Medium link

Informacja dotycząca przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty po ukończeniu stażu podyplomowego

Wersja do druku

Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.

Postępowanie dotyczy: lekarza, lekarza dentysty, który uzyskał ograniczone prawo wykonywania zawodu lub prawo wykonywania zawodu przyznawane w celu odbycia stażu podyplomowego , ukończył staż podyplomowy i złożył z wynikiem pozytywnym LEK lub LDEK lub któremu minister właściwy do spraw zdrowia uznał staż podyplomowy odbyty za granicą za równoważny w całości ze stażem podyplomowym obowiązującym w RP.

W celu przyznania prawa wykonywania zawodu lekarz, lekarz dentysta składa następujące dokumenty:

  1. wniosek W-2 o przyznanie prawa wykonywania zawodu
  2. ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty lub prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego
  3. karta stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty
  4. decyzja ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej
  5. świadectwo złożenia LEK lub LDEK – pierwszy zdany egzamin
  6. ankieta oceniająca staż podyplomowy lekarza, lekarza dentysty
  7. orzeczenie o stanie zdrowia, ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania
  8. świadectwo pracy – złożone w DIL w terminie 30 dni od dnia otrzymania

W przypadku osób, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, bez względu na posiadane obywatelstwo, składają zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie. Informacji o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu udziela p. Edyta Biegluk tel 22 559-13-30; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby, które ukończyły studia w innym języku niż język polski i posiadają obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, wymieniony w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego - są zwolnione z obowiązku złożenia egzaminu z języka polskiego; jeżeli dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego będzie świadectwo złożenia LEK, LDEK, LEP lub LDEP należy do świadectwa dołączyć zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające, że egzanim był złożony w języku polskim.

Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wszczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.
Podjęcie uchwały przez Dolnośląska Radę Lekarską o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty jest podstawą do ponownego wpisania lekarza, lekarza dentysty na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i wydania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty oznaczonego dotychczasowym numerem ograniczonego prawa wykonywania zawodu lub dokonanie adnotacji urzędowych w dokumencie "Prawo wykonywania wazwodu przyznanym w celu odbycia stażu podyplomowego", które obejmują: datę ukończenia stażu podyplomowego daty złożenia z wynikiem pozytywnym LEK lub LDEK, nr i data uchwały ORL przyznająca PWZ.

Prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty można odebrać wyłącznie osobiście.

Druki są dostępne w biurze DIL - Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I piętro, pokój 1.08 – Rejestr Lekarzy) lub do pobrania ze strony internetowej DIL (www.dilnet.wroc.pl) Rejestr Lekarzy / druki do pobrania

Początek strony