facebook

Medium link

Informacja dotycząca przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego

Wersja do druku

Informacja dotycząca przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego

Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.

Postępowanie dotyczy lekarza-absolwenta i lekarza dentysty-absolwenta, który posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty i zamierza odbyć staż podyplomowy.

W celu przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i uzyskania wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego
 2. dowód osobisty (oryginał - kserokopia zrobiona przez pracownika DIL); w przypadku braku w dowodzie osobistym informacji o zameldowaniu (nowy dowód) – ważne zaświadczenie potwierdzające miejsce stałego zameldowania wydane przez właściwy urząd
 3. oryginalny odpis dyplomu lekarza, lekarza dentysty; w przypadku lekarza, lekarza dentysty absolwenta polskiej wyższej uczelni medycznej do czasu uzyskania odpisu dyplomu za wystarczające uznaje się zaświadczenie wystawione przez wyższą uczelnię medyczną o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku i posiadaniu prawa do korzystania z tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty (oryginał), określające:
          - datę ukończenia studiów,
          - numer dyplomu, który zostanie wydany,
          - datę wydania dyplomu,
          - średnią ocen egzaminacyjnych za okres studiów,
          - informację określającą w jakim języku prowadzone były studia
  Zaświadczenie winno być podpisane przez dziekana wydziału, opatrzone okrągłą pieczęcią uczelni. Oryginalny odpisu dyplomu należy bezwzględnie dostarczyć przy odbiorze prawa wykonywania zawodu i skierowania na staż podyplomowy
 4. Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) tj. od dnia 18.01.2016 r. wszystkie osoby, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, bez względu na posiadane obywatelstwo, zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego.
  Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie. Informacji o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu udziela p. Edyta Biegluk tel 22 559-13-42; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Osoby, które ukończyły studia w innym języku niż język polski i posiadają obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, wymieniony w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia
   23.01.2017 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (M.P z 2017 r. poz. 84) tj:

   • świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim
   • świadectwo złożenia z wynikiem pozytywnym i w języku polskim - LEP, LEK, LDEP, LDEK są zwolnione z obowiązku złożenia egzaminu z języka polskiego;
  jeżeli dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego będzie świadectwo złożenia LEK, LDEK, LEP lub LDEP należy do świadectwa dołączyć zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające, że egzanim był złożony w języku polskim

 5. suplement do dyplomu - kserokopia

 6. orzeczenie o stanie zdrowia, ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania

 7. oryginał zaświadczenia o średniej ocen wraz z informację określającą w jakim języku prowadzone były studia wydany przez właściwą wyższą uczelnię medyczną (dotyczy osób posiadających odpis dyplomu w chwili składania dokumentów w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego)

 8. 3 zdjęcia legitymacyjne

Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wszczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.

Podjęcie uchwały przez Dolnośląską Radę Lekarską o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego jest podstawą do wpisania lekarza, lekarza dentysty na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i wydania dokumentu prawo wykonywania zawodu przyznanego w celu odbycia stażu podyplomowego. Dokument prawo wykonywania zawodu można odebrać wyłącznie osobiście.

Druki są dostępne w biurze DII. - Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I piętro, pokój 1.08 - Rejestr Lekarzy i lub do pobrania ze strony internetowej DIL(www.dilnet.wroc.pl) Rejestr Lekarzy/druki do pobrania

Początek strony