facebook

Medium link

Wzór pieczątki praktyki lekarskiej

Wersja do druku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 2010 r. Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej (Dz.U. Nr 252, poz. 1697, z późn. zm.) oraz sposobu jej przetwarzania oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2012 r. poz. 260) na pieczątce praktyk lekarskich powinny znaleźć się następujące dane:

  • Oznaczenie przedsiębiorcy – imię i nazwisko oraz nazwa, pod którą działalność gospodarcza jest wykonywana (czyli firmę wpisaną do CEIDG),
  • Kod identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), zwany dalej "kodem resortowym", stanowiący część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, czyli inaczej numer księgi rejestrowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • Adres siedziby firmy, czyli wpisany do CEIDG adres głównego miejsca wykonywania działalności – nie jest konieczne podanie na pieczątce firmowej wszystkich miejsc, w których działalność gospodarcza jest wykonywana; adresem tym może być miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, jeżeli wynika to z CEIDG,
  • Numer telefonu,
  • Numer NIP.

Poniżej przykładowy wzór pieczątki praktyki lekarskiej:

Oznaczenie przedsiębiorcy
Nr Ks. Rejestrowej
Adres
tel.
NIP

Początek strony