facebook

Medium link

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych praktyki lekarskiej/dentystycznej.
Na podstawie §3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024).

Instrukcja zarzadzania systemem informatycznym

Początek strony