facebook

Medium link

Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty po ukończeniu stażu podyplomowego

Wersja do druku

Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.
Postępowanie dotyczy: lekarza, lekarza dentysty, który uzyskał ograniczone prawo wykonywania zawodu, lub prawo wykonywania zawodu przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego, ukończył staż podyplomowy i złożył z wynikiem pozytywnym LEK lub LDEK lub któremu minister właściwy do spraw zdrowia uznał staż podyplomowy odbyty za granicą za równoważny w całości ze stażem podyplomowym obowiązującym w RP.

W celu przyznania prawa wykonywania zawodu lekarz, lekarz dentysta składa następujące dokumenty:

 1. wniosek W-2 o przyznanie prawa wykonywania zawodu
 2. ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty lub prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego
 3. karta stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty
 4. decyzja ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej
 5. świadectwo złożenia z wynikiem pozytywnym LEK lub LDEK – pierwszy zdany egzamin
 6. ankieta oceniająca staż podyplomowy lekarza, lekarza dentysty
 7. orzeczenie o stanie zdrowia,  ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania
 8. świadectwo pracy – złożone w DIL w terminie 30 dni od dnia otrzymania

Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) tj. od dnia 18.01.2016 r. wszystkie osoby, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, bez względu na posiadane obywatelstwo składają zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego.
Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie.
Informacji o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu udziela p. Edyta Biegluk tel 22 559-13-42; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osoby, które ukończyły studia w innym języku niż język polski i posiadają obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, wymieniony w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 23.01.2017 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (M.P. z 2017 r. poz. 84) tj:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim
 • świadectwo złożenia z wynikiem pozytywnym i w języku polskim – LEP, LEK, LDEP,  LDEK są zwolnione z obowiązku  złożenia egzaminu z języka polskiego;

jeżeli dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego będzie świadectwo złożenia LEK, LDEK, LEP lub LDEP należy do świadectwa dołączyć zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające, że egzamin był złożony w języku polskim

Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wszczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.
Podjęcie uchwały przez Dolnośląską Radę Lekarską o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty jest podstawą do;

 • ponownego wpisania lekarza, lekarza dentysty na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i wydania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty oznaczonego dotychczasowym numerem ograniczonego prawa wykonywania zawodu lub
 • dokonania adnotacji urzędowych – data ukończenia stażu podyplomowego, data złożenia z wynikiem pozytywnym LEK / LDEK, data i numer uchwały o przyznaniu prawa wykonywania zawodu w dokumencie prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty przyznanym w celu odbycia stażu podyplomowego.

Dokument prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty można odebrać wyłącznie osobiście.

Druki są dostępne w biurze DIL -  Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I piętro, pokój 1.08 – Rejestr Lekarzy)
lub do pobrania ze strony internetowej DIL (www.dilnet.wroc.pl) Rejestr Lekarzy/druki do pobrania

Początek strony