facebook

Medium link

Ewidencja przychodów za pomocą kasy fiskalnej

Sposób postępowania i formalności, jakie ma dopełnić lekarz, który od 1 marca 2015 r. ma obowiązek ewidencjonowania przychodu od osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej. Po dokonaniu zakupu kasy dostosowanej do potrzeb indywidualnych praktyki lekarskiej, ale jeszcze przed rozpoczęciem ewidencjonowania (tj. użytkowaniem kasy w gabinecie) należy dokonać jej fiskalizacji, zgłosić urządzenie do urzędu skarbowego wg miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Fiskalizacja
Poprzez fiskalizację rozumiemy nadanie jej przez serwisanta kas jednokrotnego i niepowtarzalnego unikatowego trybu fiskalnego pracy kasy, z równoczesnym wpisaniem do pamięci kasy nr NIP lekarza. Fiskalizacja potwierdzona jest wydrukowaniem raportu fiskalnego dobowego (wydruk ten należy dołączyć do zawiadomienia o fiskalizacji do urzędu skarbowego). Zgłoszenia kasy fiskalnej do urzędu skarbowego należy dokonać nie później niż w przed dzień rozpoczęcia ewidencjonowania (istotne przy skorzystaniu z ulgi w zakresie częściowego zwrotu za zakup kasy).

Z ulgi w związku z zaprowadzeniem ewidencji przy pomocy kasy rejestrującej skorzystamy po spełnieniu warunków:

 • pisemnego zgłoszenia o liczbie i miejscu kas złożonego w urzędzie skarbowym,
 • terminowego rozpoczęcia ewidencjonowania,
 • kasa rejestrująca spełnia wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami,
 • posiadania dowodu zapłaty całej należności za zakupiona kasę.

Ulga
z tytułu zakupu kasy fiskalnej wynosi 90% ceny netto, nie więcej niż 700 zł, i zwracana jest na wniosek lekarza na jego konto bankowe. W terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy podmiot prowadzący serwis kas oraz lekarz składają do urzędu skarbowego zgłoszenie danych zafiskalizowanej kasy. W praktyce często zdarza się, że zgłoszenie kasy w imieniu lekarza dokonuje serwisant razem ze swoim zgłoszeniem. Zwracam tylko uwagę na to, żeby upewnić się, czy serwisant wPaństwa imieniu dokonał zgłoszenia. Na lekarzu, który stosuje kasę fiskalną spoczywa obowiązek:

 • wydawania paragonów w trybie fiskalnym;
 • sporządzania raportu fiskalnego dobowego, okresowego (miesięcznego);
 • przechowywania kopii fiskalnych w terminie 5 lat po zakończeniu roku, którego paragon dotyczy;
 • dokonywania weryfikacji poprawności pracy kasy i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zgłoszenia niezwłocznie serwisantowi;
 • zgłaszania kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego, nie rzadziej niż 2 lata;
 • naniesienia na obudowie kasy i w książce kasy numeru ewidencyjnego otrzymanego z urzędu skarbowego;
 • przechowywania książki kasy i dokonywania w niej odpowiednich zapisów;
 • powiadomienia urzędu skarbowego o utracie książki kasy.

Spełnienie wyżej wymienionych obowiązków niezbędne jest przy korzystaniu z ulgi za zakup kasy. Ulgę otrzymaną z tyt. zakupu będzie trzeba zwrócić, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania lekarz zaprzestanie działalności lub wskaże w zgłoszeniu niezgodne z rzeczywistością dane co do miejsca używania kasy. Paragon fiskalny powinien zawierać co najmniej elementy wymienione w ust. 1 § 8 Rozp. Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363), a w szczególności:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres prowadzenia działalności;
 • nr NIP;
 • nr kolejny wydruku;
 • datę, godzinę i minutę sprzedaży;
 • oznaczenie: paragon fiskalny;
 • nazwę usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;
 • cenę jednostkową, ilość i wartość sumaryczną, z uwzględnieniem stawek podatku, po uwzględnieniu rabatów;
 • wartość sprzedażny zwolnionej;
 • łączną kwotę podatku, sprzedażny brutto;
 • nr kolejny paragonu fiskalnego;
 • logo fiskalne kasy.

Przy określeniu nazwy usługi, która ma pozwolić na jednoznaczną jej identyfikację, moim zdaniem, należy posiłkować się nazwami znajdującymi się w cenniku usług gabinetu lekarskiego. Błędy na paragonie należy korygować za pomocą odrębnej ewidencji, która powinna zawierać przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki.

Kasy fiskalne - wątpliwości
W związku z wątpliwościami jakie pojawiły w zakresie ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych nieodpłatnych usług świadczonych przez lekarzy, poniżej zamieszczamy dwa stanowiska Ministerstwa Finansów stanowiące odpowiedzi na wystąpienia Izby Skarbowej we Wrocławiu oraz Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza. Z nadesłanych przez Ministerstwo Finansów odpowiedzi wynika, że świadczenie nieodpłatnych usług przez lekarzy i lekarzy dentystów nie wymaga ewidencjonowania w kasie fiskalnej:

 • NRL/ZRP/MK/65-1/167/2015
 • PT7.81162.4.2015.JDI.57
 • PT7.8162.1.4.2015.JDI.15

Przepisy, które w 2015 r. dot. kas fiskalnych:

 • Art. 111 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054);
 • Rozp. Min. Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363);
 • Rozp. Min. Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2013 r., poz. 1076);
 • Rozp. Min. Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz., 1544).
Początek strony