Przyznanie miejsca stażowego dla lekarza i lekarza dentysty

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty z dnia 26.09.2012 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 474) kierując lekarza, lekarza dentystę do odbycia stażu podyplomowego okręgowa rada lekarska uwzględnia w kolejności lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mają stałe miejsce zamieszkania na obszarze działania okręgowej rady lekarskiej i ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną, biorąc pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż podyplomowy w danym podmiocie uprawnionym do prowadzenia stażu.

Dolnośląska Rada Lekarska przyznaje lekarzowi, lekarzowi dentyście, członkowi Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu, który posiada prawo wykonywania zawodu przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego, miejsce odbywania stażu podyplomowego na terenie działania Dolnośląskiej Izby Lekarskiej uwzględniając w kolejności – lekarzy, lekarzy dentystów, którzy składając dokumenty posiadają stałe miejsce zamieszkania na obszarze działania Dolnośląskiej Izby Lekarskiej (nie tylko w mieście, w którym chcą odbyć staż podyplomowy) i ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną.
Stałe miejsce zamieszkania należy potwierdzić na wniosku W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego.
Lekarze, lekarze dentyści posiadający stałe miejsce zamieszkania poza terenem działania Dolnośląskiej Izby Lekarskiej będą mieli przyznane miejsce stażowe w drugiej kolejności tzn. po przyznaniu miejsc stażowych dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania na terenie DIL. Po złożeniu dokumentów nie będzie uwzględniana zmiana miejsca stałego zamieszkania.

W celu przyznania miejsca stażowego należy przy składaniu wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego złożyć:

  1. wniosek o skierowanie na staż podyplomowy na terenie działania Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu; we wniosku należy podać propozycje 4-5 miejsc stażowych – z listy jednostek uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, dostępnej na stronie internetowej DIL (www.dilnet.wroc.pl) Rejestr Lekarzy / staż podyplomowy
  2. cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, któremu na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, któremu w RP nadano status uchodźcy albo posiadający ważną Kartę Polaka – odbywa staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich
  3. cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, który nie spełnia powyższych warunków, może odbyć staż podyplomowy na podstawie umowy cywilnoprawnej o staż podyplomowy, zawartej z podmiotem leczniczym, wpisanym na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, który zawarł z uczelnią medyczną umowę w zakresie praktycznego nauczania zawodu.

Staż podyplomowy rozpoczyna się corocznie w dniach 1 października albo 1 marca.

Staż podyplomowy lekarza trwa 13 miesięcy, staż podyplomowy lekarza dentysty trwa 12 miesięcy.

Lekarz, lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy wyłącznie na podstawie umowy o pracę w jednostce uprawnionej do prowadzenia staży podyplomowych i zawierania umów o pracę z lekarzami, lekarzami dentystami w celu odbycia stażu podyplomowego z wyjątkiem cudzoziemca, o którym mowa w pkt. 3.

O przyznaniu miejsc stażowych i możliwości odbioru wszystkich dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia stażu podyplomowego będzie informował komunikat na stronie internetowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej (www.dilnet.wroc.pl)

Lekarski Egzamin Końcowy / Lekarsko Dentystyczny Egzamin Końcowy – szczegółowe informacje na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych www.cem.edu.pl

Druki są dostępne w biurze DIL – Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I piętro, pokój 1.07 – Rejestr Lekarzy) lub do pobrania ze strony internetowej DIL (www.dilnet.wroc.pl) Rejestr Lekarzy/druki do pobrania

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?