facebook

Medium link

Szkolenia dla lekarzy bhp i ppoż dla lekarzy prywatnie praktykujących

Lekarze dentyści prywatnie praktykujący, którzy nie zatrudniają pracowników nie mają obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Natomiast zatrudnienie, choćby jednego pracownika rodzi po stronie lekarza prywatnie praktykującego szereg obowiązków wynikających z przepisów kodeksu pracy. Do obowiązków tych należy, zgodnie z art. art. 237 §2' kodeksu pracy, odbycie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na pracodawcy obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.
Ponadto, lekarz prywatnie praktykujący będący pracodawcą winien zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
Szkolenia, o których mowa powyżej odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Zasady dotyczące przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP określił Minister Gospodarki i Pracy w rozporządzeniu z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, póz. 1860 ze zmianami).

W odniesieniu do kwestii obowiązków lekarza prywatnie praktykującego - pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej to zgodnie z art. 209 kodeksu pracy jest on zobowiązany do:

  • zapewnienia środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
  • wyznaczenia praco wnika do:
    • udzielania pierwszej pomocy,
    • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
  • zapewnienia łączności ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników nie muszą kończyć specjalistycznych szkoleń z zakresu ppoż.

Początek strony