Skrót artykułu Strzałka

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 ogłasza konkurs ofert na usługę: badanie bilansu-sprawozdania finansowego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu za rok 2021.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA USŁUGĘ: BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ WE WROCŁAWIU ZA ROK 2021

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 ogłasza konkurs ofert na usługę: badanie bilansu-sprawozdania finansowego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu za rok 2021.

Oczekiwany termin wykonaniaod 1 lutego 2022 roku tj. od chwili przekazania dokumentów przez Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu do 15 marca 2022 roku.

INFORMACJE DODATKOWE:

Oferta powinna zawierać cenę (netto i brutto) za wykonanie usługi.

 1. Termin składania ofert upływa 30 listopada 2021 r. o godz. 12.00. Oferty należy złożyć w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu (sekretariat) przy ul. Kazimierza Wielkiego 45, 50-077 Wrocław lub przesłać listem poleconym na wskazany adres.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 1 grudnia 2021 roku o godz. 11.00.
 3. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: dyrektor biura DIL mgr Maria Jarosz (71) 798 80 52.
 4. Opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze oferty:
 • czas przeznaczony na przeprowadzenie badania bilansu DIL,
 • doświadczenie w zakresie badania bilansów, w tym dokumenty zawierające nazwy firm, w których wykonywano usługę,
 • cena za realizację usługi.


  Dokumenty wymagane od oferenta:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • dokumenty potwierdzające, że oferent posiada uprawnienia do wykonania usługi.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?