facebook

Medium link

Ryzyko zranień ostrymi narządziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Lekarze – pracodawcy, których pracownicy są narażeni na ryzyko zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych są zobowiązani do:

  • sporządzania i wdrażania procedur bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami,
  • sporządzania i wdrażania procedury używania odpowiednich do rodzaju i stopnia narażenia środków ochrony indywidualnej,
  • oceny procedur raz na 2 lata,
  • prowadzenia wykazu zranień ostrymi narzędziami,
  • uzupełniania wykazu w razie zaistnienia zdarzenia,
  • sporządzania raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
Początek strony