facebook

Medium link

Zaprzestanie wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty

Wersja do druku

Lekarz, lekarz dentysta, posiadający prawo wykonywania zawodu, który zamierza zaprzestać wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na czas nieokreślony, który

  1. nie podjął wykonywania zawodu lub zaprzestał wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na czas dłuższy niż 5 lat i nadal nie zamierza go wykonywać
  2. zamierza zaprzestać wykonywania zawodu na czas nieokreślony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
  3. zamierza zaprzestać wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na okres wykonywania go w innym państwie

składa w okręgowej izbie lekarskiej, której jest członkiem, oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty.
Złożenie ww. oświadczenia nie jest tożsame ze zrzeczeniem się prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na terenie RP, a tym samym nie zwalnia z opłacania składek na rzecz Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

Złożone oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu jest podstawą do:

  1. zmiany numeru rejestracyjnego w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów
  2. wpisania informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

Druki są dostępne w biurze DIL -  Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I piętro, pokój 1.08 – Rejestr Lekarzy)
lub do pobrania ze strony internetowej DIL (www.dilnet.wroc.pl)  Rejestr Lekarzy/druki do pobrania

Początek strony