Medium link

Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty po zrzeczeniu się PWZ

Wersja do druku

Informacja dotycząca przyznania prawa wykonywania zawodu po skreśleniu lekarza, lekarza dentysty z rejestru DIL w związku ze złożonym oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu – który wykonywał zawód za granicą.

Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i wpisania do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.

Postępowanie dotyczy: lekarza, lekarza dentysty, który posiadał prawo wykonywania zawodu, ukończył staż podyplomowy, lub któremu minister właściwy do spraw zdrowia uznał staż podyplomowy odbyty za granicą za równoważny w całości ze stażem podyplomowym obowiązującym w RP, złożył z wynikiem pozytywnym LEP/LEK lub LDEP/LDEK (nie dotyczy osób, które kończyły staż podyplomowy przed dniem 01.10.2004 r.) i został skreślony z rejestru DIL w związku ze złożonym oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu.

W celu przyznania prawa wykonywania zawodu lekarz, lekarz dentysta składa następujące dokumenty:

  1. Wniosek W-2 o przyznanie prawa wykonywania zawodu;
  2. Orzeczenie o stanie zdrowia - ważne 3 miesiące od dnia wydania;
  3. Dowód osobisty;
  4. W przypadku osób, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, bez względu na posiadane obywatelstwo, zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie. Informacji o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu udziela p. Edyta Biegluk tel. 22 559-13-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  5. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu w ciągu ostatnich 5 lat;
  6. Dokument uprawniający do wykonywania zawodu wydany przez właściwe organy państwa, w którym lekarz, lekarz dentysta wykonywał zawód;
  7. Zaświadczenie o niekaralności zawodowej oraz potwierdzające brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w państwie, w którym lekarz wykonywał zawód, wydane przez właściwe organy tego państwa – ważne 3 miesiące od dnia wydania;
  8. Wyciąg z rejestru skazanych, wydany w państwie, z którego lekarz, lekarz dentysta przybywa;
  9. 4 zdjęcia legitymacyjne.

Dokumenty wystawione w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego. Wszystkie dokumenty i tłumaczenia należy przedłożyć w oryginale.
Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wszczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.

Podjęcie uchwały przez Dolnośląska Radę Lekarską o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty jest podstawą do wpisania lekarza, lekarza dentysty na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i wydania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty.
Prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty można odebrać wyłącznie osobiście.
Druki są dostępne w biurze DIL - Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I piętro, pokój 1.08 – Rejestr Lekarzy) lub do pobrania ze strony internetowej DIL.

Początek strony