Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na najem lokalu przy ul. Kazimierza Wielkiego 43-45 w celu prowadzenia restauracji i baru.

I. Przedmiot konkursu ofert :

1. Przedmiotem konkursu ofert jest oddanie w najem lokalu (pomieszczenia poziomu „0” i „-1”, wg załączonego rysunku) w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 43-45 we Wrocławiu, z przeznaczeniem na prowadzenie w nim działalności gospodarczej – restauracja i bar

2. Pod pojęciem „prowadzenia działalności gospodarczej restauracja i bar” w lokalu

Wynajmujący rozumie:

 • przygotowywanie i sprzedaż dań, napojów zimnych i gorących, alkoholi,
 • organizację wieczorków tanecznych,
 • świadczenie usług cateringowych,
 • organizowanie imprez okolicznościowych.

3. Łączna powierzchnia lokalu wynosi 530 m2 plus taras zewnętrzny na poziomie „0”

4. Lokal będzie w standardowym stanie wykończeniowym, umożliwiającym w uzgodnieniu z Wynajmującym indywidualną aranżację wnętrz oraz wyposażony w dedykowane, opomiarowane instalacje :

 • elektryczną i teletechniczną,
 • ciepłej i zimnej wody użytkowej
 • kanalizacji sanitarnej bytowej oraz technologicznej wraz z centralnym separatorem tłuszczu,
 • wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej oraz technologicznej,
 • klimatyzacji sal restauracyjnych i baru
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
 • windę towarowo – osobową,
 • windę gastronomiczną

5. Wynajmujący przekaże Najemcy przedmiot najmu po podpisaniu umowy najmu.

II. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony.

III. Warunki Udziału w konkursie ofert:

1. Oferty w konkursie ofert mogą składać podmioty, które:

 • posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzona działalnością lub posiadanym mieniem, zobowiązujące ubezpieczonego do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.

2. Oferta powinna zawierać określenie wysokości czynszu za wynajmowany lokal miesięcznie brutto.

3. Wraz z ofertą oferent winien złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji działalności oraz kopię polisy OC.

IV. Kryteria wyboru Oferenta:

Kryteriami oceny ofert są:

 • wysokość miesięcznej stawki czynszu za najem lokalu — waga 100%

V. Składanie ofert i ich otwarcie:

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, winny być ponumerowane i podpisane lub parafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi Oferenta lub posiadająca/e pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych.

3. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

4. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, należy składać lub przesłać do Wynajmującego w zamkniętym opakowaniu, w terminie do dnia 3 listopada 2020 roku, do godz. 24.00, Sekretariat Biura DIL ul. Kazimierza Wielkiego 45 Wrocław Opakowanie powinno zawierać nazwę i dokładny adres Oferenta, telefon kontaktowy oraz dopisek „ Oferta na najem lokalu w celu prowadzenia restauracji”.

5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 5 listopada 2020 w siedzibie Wynajmującego ul. Kazimierza Wielkiego 45, 50 – 077 Wrocław , o godz. 14.00.

6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania unieważnienia konkursu ofert, jeśli żadna z ofert nie będzie spełniała warunków określonych w ogłoszeniu.

VI. Możliwość obejrzenia lokalu po telefonicznym uzgodnieniu tel. (71) 798 80 50 lub 52.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?