facebook

Medium link

Regulamin Komisji Stomatologicznej

§ 1

Komisja Stomatologiczna DRL, zwana dalej Komisją działa w oparciu o niniejszy Regulamin, Uchwałę nr 11/2010 XXVII Zjazdu Delegatów DIL z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie regulaminu Dolnośląskiej Rady Lekarskiej oraz zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz.1708 ze zmianami).

§ 2

Komisja Stomatologiczna DRL jest stałą, wieloproblemową Komisją DRL, obejmującą swym działaniem wszystkie sprawy, jakimi zajmuje się samorząd lekarski, a w szczególności te, które w jakikolwiek sposób wpływają lub mogą wpływać na wykonywanie zawodu lekarza dentysty.

§ 3

Pracami Komisji Stomatologicznej DRL zwanej dalej Komisją kieruje Przewodniczący powoływany przez Dolnośląską Radę Lekarską we Wrocławiu, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Komisji, którego Komisja wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu Komisji.

§ 4

1.Komisja odbywa posiedzenia raz w miesiącu lub raz na dwa miesiące lub w zależności od potrzeb.

2.Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji.

3.W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący Komisji.

§ 5

Członkowie Komisji są zawiadamiani o terminie posiedzenia oraz o porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem Komisji, w formie pisemnej, e - mailowej lub za pośrednictwem innych środków łączności na odległość (fax, telefon – rozmowa lub sms), zgodnie ze zgłoszoną i zadeklarowaną przez danego członka Komisji formą powiadamiania.

§ 6

Członkowie komisji zobowiązani są brać czynny udział w pracach Komisji.

§ 7

Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji.

W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego komisji.

§ 8

Członek Komisji, który nie usprawiedliwił swojej nieobecności, na trzech posiedzeniach Komisji w ciągu roku, zostaje skreślony z listy członków, jeżeli nie złoży deklaracji na piśmie, w której ponownie wyraża chęć pracy w Komisji. Decyzję o zachowaniu członkostwa w Komisji podejmuje się na najbliższym posiedzeniu.

Rezygnacja z członkostwa w Komisji wymaga formy pisemnej.

§ 9

Z każdego posiedzenia Komisji sporządzony jest protokół, który zostaje przesłany członkom Komisji wraz z zaproszeniem na kolejne posiedzenie Komisji.

§ 10

Obsługę administracyjną Komisji zapewnia biuro DIL.

Początek strony