facebook

Medium link

Nowe przepisy prawne - styczeń 2018 r.

30 grudnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 22 grudnia  2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2485

Załącznik nr 1 do rozporządzeniu zawiera wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w dentobusie oraz warunki  ich realizacji. Natomiast załącznik nr 2 określa wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w dentobusie oraz warunki ich realizacji.

30 grudnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 22 grudnia  2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2484

Zmiana dotyczy przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie  świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży udzielanych w dentobusie.

30 grudnia 2017 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 22 grudnia  2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2476

1 stycznia 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 22 grudnia  2017 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Celno-Skarbowej, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2473

1 stycznia 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 8 grudnia  2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2397
Zmiany dotyczą badania lekarskiego stomatologicznego i kontrolnego po urazie zęba, leczenia endodontycznego zęba z nieuformowanym korzeniem oraz rentgenodiagnostyki.

1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 15 grudnia  2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i  mikrobiologicznych, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2394

1 stycznia 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 15 grudnia  2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,  opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2423

Zmiany  zostały wprowadzone w załączniku nr 1 do rozporządzenia zawierającego wykaz świadczeń gwarantowanych oraz warunki ich realizacji w przypadku  porad specjalistycznych. Dodane zostały następujące świadczenia gwarantowane:

 1. porada specjalistyczna – choroby wewnętrzne,
 2. porada specjalistyczna – pediatria,
 3. porada specjalistyczna – anestezjologia.

W zakresie świadczeń gwarantowanych wymienionych w pkt. 1 i 2 wprowadzona została kontrola, w tym diagnostyka, po hospitalizacji w oddziale o profilu choroby wewnętrzne/ pediatria, będącym komórką organizacyjną podmiotu realizującego poradę. Natomiast w zakresie świadczenia wymienionego w pkt. 3 wskazano wykonywanie konsultacji w zakresie kwalifikacji do wykonywania znieczulenia do zabiegu operacyjnego, diagnostycznego lub leczniczego.

Zmianie uległ  również załącznik nr 4 do rozporządzenia  zawierający wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku chemioterapii oraz warunki ich realizacji.

1 stycznia 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 15 grudnia  2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2404

Zmiana dotyczy świadczenia gwarantowanego udzielanego z wykorzystaniem immunoglobuliny anty-RhD  dystrybuowanej przez regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

1 stycznia 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 20 grudnia  2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2454

1 stycznia 2018 r. weszła w życie  ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, opublikowana w Dz. U. z 2017r. poz. 2434
 
Na finansowanie ochrony zdrowia przeznacza się corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6% produktu krajowego brutto, z zastrzeżeniem że wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018–2024 nie może być niższa niż:
4,67% produktu krajowego brutto w 2018 r.  oraz odpowiednio 4,86% w 2019 r.,5,03% w 2020 r.,
5,22% w 2021 r.,5,41% w 2022 r.,5,60% w 2023 r.,5,80% w 2024 r.

 Środki finansowe obejmują:

 • wydatki budżetowe w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister zdrowia,
 • wydatki budżetowe w dziale „ochrona zdrowia” w innych częściach budżetu państwa oraz wydatki budżetowe w innych działach budżetu państwa przeznaczone na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • koszty NFZ  ujęte w planie finansowym Funduszu z wyłączeniem środków z budżetu państwa,
 • koszty związane z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.

Minister zdrowia określa corocznie, w drodze rozporządzenia, rodzaje świadczeń gwarantowanych, uwzględniając zasady i sposób wydatkowania środków publicznych oraz konieczność zapewnienia dostępności do tych świadczeń, biorąc pod uwagę listy oczekujących na udzielenie świadczenia a także rodzaj tych świadczeń z uwzględnieniem obowiązku zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku oraz mapy.

11 stycznia 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 18 grudnia  2017 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii, opublikowane w Dz. U. z 2017r. poz. 2435

W zakładzie patomorfologii, w zakładzie albo pracowni neuropatologii, pracowni histopatologii, pracowni cytologii, pracowni cytometrii przepływowej oraz pracowni sekcyjnej wykonuje się czynności z zakresu patomorfologii zgodnie z wiedzą opartą na dowodach naukowych oraz rekomendowanymi przez Polskie Towarzystwo Patologów, Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich, konsultanta krajowego w dziedzinie patomorfologii oraz konsultanta krajowego w dziedzinie neuropatologii wytycznymi lub zaleceniami dotyczącymi sposobu postępowania z materiałem po pobraniu od pacjenta albo ze zwłok, sposobu postępowania z materiałem tkankowym podczas badania makroskopowego, przygotowania materiału do badania oraz zasad opisu badania patomorfologicznego.
Zakładem patomorfologii kieruje kierownik, którym jest lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie patomorfologii lub lekarz posiadający specjalizację drugiego stopnia w dziedzinie patomorfologii.
Zakładem albo pracownią neuropatologii kieruje kierownik, którym jest lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neuropatologii.
Materiał pobrany do badania umieszcza się w pojemniku oznaczanym w sposób umożliwiający identyfikację pacjenta albo zwłok, od których został pobrany.
Pozostały po wykonaniu bloczków parafinowych materiał tkankowy przechowuje się przez okres co najmniej 28 dni od dnia ustalenia rozpoznania patomorfologicznego, w tym w wyniku badania pośmiertnego. Po upływie tego okresu materiał tkankowy jest poddawany utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami medycznymi.
Podstawą wykonania badania patomorfologicznego jest skierowanie,
 W przypadku badań tkanek układu szkieletowego, badań endoskopowych przewodu pokarmowego oraz badań materiału z płuc w śródmiąższowych chorobach płuc do skierowania na badanie dołącza się radiogram lub inne badania obrazowe oraz opis badań obrazowych lub endoskopowych.
W zakładzie patomorfologii, zakładzie albo pracowni neuropatologii, pracowni histopatologii oraz pracowni cytologii przechowuje się bloczki parafinowe, preparaty histopatologiczne i preparaty cytologiczne przez okres co najmniej:

 • 20 lat od daty badania patomorfologicznego – w przypadku bloczków parafinowych i preparatów histopatologicznych;
 • 10 lat od daty badania patomorfologicznego – w przypadku preparatów cytologicznych.

Po upływie okresów przechowywania bloczki parafinowe, preparaty histopatologiczne i preparaty cytologiczne stają się odpadami medycznymi i podlegają utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami medycznymi.
Zakład patomorfologii, zakład albo pracownia neuropatologii, pracownia histopatologii oraz pracownia cytologii udostępniają, za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, bloczki parafinowe, preparaty histopatologiczne i preparaty cytologiczne na pisemny wniosek:

 • pacjenta, od którego pobrano materiał, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej,
 • osoby upoważnionej przez zmarłego pacjenta,
 • podmiotu wykonującego działalność leczniczą, którego lekarz zlecił i skierował na badanie,
 • innego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, prowadzącego dalsze leczenie pacjenta albo wykonującego dalsze badania materiału pobranego ze zwłok.

Podmioty, którym udostępniono bloczki parafinowe, preparaty histopatologiczne lub preparaty cytologiczne, są obowiązane do ich zwrotu po wykorzystaniu wraz z postawionym rozpoznaniem patomorfologicznym.
Zakład patomorfologii, zakład albo pracownia neuropatologii, pracownia histopatologii oraz pracownia cytologii prowadzą ewidencję udostępnionych bloczków parafinowych, preparatów histopatologicznych i preparatów cytologicznych.
 Do dokumentowania czynności diagnostyki patomorfologicznej mają zastosowanie przepisy o dokumentacji medycznej.
Czynności diagnostyki patomorfologicznej, mające na celu ustalenie rozpoznania patomorfologicznego w celach profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych, obejmują:

 1. wykonywanie badań pośmiertnych,
 2. wykonywanie badań śródoperacyjnych,
 3. wykonywanie badań makroskopowych materiału tkankowego,
 4. badanie mikroskopowe materiału tkankowego,
 5. badanie materiału metodą mikroskopii elektronowej,
 6. badanie materiału metodą hybrydyzacji wewnątrztkankowej,
 7. badanie mikroskopowe materiału cytologicznego,
 8. badanie materiału metodą cytometrii przepływowej,
 9. pobranie próbki z materiału do badania metodami molekularnymi,
 10. pobranie materiału cytologicznego do oceny mikroskopowej,
 11. przygotowanie materiału tkankowego do badania mikroskopowego,
 12. przygotowanie materiału cytologicznego do badania mikroskopowego,
 13. przygotowanie materiału do badania mikroskopowego metodami histochemicznymi,
 14. przygotowanie materiału do badania mikroskopowego metodami immunohistochemicznymi,
 15. przygotowanie materiału tkankowego do badania metodami mikroskopii elektronowej,
 16. rozpoznanie patomorfologiczne:
  a) makroskopowe,
  b) mikroskopowe.

Osobą uprawnioną do wykonywania czynności diagnostyki patomorfologicznej jest lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie patomorfologii lub lekarz posiadający specjalizację drugiego stopnia w dziedzinie patomorfologii. Ponadto osobą uprawnioną  do wykonywania czynności określonych w:

 • pkt. 1–15 i pkt. 16 lit. a, jest lekarz posiadający specjalizację pierwszego stopnia w dziedzinie patomorfologii, lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury po ukończonym module podstawowym lub w trakcie specjalizacji po ukończonym trzecim roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie patomorfologii lub lekarz rezydent pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie patomorfologii,
 • pkt. 7, jest diagnosta laboratoryjny posiadający specjalizację w dziedzinie cytomorfologii medycznej lub diagnosta laboratoryjny posiadający udokumentowane, co najmniej trzyletnie, doświadczenie w ocenie preparatów cytologicznych, który wykonał w tym okresie co najmniej 15 000 ocen badań tych preparatów,
 • pkt. 3, 5, 6, 9 i 11–15, jest diagnosta laboratoryjny, technik analityki medycznej lub osoba z wyższym wykształceniem umożliwiającym przygotowanie materiału do badania patomorfologicznego,
 • pkt. 11–15, jest osoba, która w dniu wejścia w życie rozporządzenia była zatrudniona w zakładzie patomorfologii, zakładzie albo pracowni neuropatologii, pracowni histopatologii lub pracowni cytologii, która posiada udokumentowane, co najmniej pięcioletnie, doświadczenie w zakresie czynności opracowania materiału.

Osobą uprawnioną do wykonania czynności diagnostyki patomorfologicznej w zakresie pobierania od pacjenta albo ze zwłok tkanki z mózgu, rdzenia, nerwów obwodowych lub mięśni szkieletowych jest lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neuropatologii, lekarz posiadający specjalizację drugiego stopnia w dziedzinie neuropatologii lub posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w ocenie materiału tkankowego neuropatologicznego, lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie patomorfologii lub lekarz posiadający specjalizację drugiego stopnia w dziedzinie patomorfologii.
Ponadto osobą uprawnioną do wykonania czynności określonych w:

 • pkt. 1–15 i pkt. 16 lit. a, jest lekarz będący w trakcie specjalizacji w dziedzinie neuropatologii,
 • pkt. 7, jest diagnosta laboratoryjny posiadający specjalizację w dziedzinie cytomorfologii medycznej,
 • pkt. 3, 5, 6, 9 i 11–15, jest diagnosta laboratoryjny, technik analityki medycznej lub osoba z wyższym wykształceniem umożliwiającym przygotowanie materiału do badania neuropatologicznego.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, prowadzący zakład patomorfologii, zakład albo pracownię neuropatologii, pracownię histopatologii, pracownię cytologii lub pracownię cytometrii przepływowej, w którym są wykonywane badania patomorfologiczne, dostosuje swoją działalność do wymagań określonych w rozporządzeniu, w terminie 2 lat od dnia jego wejścia w życie.

1 stycznia 2018 r. weszła  w życie  ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, opublikowana w Dz. U. z 2017r. poz. 2203

Ustawa wprowadziła zmiany w ustawie - Karta Nauczyciela w zakresie zasad udzielania urlopu dla poratowania zdrowia.
 Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia  choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub  choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę lub na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.
 W przypadku udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze dłuższym niż 30 dni, nauczyciel
podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.
 O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę, orzeka lekarz posiadający uprawnienia do przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników, wykonujący działalność w jednostce służby medycyny pracy, z którą szkoła zawarła umowę.
Dyrektor szkoły na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia wydaje
skierowanie na badanie lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy.
Uprawniony lekarz orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na
podstawie:

 • wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego,
 • wyników badań dodatkowych lub konsultacji specjalistycznych, których przeprowadzenie uzna za niezbędne,
 • dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.

Uprawniony lekarz wydaje orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, określające czas potrzebny na przeprowadzenie zalecanego leczenia.
Nauczycielowi i dyrektorowi szkoły przysługuje odwołanie od orzeczenia lekarskiego
do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub ze względu na siedzibę szkoły. W przypadku gdy orzeczenie lekarskie zostało wydane przez uprawnionego lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, odwołanie od tego orzeczenia wnosi się do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy najbliższego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub ze względu na siedzibę szkoły.
Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego,  za pośrednictwem uprawnionego lekarza, który wydał to orzeczenie.
Uprawniony lekarz przekazuje odwołanie wraz z kopią dokumentacji badań,  podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 Podmiot właściwy do rozpatrzenia odwołania, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania, wydaje orzeczenie lekarskie po przeprowadzeniu badań lekarskich. Orzeczenie to jest ostateczne.
Koszty badań ponosi szkoła.
Dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego.
Urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową dyrektor
szkoły udziela na podstawie potwierdzonego skierowania, o którym mowa w ustawie  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  na okres ustalony w tym skierowaniu.
 Minister zdrowia w porozumieniu z ministrem oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego, w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, wzór skierowania oraz wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

15 stycznia r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 122 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 24 listopada 2017r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych

18 stycznia r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 151 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 grudnia 2017r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

19 stycznia r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 168 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 24 listopada 2017r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich

19 stycznia r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 164 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 24 listopada 2017r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji
publicznych zakładów opieki zdrowotnej

19 stycznia r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 160 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 grudnia 2017r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej

23 stycznia 2018 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2018 r. poz. 188 obwieszczenie ministra zdrowia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra Zdrowia w sprawie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

24 stycznia 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 190

Rozporządzenie określa:

 • zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia,
 • wzór skierowania na badanie lekarskie,
 • wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

 Nauczyciel zgłasza się na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania na badanie lekarskie.
Nauczyciel wraz ze skierowaniem na badanie lekarskie przedstawia uprawnionemu lekarzowi dokumentację medyczną z przebiegu dotychczasowego leczenia.
 Badanie lekarskie przeprowadza uprawniony lekarz i obejmuje ono badanie podmiotowe oraz przedmiotowe, z uwzględnieniem ogólnego stanu zdrowia, oceny układu krążenia, układu ruchu, układu nerwowego, układu oddechowego oraz narządu mowy.
W przypadku gdy uprawniony lekarz uzna za niezbędne przeprowadzenie badań dodatkowych lub konsultacji specjalistycznych, wystawia nauczycielowi skierowanie na te badania lub konsultacje.
Badanie lekarskie oraz badania dodatkowe lub konsultacje specjalistyczne przeprowadza się z uwzględnieniem specyfiki pracy wykonywanej przez nauczyciela i ewentualnej konieczności powstrzymania się od wykonywania tej pracy z uwagi na jego stan zdrowia.

24 stycznia 2018 r.  został opublikowany w Monitorze Polskim  z 2018 r. poz. 118 komunikat ministra środowiska z 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez  marszałka województwa jest 24 stycznia 2018 r.

27 stycznia 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 213

Rodzaj, zakres i częstotliwość badań okresowych policjantów służby kryminalnej, śledczej, spraw wewnętrznych, prewencyjnej oraz policji sądowej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

27 stycznia 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie, w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 219

2  lutego 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 148

Początek strony