facebook
Medium link

Treść pieczątki imiennej oraz pieczątki firmowej lekarza i lekarza dentysty

Pieczątka imienna
1. Pieczątka lekarska zawiera następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • tytuł zawodowy, tj. „lekarz” („lek.”) albo „lekarz dentysta” („lek. dent.”),
 • numer prawa wykonywania zawodu,
 • posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie.

2. Pieczątka lekarska może ponadto zawierać następujące dane:

 • tytuł i stopień naukowy,
 • umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności,
 • numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept,
 • numer telefonu,
 • adres.

Pieczątka firmowa powinna zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy – imię i nazwisko oraz nazwę, pod którą działalność jest wykonywana, zgodnie z wpisem do CEIDG,
 • adres siedziby firmy, czyli adres wpisany do CEIDG jako główne miejsce wykonywania działalności. Oznacza to, że na pieczątce nie trzeba podawać, wszystkich miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach praktyki np. w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego; adresem działalności gospodarczej może być adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • numer NIP,
 • numer REGON.
Początek strony