W związku z informacjami od Ministerstwa Zdrowia o stosowaniu przez lekarzy i położne placówek opieki zdrowotnej nieaktualnego wzoru zaświadczenia, uprawniającego do dodatku z tytuły urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką prosimy o stosowanie znajdującego się poniżej aktualnego wzoru.

Nowy wzór zaświadczenia został określony na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2019 r., poz. 2229). Zastąpiono w nim wymóg stosowania pieczęci zakładu opieki zdrowotnej albo praktyki lekarskiej, albo praktyki położnej wprowadzeniem rozwiązania alternatywnego polegającego na możliwości stosowania nazwy (firmy) tego podmiotu albo praktyki. Jednocześnie zastąpiono wyrazy „zakład opieki zdrowotnej” określeniem „podmiot leczniczy” dostosowując terminologię do przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Ponadto, należy mieć na uwadze, że zaświadczenia potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (tj. wydane do dnia 29 listopada 2019 r.) zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Wydawanie zaświadczeń niezgodnych z obowiązującym wzorem skutkuje odmową ich przyjęcia przez organ właściwy prowadzący postępowanie o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) i konieczność ponownego występowania przez wnioskujących o zaświadczenie w placówce opieki zdrowotnej.

Zachęcamy również do zapoznania się z pismem MZ w tej sprawie.

Wzór zaświadczenia

Pobierz plik

Pismo MZ

Pobierz plik

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?