboratoryjnej lub tomografii komputerowej (TK), lub rezonansu magnetycznego (RM), lub pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), lub medycyny nuklearnej oraz badań endoskopowych zgodnie z profilem realizowanych świadczeń,
-zapewnia realizację diagnostyki onkologicznej, składającej się z diagnostyki wstępnej i diagnostyki pogłębionej, w okresie nie dłuższym niż 7 tygodni od dnia wpisania się świadczeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia.

1 lipca 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 21 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 1249

Rozporządzenie  wprowadziło zmiany dotyczące gromadzonych informacji w zakresie leczenia onkologicznego.
Listy oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej są prowadzone w aplikacji udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia do czasu skreślenia z tej listy ostatniej osoby wpisanej do 30 czerwca 2017 r. Od 1 lipca 2017 r. świadczeniobiorcy są wpisywani na listy oczekujących prowadzone w aplikacji świadczeniodawcy.

1 lipca 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 21 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 1250

1 lipca 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 1270

Zmienione przepisy rozporządzenia określają warunki, jakie powinien spełniać świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, realizujący leczenie onkologiczne.

1 lipca 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 1293

Zgodnie przepisami rozporządzenia w sytuacji, gdy świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji zapewnia jednocześnie w lokalizacji świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych, realizacja świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej może być łączona z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w innych komórkach organizacyjnych świadczeniodawcy udzielających świadczeń w trybie hospitalizacji, z uwzględnieniem intensywności pracy poszczególnych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych.

4 lipca 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 1318 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

12 lipca 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 1368 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

13 lipca 2017 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 1371 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi

23 lipca 2017 r. weszła  w życie  ustawa z 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
oraz niektórych innych ustaw, opublikowana  w Dz. U. z 2017 r. poz. 1200

Ustawa dotyczy zmiany zasad kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych. Na podstawie znowelizowanych przepisów  minister zdrowia może usunąć świadczenie opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo dokonać zmiany poziomu lub sposobu finansowania lub warunków realizacji świadczenia gwarantowanego, działając z urzędu lub na wniosek oraz  dokonać zmiany technologii medycznej, uwzględniając kryteria określone w  ustawie.
Usunięcie danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych, dokonanie zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczeń gwarantowanych oraz zmiana technologii medycznej następuje po uzyskaniu rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
W przypadku wydania przez Prezesa Agencji rekomendacji, minister zdrowia może zakwalifikować dane świadczenie opieki zdrowotnej jako świadczenie gwarantowane, usunąć dane świadczenie opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmienić poziom lub sposób finansowania świadczenia gwarantowanego, jeżeli wynika to z treści tej rekomendacji.
Wprowadzone zostały przepisy dotyczące ratunkowego dostępu do technologii lekowych.
Zmianie uległy również przepisy ustawy– Prawo farmaceutyczne.
Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu, wskazane w Charakterystyce Produktu Leczniczego do stosowania w antykoncepcji, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy posiadały kategorię dostępności „wydawane bez przepisu lekarza – OTC”, są wydawane z apteki po tym dniu wyłącznie na podstawie recepty.

23 lipca 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 20 lipca 2017 r. w sprawie wzoru oraz formatu wniosku o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej, opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 1412

1 września 2017 r. wchodzi w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, opublikowane  w Dz. U. z 2017 r. poz. 971

W tytule oraz w treści rozporządzenia ,wyraz „ponadgimnazjalnych”  został zastąpiony wyrazem „ponadpodstawowych”.

Początek strony