facebook

Medium link

Rzecznicy Praw Lekarza VIII kadencji

Przewodnicząca:

Dorota Radziszewska - przewodnicząca delegatury wałbrzyskiej

Członkowie:

Bożena Kaniak - przewodnicząca delegatury wrocławskiej

Barbara Polek - przewodnicząca delegatury jeleniogórskiej

Ryszard Kępa - przewodnicząca delegatury legnickiej

 


Uchwała Nr 48/2018
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie powołania Zespołu Rzeczników Praw Lekarza DIL

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r poz.168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu powołuje Zespół Rzeczników Praw Lekarza Dolnośląskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji, w składzie Przewodniczących Delegatur:

Przewodniczący Zespołu:
Rzecznik Praw Lekarza delegatury wałbrzyskiej

Członkowie Zespołu:
Rzecznik Praw Lekarza delegatury wrocławskiej
Rzecznik Praw Lekarza delegatury jeleniogórskiej
Rzecznik Praw Lekarza delegatury legnickiej

§ 2

Prace Zespołu Rzeczników Praw Lekarza DIL koordynuje Prezes DRL.

§ 3

Regulamin działania Zespołu Rzeczników Praw Lekarza DIL stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchyla się Uchwałę nr 8/2014 DRL z dnia 23 stycznia 2014 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Autor: dr n. med. Paweł Wróblewski, lek. Małgorzata Niemiec

Początek strony