facebook

Medium link

Uznanie formalnych kwalifikacji i przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na obszarze RP

Wersja do druku

Postępowanie w sprawie uznania formalnych kwalifikacji, przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.
Postępowanie dotyczy: lekarza, lekarza dentysty obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który zamierza podjąć wykonywania zawodu na obszarze RP.

W celu uznania formalnych kwalifikacji, przyznania prawa wykonywania zawodu lekarz, lekarz dentysta składa (w okręgowej izbie lekarskiej, na obszarze której zamierza wykonywać zawód) następujące dokumenty:

 1. wniosek W-2A o uznanie formalnych kwalifikacji, przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków DIL oraz wpisanie do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
 2. dowód osobisty lub paszport
 3. dokument odnoszący się do stanu zdrowia fizycznego i psychicznego wymagany do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w danym państwie członkowskim UE; w przypadku gdy dokumenty tego rodzaju nie są wydawane przez państwo z którego lekarz, lekarz dentysta przybywa, za wystarczające uznaje się świadectwo wydane przez właściwe organy tego państwa – ważne 3 miesiące od daty wystawienia
 4. dyplom
 5. prawo wykonywania zawodu
 6. dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza, lekarza dentysty wydany przez inne niż Polska państwo członkowskie UE
 7. dokument potwierdzający wykonywanie zawodu
 8. zaświadczenie o postawie etycznej – dokument wydany przez właściwe organy państwa członkowskiego UE innego niż RP, potwierdzający że spełnione są wymogi dotyczące postawy etycznej lekarza, lekarza dentysty, oraz że prawo wykonywania zawodu nie zostało zawieszone bądź, że lekarz, lekarz dentysta nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu z powodu ważnego przewinienia zawodowego – ważne 3 miesiące od daty wydania;
  w sytuacji braku właściwego organu wydającego ww. zaświadczenie – wyciąg z rejestru skazanych w państwie, w którym lekarz, lekarz dentysta wykonywał zawód poza terytorium RP
 9. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U. z 2016 r. poz. 65)  tj. od dnia 18.01.2016 r. wszystkie osoby, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, bez względu na posiadane obywatelstwo składają zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego.
  Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie.
  Informacji o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu udziela p. Edyta Biegluk tel 22 559-13-42; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Osoby, które ukończyły studia w innym języku niż język polski i posiadają obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, wymieniony w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 23.01.2017 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (M.P. z 2017 r. poz. 84) tj:
  - świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim
  - świadectwo złożenia z wynikiem pozytywnym i w języku polskim – LEP, LEK, LDEP,   LDEK są zwolnione z obowiązku  złożenia egzaminu z języka polskiego;
  jeżeli dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego będzie świadectwo złożenia LEK, LDEK, LEP lub LDEP należy do świadectwa dołączyć zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające, że egzanim był złożony w języku polskim
 10. 3 zdjęcia - legitymacyjne

Dokumenty wystawione w innym języku niż język polski powinny być przedłożone wraz z oryginałem tłumaczenia dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP lub tłumacza przysięgłego innego państwa członkowskiego UE.
Wszystkie dokumenty i tłumaczenia należy przedłożyć w oryginale.

Postępowanie w sprawie uznania formalnych kwalifikacji, przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wszczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.
Komisja ds. rejestracji lekarzy i ds. stażu podyplomowego po sprawdzeniu przedłożonych dokumentów przesyła je do Ośrodka Uznawania Kwalifikacji Naczelnej Izby Lekarskiej w celu wydania opinii.
Podjęcie uchwały przez Dolnośląska Radę Lekarską o uznaniu formalnych kwalifikacji, przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty jest podstawą do wpisania lekarza, lekarza dentysty do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu oraz na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i wydania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty.
Prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty można odebrać wyłącznie osobiście.

Druki są dostępne w biurze DIL -  Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I piętro, pokój 1.08 – Rejestr Lekarzy)
lub do pobrania ze strony internetowej DIL (www.dilnet.wroc.pl) Rejestr Lekarzy/druki do pobrania

Początek strony