facebook

Medium link

Funkcjonowanie, zadania, kompetencje kół terenowych

Celem utworzenia kół lekarskich jest stworzenie warunków pozwalających możliwie najszerszemu kręgowi członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej na aktywny współudział w realizowaniu stojących przed samorządem lekarskim zadań i przysługujących mu uprawnień, a także usprawnienia przepływu informacji między organami DIL i jej członkami.

Zasady ogólne

 1. Koła lekarskie są jednostkami organizacyjnymi Dolnośląskiej Izby Lekarskiej tworzonymi uchwałą Rady Lekarskiej DIL z inicjatywy członków samorządu; nie posiadają one osobowości prawnej.
 2. Koła lekarskie mogą działać jako koła zakładowe, międzyzakładowe lub koła lekarzy wolno praktykujących.
 3. Przynależność do koła lekarskiego jest dobrowolna.
 4. Koło zakładowe tworzone jest na terenie zakładu opieki zdrowotnej zatrudniającego co najmniej 20 lekarzy (o ile gotowość przystąpienia do niego zgłosi więcej niż połowa lekarzy zatrudnionych w tym zakładzie).
 5. Koło międzyzakładowe zrzesza członków samorządu lekarskiego pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, które zatrudniają mniej niż 20 lekarzy lub w zakładach, w których gotowość przystąpienia do koła nie deklaruje wymagana większość. Na obszarze danej jednostki terytorialnej może działać kilka kół międzyzakładowych.
 6. Koła lekarzy wolno praktykujących zrzeszają lekarzy, którzy wykonują zawód w formie prowadzenia praktyki prywatnej, np. na terenie dzielnicy, miasta, gminy, województwa.
 7. Lekarz zatrudniony w zakładzie opieki zdrowotnej, wykonujący jednocześnie praktykę prywatną może należeć do koła zakładowego (międzyzakładowego) albo do koła lekarzy wolno praktykujących, według swojego wyboru.
 8. Lekarze emeryci lub renciści mogą należeć do koła zakładowego (między-zakładowego) lub lekarzy wolno praktykujących (jeśli praktykują jeszcze prywatnie) w zakładzie, w którym wykonywali zawód lekarza.
 9. Przynależność do koła lekarskiego nie nakłada żadnych dodatkowych obowiązków finansowych. Lekarz może jednak wspierać finansowo działalność koła na zasadach dobrowolności.

 Tryb utworzenia koła lekarskiego, jego organizacja oraz podstawowe zasady działania

 1. Gotowość przystąpienia do koła powinna być wyrażona w formie złożenia podpisu na liście przyszłych członków koła.
 2. W razie spełnienia się warunków przewidzianych wyżej w pkt 4, 5 lub 6 Rada Lekarska DIL zatwierdza powstanie koła, określając ostatecznie zasięg jego działania. Z chwilą tą osoby wpisane na listę, o której mowa w punkcie poprzedzającym, stają się członkami danego koła.
 3. Najdalej w ciągu miesiąca od zatwierdzenia, członek Rady Lekarskiej DIL wyznaczony przez Prezydium tej Rady, zwołuje pierwsze zebranie organizacyjne koła i prowadzi je do czasu dokonania wyboru przewodniczącego koła.
 4. Prawo do uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniu wyborczym oraz w dalszym zebraniach koła mają wyłącznie lekarze od danego koła. Zebrania koła są jednak otwarte dla innych lekarzy ze środowiska objętego zakresem działania koła oraz dla przedstawicieli organów DIL. Za zgodą rady koła w zebraniach mogą uczestniczyć także inne osoby.
 5. Zebranie wyborcze koła wybiera przewodniczącego i członków rady koła w ilości zależnej od decyzji zebrania.
 6. W skład rady koła wchodzą: przewodniczący, członkowie wybrani na zebraniu wyborczym oraz delegaci na okręgowy zjazd należący do koła.
 7. Wybory przeprowadza się przez komisję wyborczą, której skład i przewodniczącego zatwierdza Rada Okręgowa DIL spośród osób zaproponowanych przez koło.
 8. Wybory przewodniczącego i wybieranych na zebraniu członków rady koła dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy członków koła.
 9. W razie braku quorum wyznacza się drugi termin zebrania, na którym nie obowiązuje w/w wymóg obecności co najmniej połowy członków koła.
 10. Podziału funkcji (skarbnik, informacja, sprawy socjalne itp.) dokonują między sobą członkowie rady koła.
 11. W zebraniu wyborczym uczestniczy przedstawiciel Rady Okręgowej DIL.
 12. O wynikach wyborów i składzie osobowym rady koła komisja wyborcza informuje niezwłocznie Radę Okręgową DIL.
 13. Odwołanie przewodniczącego lub wybranych członków rady koła może nastąpić na zebraniu w obecności co najmniej połowy członków koła, większością 2/3 głosów w tajnym głosowaniu. Zebranie w tym celu zwołuje Rada Okręgowa DIL - na wniosek pisemny co najmniej 1/3 członków koła.
 14. Kadencja rady koła pokrywa się z kadencją Rady Okręgowej DIL.
 15. W wypadkach wątpliwych stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu wyborczego do rad okręgowych (uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej).
 16. Zebrania koła są prawomocne jeśli bierze w nich udział więcej niż połowa aktualnych członków koła. Do podejmowania uchwał wystarcza zwykła większość głosów oddanych przez obecnych na zebraniu członków koła. Głosowanie w sprawach personalnych jest zawsze tajne. W innych sprawach zarządza się głosowanie tajne, jeśli postanowi tak zebranie koła.
 17. Rada koła kieruje bieżącą działalnością koła lekarskiego oraz reprezentuje je wobec kierownictwa danego zakładu opieki zdrowotnej, organów Dolno-śląskiej Izby Lekarskiej oraz jej delegatur. Rada koła jest zobowiązana do wykonywania uchwał powziętych na zebraniu koła.
 18. Rada koła zwołuje zebranie koła w miarę potrzeby, nie rządzi jednak więcej niż raz na kwartał. Rada ma obowiązek zwołania także na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków koła, Prezydium Rady Lekarskiej DIL lub właściwej delegatury. Jeśli rada koła nie zwoła zebrania mimo upływu oznaczonego wyżej terminu lub nie uwzględni wyżej wspomnianych wniosków, zebranie zwołuje i prowadzi członek koła upoważniony do tego przez Prezydium Rady Lekarskiej DIL.

Zadania i kompetencje kół lekarskich

 1. Do zadań i kompetencji kół lekarskich należy w szczególności:
  • współudział w negocjowaniu warunków płacy i pracy lekarzy oraz przygotowanie na tej podstawie projektów porozumień podpisywanych następnie przez pracodawców i upoważnionych przedstawicieli Rady Lekarskiej DIL,
  • informowanie organów samorządu o wypadkach naruszania przez praco-dawców uprawnień lekarzy wynikających ze stosunku pracy lub obowiązujących przepisów wraz z formułowaniem w tej mierze odpowiednich wniosków pod adresem Rady Lekarskiej DIL bądź jej Prezydium,
  • powiadamianie organów samorządu lekarskiego o innych kontaktach lub niekorzystnych zjawiskach występujących w środowisku zawodowym,
  • współdziałanie koła z kierownictwem zakładów opieki zdrowotnej w sprawach dotyczących usprawnienia systemu opieki nad pacjentem oraz poprawy warunków pracy lekarzy,
  • podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia poziomu zawodowego lekarzy i średniego personelu medycznego,
  • przeciwdziałanie przypadkom naruszenia przez członków koła ich obowiązków zawodowych i zasad etycznych,
  • roztaczanie opieki nad lekarzami od niedawna wykonującymi zawód,
  • prowadzenie działalności socjalnej na szczeblu koła, w tym m.in. występowanie z wnioskami o przyznanie zapomogi lub udzielania innej pomocy członkowi koła znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej lub jego rodzinie,
  • udzielanie opinii dotyczącej członka koła ubiegającego się o stanowiska kierownicze w zakładach opieki zdrowotnej lub innych sprawach objętych działaniem samorządu lekarskiego tylko dla jego organów,
  • współdziałanie z organami samorządów zrzeszających osoby wykonujące inne zawody medyczne w sprawach wspólnych dla danego środowiska medycznego,
  • występowanie z inicjatywami dotyczącymi środowiska lekarskiego, w tym także z wnioskami w sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji ustawowych organów DIL,
  • podejmowanie działań mających na celu realizację w środowisku uchwał organów samorządu lekarskiego oraz informowanie Rady Lekarskiej DIL lub właściwej delegatury o ewentualnych trudnościach na jakie natrafia wykonanie tych uchwał,
  • występowanie do Rady Okręgowej DIL o przyznanie środków finansowych na konkretną działalność koła.
 2. Rada Lekarska DIL może - w formie uchwał - nałożyć na koła dalsze zadania lub przyznać im dalsze uprawnienia z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez ustawę o izbach lekarskich oraz inne obowiązujące przepisy do wyłącznej kompetencji ustawowych organów samorządu lekarskiego.
 3. Zebranie członków koła ustala, które z uprawnień koła lekarskiego mogą być wykonywane w imieniu koła przez jego przewodniczącego, które mogą być realizowane dopiero po powzięciu decyzji przez radę koła, a które wymagają uprzedniej uchwały powziętej przez całe koło.
 4. Przewodniczący koła ma obowiązek uczestniczenia w zebraniach przewodniczących kół i delegatów.
Początek strony