Medium link

Nowe przepisy - prawne sierpień 2016 r.

26 lipca 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz.1098

27 lipca 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1117 obwieszczenie Ministra Zdrowia z 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

28 lipca 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1133 obwieszczenie Ministra Zdrowia z 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

28 lipca 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1132 obwieszczenie Ministra Zdrowia z 7 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

29 lipca 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 obwieszczenie Ministra Zdrowia z 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

31 lipca 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 lipca 2016 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację , opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1152

3 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy– Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz. U. z 2016 r. poz. 1053

Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.
Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wymienionej w przepisach wykonawczych do ustawy ,wzbronionej takiej pracownicy bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.
Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pozostałych pracach wymienionych w przepisach wykonawczych ,jest obowiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

6 sierpnia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 lipca 2016 r. w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1085

Rozporządzenie określa:
- szczegółowe warunki i tryb wydawania oraz cofania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi,
- wymagania kwalifikacyjne, jakim powinna odpowiadać osoba odpowiedzialna za nadzór nad obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1,
- wzory wniosków o udzielenie zezwolenia na obrót środkiem odurzającym, substancją psychotropową lub prekursorami kategorii 1,
- warunki i sposób wydawania środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1,
- warunki i sposób ewidencjonowania obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1.

11 sierpnia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej , opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1120

Na podstawie przepisów ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów w celu umożliwienia dokonania przeszczepień szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej od dawców niespokrewnionych tworzy się centralny rejestr niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej.
Rejestr szpiku i krwi pępowinowej jest bazą danych o potencjalnych dawcach allogenicznego szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej.
Rejestr prowadzi się w systemie teleinformatycznym.
Rejestr zawiera karty danych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, karty danych krwi pępowinowej, dokumentację procedur doboru dawcy i jednostek krwi pępowinowej z zasobów rejestru.
Wydruki dokumentacji procedur doboru dawcy i jednostek krwi pępowinowej z zasobów rejestru przechowuje się w postaci papierowej.
Przekazywanie danych do rejestru następuje drogą elektroniczną.

16 sierpnia 2016 r. został opublikowany w Dz. U. z 2016 r. poz. 1236 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 kwietnia 2016 r. sygn. akt U 1/15

Trybunał Konstytucyjny orzekł o zgodności z Konstytucją RP oraz przepisami ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przepisu § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. Nr 142, poz. 835).
Trybunał Konstytucyjny uznał, że, oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdzając skierowanie ma prawo określać:
- rodzaj leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz ich tryb,
- odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,
- datę rozpoczęcia leczenia albo rehabilitacji, w przypadku leczenia uzdrowiskowego w warunkach stacjonarnych czas trwania leczenia,
- okres leczenia, w przypadku leczenia uzdrowiskowego w warunkach ambulatoryjnych albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

16 sierpnia 2016 r. zostało opublikowany w Dz. U. z 2016 r. poz. 1239 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 czerwca 2016 r. sygn. akt U 8/15

Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku Naczelnej Rady Lekarskiej orzekł, że przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty stanowiące, iż testy i pytania testowe z Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko- Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, które już się odbyły ,nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej są niezgodne z Konstytucją RP.

16 sierpnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 lipca 2016 r. w sprawie wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1156

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie przepisów ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Przed rozpoczęciem świadczenia usługi transgranicznej po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługodawca przedkłada właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze świadczenia danej usługi transgranicznej zawierające informacje o posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach indywidualnego albo zbiorowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem danego zawodu albo danej działalności, wymaganych na terytorium R P.
Oświadczenie usługodawca może doręczyć właściwemu organowi osobiście, przez inną osobę, drogą pocztową albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Usługodawca przedkłada oświadczenie ponownie w każdym roku, w którym zamierza świadczyć usługę transgraniczną.

1 września 2016 r. wchodzi w życie ustawa z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, opublikowana w Dz. U. z 2016 r. poz. 910

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.
Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

8 września 2016 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń , opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1172

Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy podlega ogólnym badaniom lekarskim oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych.

W przypadku zawodników uprawiających sporty lotnicze za równoznaczne z orzeczeniem uznaje się orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego wydawane po przeprowadzeniu badań lotniczo-lekarskich określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 159.

W przypadku zawodników uprawiających sporty lotnicze, będących żołnierzami zawodowymi – członkami personelu latającego, za równoznaczne z orzeczeniem uznaje się orzeczenie wydawane po przeprowadzeniu badań lekarskich określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.

Orzeczenie wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do zawodników niepełnosprawnych orzeczenie może wydać także lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.
Orzeczenie wydaje się na podstawie badań wstępnych, okresowych lub kontrolnych.
Badanie okresowe przeprowadza się przed upływem terminu ważności orzeczenia.
Badanie kontrolne obejmujące ogólne badanie lekarskie oraz badania specjalistyczne i diagnostyczne, uwarunkowane stanem zdrowia, wykonuje się u zawodników, którzy podczas uprawiania sportu doznali urazów, w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.
Lekarz może zlecić dodatkowo wykonanie innych niezbędnych badań wynikających z oceny stanu zdrowia zawodnika ubiegającego się o wydanie orzeczenia.
Orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Początek strony