facebook

Medium link

Obowiązek opłacania składek członkowskich na urlopie macierzyńskim oraz zwolnieniu lekarskim

Dolnośląska Izba Lekarska uprzejmie informuje, że zgodnie z §3 pkt. 3 Uchwały Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014r. w sprawie wysokości składki członkowskiej zwalnia się z obowiązku opłacenia składki członkowskiej lekarza, który złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 26-07-1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 10 ust. 1,3,9 oraz art. 20 ust.1 (Dz.U z 2012 poz. 361 ze zmianami) zasiłek chorobowy uzyskiwany na podstawie zwolnienia lekarskiego jak i zasiłek macierzyński jest formą dochodu.

Początek strony