facebook

Medium link

Nowe przepisy prawne - marzec 2018 r.

 • 28 lutego r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 450 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 lutego 2018 r. w sprawie
  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • 1 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 27 lutego 2018 r. w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 446

Rozporządzenie określa:
- tryb przeprowadzania badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej,
- przypadki uzasadniające potrzebę niezwłocznego udzielenia osobie zatrzymanej pierwszej pomocy medycznej lub potrzebę poddania jej niezbędnym badaniom lekarskim,
- czas i organizację badań lekarskich oraz sposób ich dokumentowania.
Osobę zatrzymaną poddaje się niezbędnym badaniom lekarskim, w przypadku gdy:
- została jej udzielona pierwsza pomoc lub kwalifikowana pierwsza pomoc,
- zachodzi uzasadniona obawa, że znajduje się w stanie zagrażającym jej życiu lub zdrowiu,
- oświadczyła, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego przerwanie zagrażałoby jej życiu lub zdrowiu,
- z posiadanych przez Krajową Administrację Skarbową informacji lub okoliczności zatrzymania wynika, że może być chora na chorobę zakaźną w rozumieniu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
- jest kobietą w ciąży.
Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza się po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z zatrzymaniem. Natomiast w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia osoby zatrzymanej
badanie może być przeprowadzone w czasie prowadzenia tych czynności.
Osoba zatrzymana jest kierowana na badanie lekarskie na podstawie pisemnego wniosku kierownika komórki organizacyjnej, w której pełnią służbę funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej dokonujący zatrzymania, lub upoważnionego przez niego funkcjonariusza. Wzór wniosku o przeprowadzenie badania lekarskiego osoby zatrzymanej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia osoby zatrzymanej, wniosek może być złożony w formie ustnej. Kierownik komórki organizacyjnej, niezwłocznie potwierdza w formie pisemnej treść wniosku.
Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza lekarz udzielający jej świadczeń zdrowotnych na miejscu lub lekarz najbliższego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, właściwego ze względu na stan zdrowia tej osoby.
Kierownik komórki organizacyjnej zapewnia przewiezienie osoby zatrzymanej do najbliższego podmiotu wykonującego działalność leczniczą w celu przeprowadzenia badania lekarskiego.
W przypadku gdy stan zdrowia osoby zatrzymanej wskazuje na potrzebę zapewnienia specjalnych warunków transportu, przewiezienia dokonuje się specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego.
Osobie zatrzymanej udziela się niezwłocznie pierwszej pomocy lub kwalifikowanej pierwszej pomocy w przypadku, gdy osoba ta znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, określonego w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Po przeprowadzeniu badania lekarskiego osoby zatrzymanej lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie o istnieniu albo braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania. Zaświadczenie dołącza się do dokumentacji sporządzonej w związku z zatrzymaniem osoby. Wzór zaświadczenia lekarskiego o istnieniu albo braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
W przypadku gdy osoba zatrzymana swym zachowaniem uniemożliwia lub nie wyraża zgody na przeprowadzenie badania lekarskiego, lekarz odnotowuje ten fakt w zaświadczeniu lekarskim.

 • 2 marca 2018 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 465 obwieszczenie ministra zdrowia z 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
 • 3 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 469

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, minister zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, priorytety zdrowotne, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości.
Wydając rozporządzenie minister zdrowia uwzględnia także dane zawarte w mapach potrzeb zdrowotnych, oraz wyniki monitorowania ich aktualności.
Podstawą zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego jest jego ocena uwzględniająca wpływ na poprawę zdrowia obywateli, przy uwzględnieniu priorytetów zdrowotnych.
Rozporządzenie ustala następujące priorytety zdrowotne:
- zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca, niewydolności serca i udarów mózgu, nowotworów złośliwych,
przewlekłych chorób układu oddechowego oraz cukrzycy,
- rehabilitację,
- przeciwdziałanie występowaniu otyłości,
- ograniczanie następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji,
- zapobieganie, leczenie i rehabilitacja zaburzeń psychicznych,
- zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, w tym przeciwdziałanie skutkom nieprawidłowej antybiotykoterapii,
- tworzenie warunków sprzyjających utrzymaniu i poprawie zdrowia w środowisku nauki, pracy i zamieszkania,
- poprawa jakości skuteczności opieki okołoporodowej oraz opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i dzieckiem do lat 3,
- poprawa jakości leczenia bólu oraz monitorowania skuteczności tego leczenia,
- zwiększenie koordynacji opieki nad pacjentami starszymi, niepełnosprawnymi oraz niesamodzielnymi.

 • 6 marca r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 481 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
 • 7 marca 2018 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 496 obwieszczenie ministra zdrowia z 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
 • 12 marca r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 511 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznejoraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • 16 marca 2018 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 558 obwieszczenie ministra zdrowia z 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie centrum urazowego dla dzieci
 • 20 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 8 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 571

Przepisy zmienianego rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do:
- rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018,
- sprawozdań miesięcznych o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz o przychodach i kosztach wynikających z realizacji zadań polegających na finansowaniu wymienionych w rozporządzeniu świadczeń opieki zdrowotnej , składanych za miesiąc styczeń 2018 r.

 • 22 marca 2018 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 593 obwieszczenie ministra zdrowia z 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
 • 23 marca 2018 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 605 obwieszczenie ministra zdrowia z 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości
 • 26 marca r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 617 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • 27 marca 2018 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 619 obwieszczenie ministra sprawiedliwości z 12 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego
 • 1 kwietnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra Zdrowia z 28 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 657

Zmiana rozporządzenia dotyczy:
- wykazu świadczeń gwarantowanych w przypadku badań diagnostycznych oraz warunków ich realizacji, w części „M. Badania genetyczne”, w której dodaje się diagnostykę cukrzycy monogenowej,
a w części „VII. Świadczenia medycyny nuklearnej” dodaje się diagnostykę zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego za pomocą radiofarmaceutyków,
- wykazu świadczeń gwarantowanych w przypadku innych świadczeń ambulatoryjnych oraz warunków ich realizacji, w którym dodaje się hemodiafiltrację (hdf)- system ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (cgm-rt) u dzieci i młodzieży do 26 roku życia z cukrzycą typu 1 leczonych za pomocą pompy insulinowej, i leczenie chorych na nieoperacyjne guzy neuroendokrynne z zastosowaniem znakowanych radioizotopowo analogów somatostatyny, oraz wprowadza zmiany w pozycji dotyczącej teleradioterapii konformalnej z monitoringiem TK i brachyterapii z planowaniem 3D, w zakresie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.

 • 6 kwietnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 9 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 673
Początek strony