Medium link

Nowe przepisy prawne - wrzesień 2016 r.

30 sierpnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz.1362

Podmiotem prowadzącym Krajowy Rejestr Nowotworów jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
Rejestr jest prowadzony za pośrednictwem wojewódzkich biur rejestracji nowotworów, uprawnionych do gromadzenia i przetwarzania danych, przekazywanych przez usługodawców i podmioty prowadzące rejestry publiczne i rejestry medyczne, o rozpoznaniach i podejrzeniach występowania nowotworów złośliwych na terenie województwa, w którym realizują swoje zadania, będących wyznaczonymi do tych zadań komórkami organizacyjnymi w podmiotach leczniczych wyspecjalizowanych w zakresie onkologii.

2 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2016 r. w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych,
opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz.1383

Podmiotem prowadzącym Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
Dane do rejestru są przekazywane przez podmioty lecznicze wykonujące świadczenia zdrowotne w zakresie neonatologii, położnictwa, pediatrii, kardiologii dziecięcej, ortopedii, okulistyki, laryngologii, intensywnej terapii dzieci, chirurgii dziecięcej, podstawowej opieki zdrowotnej, genetyki klinicznej oraz patomorfologii, nie rzadziej niż raz w miesiącu, do 15 dnia następnego miesiąca.

7 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 września 2016 r. w sprawie metody zapobiegania odrze opublikowane, w Dz. U. z 2016 r. poz. 1418

Wprowadza się metodę zapobiegania odrze polegającą na wykonywaniu szczepień ochronnych przeciw tej chorobie zakaźnej.
Szczepieniami są objęte osoby nieszczepione lub niemające udokumentowanego szczepienia, bez względu na ich wiek, które przebywają w środowisku o niskim odsetku osób zaszczepionych oraz były lub mogą być narażone na styczność z osobą chorą lub podejrzaną o zachorowanie na odrę.
Szczepienia są wykonywane przy użyciu szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce.
Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wystąpieniu podejrzenia lub rozpoznaniu przypadków zachorowań na odrę w środowiskach, o których mowa wyżej, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny:
-ustala zapotrzebowanie na szczepionki, z uwzględnieniem liczby osób szczególnie narażonych, które powinny zostać objęte szczepieniem,
-niezwłocznie informuje Głównego Inspektora Sanitarnego o planowanym wykonaniu szczepień, w tym przekazuje mu informację o sytuacji epidemiologicznej lub innych przesłankach uzasadniających podejmowane działania oraz oszacowanej na tej podstawie liczbie przeznaczonych do użycia szczepionek,
-ogłasza wiek i grupy osób poddawanych szczepieniom w sposób przyjęty zwyczajowo na danym terenie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Nadzór nad wykonywaniem szczepień sprawuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce ich wykonywania.
Szczepienia są wykonywane w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, a także – w przypadkach uzasadnionych efektywnością wykonywania szczepień – w pomieszczeniach spełniających wymagania higieniczno-sanitarne do wykonywania szczepień na terenie ośrodków dla cudzoziemców, placówek opiekuńczo-wychowawczych lub innych obiektów, wskazanych przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce wykonywania szczepień.

8 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym , opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz.1328

8 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1 września 2016 r. w sprawie wykazu laboratoriów przeprowadzających weryfikację maksymalnego poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosów , opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1410

8 września 2016 r. weszła w życie ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, opublikowana w Dz. U. z 2016 r. poz. 1331

15 września 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016r. poz.1480 obwieszczenie Ministra Zdrowia z 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

16 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1476

17 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz.1393

17 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1492

Zgodnie z przepisami ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym Narodowy Program Zdrowia jest dokumentem ustanawianym w celu realizacji polityki zdrowia publicznego i opiera się na współdziałaniu organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego ,w tym organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalności pożytku publicznego.
Na realizację zadań określonych w NPZ jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty, o których mowa wyżej mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa. NPZ sporządza się na okres nie krótszy niż 5 lat.

Rada Ministrów określa Narodowy Program Zdrowia mając na uwadze stan zdrowia społeczeństwa, skalę występowania czynników ryzyka zdrowotnego i czynników o działaniu ochronnym dla zdrowia oraz efektywność i skuteczność zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia.

Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 jest wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu.
Cele operacyjne obejmują:
- poprawę sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.
- profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
- profilaktykę problemów zdrowia psychicznego i poprawę dobrostanu psychicznego społeczeństwa.
- ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.
- promocję zdrowego i aktywnego starzenia się.
- poprawę zdrowia prokreacyjnego.

Program zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych, wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.

23 września 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

23 września 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1535 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

27 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1545

27 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 września 2016 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1539

Rozporządzenie określa:
- wzór wniosku zawierającego formularz IOWISZ wraz ze wskazaniem kryteriów oceny inwestycji, przypisaniem im wagi oraz określeniem skali punktów możliwych do uzyskania w zakresie poszczególnych kryteriów,
- sposób wyliczania całkowitego wyniku punktowego w zakresie dokonywania oceny celowości inwestycji
- minimalną liczbę punktów wymaganą do uzyskania pozytywnej opinii o celowości inwestycji.

Minimalna liczba punktów wymagana do uzyskania pozytywnej opinii wynosi 6200.

7 października 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1522

Badania lekarskie kandydata do objęcia urzędu sędziego obejmują:
- ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i stanu psychicznego,
- badania specjalistyczne, konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze (w szczególności badania laboratoryjne, EKG, EEG, RTG), jeżeli lekarz uprawniony uzna je za niezbędne.
Lekarzem uprawnionym jest lekarz, który został wpisany do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz. U. nr 69 poz. 332 ze zmianami), i ma prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie.

Początek strony