facebook
Medium link

Nowe przepisy prawne - grudzień 2016 r.

10 listopada 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016r. poz. 1829 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

16 listopada 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2016r. w sprawie oznakowania krwi i jej składników, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1845

18 listopada 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016r. poz. 1868 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

18 listopada 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016r. poz. 1866 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

25 listopada 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 listopada 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych , opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1825

Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od 1 stycznia 2017 r.
W wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych dodano leczenie dorosłych chorych ze śpiączką.

29 listopada 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 października 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1843

Umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego oraz lotniczych zespołów ratownictwa medycznego niespełniające wymagań określonych w załącznikach do rozporządzenia, może być używane nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

8 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1885

9 grudnia 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016r. poz. 1987 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

10 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 listopada 2016r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1950

10 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 listopada 2016r.zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1908

17 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1951

19 grudnia 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016r. poz. 2067 obwieszczenie Ministra Zdrowia z 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

19 grudnia 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016r. poz. 2057 obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

23 grudnia 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016r. poz. 2142 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy– Prawo farmaceutyczne

23 grudnia 2016 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2016r. poz. 2135 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia

28 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 grudnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 2164

W wykazie gwarantowanych innych świadczeń ambulatoryjnych została dodana opieka kompleksowa po zawale mięśnia sercowego

28 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 grudnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 2163

W wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, została dodana opieka kompleksowa po zawale mięśnia sercowego

28 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 grudnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 2162

W wykazie kompleksowych świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, dodana została kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego.

30 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 grudnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 2069

Zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego należy dostosować do wymagań określonych w rozporządzeniu w terminie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2018 r.

1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2017 r. opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1538

1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1736

1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1815

Obowiązek poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae obejmuje dzieci i młodzież od 2 miesiąca życia do ukończenia 19 roku życia.
Powyższy przepis stosuje się do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r.
Wobec dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2017 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1844

1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 2131

Przepisy dotyczące lokalizacji całodobowego lotniska lub lądowiska umożliwiającego przyjęcie do szpitalnego oddziału ratunkowego osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego, wchodzą w życie1 stycznia 2021 r.

1 stycznia 2017r. wchodzi w życie ustawa z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, opublikowana w Dz. U. z 2016 r. poz. 1860

Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny.
Ustawę stosuje się do świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Wsparcie jest realizowane przez świadczeniodawców, w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne realizujące wspieranie rodziny, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , lub inne jednostki sektora finansów publicznych lub wykonujące zadania zlecone im przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym na zasadach, w sposób i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.
Ilekroć w ustawie jest mowa o rodzinie, oznacza to odpowiednio małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej.

Wsparcie jest realizowane przez:
-zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,
-zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,
-zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych,
na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Wsparcie obejmuje także zapewnienie:
-dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę,
-jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
-odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
-dostępu do usług koordynacyjno -opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
-możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego,
-innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Uprawnienia na rzecz kobiety w ciąży oraz dziecka obejmują w szczególności:
-diagnostykę prenatalną,
-świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne,
-wsparcie psychologiczne,
-rehabilitację leczniczą,
-zaopatrzenie w wyroby medyczne,
-opiekę paliatywną i hospicyjną,
-poradnictwo laktacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem matek dzieci urodzonych przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzonych z masą urodzeniową poniżej 2500 g.

Do zawierania umów ze świadczeniodawcami realizującymi świadczenia opieki zdrowotnej w więcej niż jednym zakresie świadczeń lub w różnych rodzajach działalności leczniczej, skierowane do kobiet w ciąży powikłanej oraz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, nie stosuje się przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczących konkursu ofert i rokowań.
W powyższym przypadku dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zawiera umowę ze świadczeniodawcą spełniającym warunki do zawarcia umowy na realizację tych świadczeń określone przez Prezesa NFZ.

Ustawa znowelizowała m.in. przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii, przysługuje prawo do wyrobów medycznych na zlecenie osoby uprawnionej na podstawie przepisów ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych, bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.

Od 18 listopada 2016r. kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, osoby posiadające tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego uprawniające do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych, nie jest wymagane do świadczeń dla osób posiadających zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 2189

3 stycznia 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji, opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 2071

12 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz. U. z 2016 r. poz. 2173

W przypadku, gdy świadczenie opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zostało udzielone pomimo braku prawa do świadczeń, osoba której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, nie jest obowiązana do uiszczenia kosztów tego świadczenia.
Obowiązku zapłaty nie stosuje się do osoby, która w chwili przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożenia pisemnego oświadczenia o przysługującym jej prawie do świadczeń opieki zdrowotnej działała w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Ponadto uchylony został przepis ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ,stanowiący że Narodowy Fundusz Zdrowia po raz pierwszy sfinansuje zakup szczepionek służących do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych dla ubezpieczonych w 2017 r.

Początek strony