Nowe przepisy prawne – kwiecień – maj 2018 r.

 • 6 kwietnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 9 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 673
 • 16 kwietnia 2018 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 736 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych
 • 17 kwietnia 2018 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 742 obwieszczenie ministra zdrowia z 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
 • 20 kwietnia 2018 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 753 obwieszczenie ministra zdrowia z 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
 • 26 kwietnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 774

Rozporządzenie określa:
– rodzaj, zakres i częstotliwość badań okresowych funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa,
– wzór skierowania na badanie okresowe lub kontrolne,
– wzór orzeczenia lekarskiego.

 • 26 kwietnia 2018r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz.792 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe
 • 30 kwietnia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, opublikowana w Dz. U. z 2018r. poz. 647
 • 30 kwietnia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, opublikowana w Dz. U. z 2018r. poz. 648
 • 10 maja 2018r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 867 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego
 • 10 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 852

Celem pilotażu jest przetestowanie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w centrach zdrowia psychicznego w zakresie organizacji, finansowania, jakości oraz dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.
Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach pilotażu mogą być udzielane nie wcześniej niż od 1 lipca 2018 r. oraz nie później niż do 30 czerwca 2021 r.
Pilotażem są objęte świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień zawarte w wykazie świadczeń gwarantowanych z wymienionego zakresu , z wyłączeniem:
– świadczeń z zakresu leczenia uzależnień w warunkach stacjonarnych, dziennych i ambulatoryjnych,
– świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz świadczeń psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego i wzmocnionego zabezpieczenia.
Świadczeniodawca prowadzący centrum zdrowia psychicznego, udziela konsultacji i porad w niezbędnym zakresie dla świadczeniobiorców z rozpoznaniem choroby otępiennej.
Świadczeniodawca prowadzący centrum udziela świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach:
– stacjonarnych psychiatrycznych i w miejscu udzielania pomocy doraźnej,
– dziennych psychiatrycznych,
– ambulatoryjnych – psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego).
Centrum w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych zapewnia całodobowe udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza we wszystkie dni tygodnia.
Świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach pilotażu zobowiązuje się do objęcia opieką populacji osób powyżej 18. roku życia zamieszkałej na obszarach wskazanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Realizatorami pilotażu są świadczeniodawcy wymienieni w wykazie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, pod warunkiem zawarcia umowy z Funduszem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
Dla celów rozliczania udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej w centrum stosuje się:
– ryczałt na populację – dla świadczeń udzielanych w ramach pilotażu świadczeniobiorcom powyżej 18. roku życia zamieszkującym obszar działania centrum,
– cenę jednostkową jednostki rozliczeniowej (porady, wizyty, świadczenia, osobodnia, zabiegu) – w związku z realizacją wskazanych w umowie o realizację pilotażu świadczeń objętych finansowaniem „za wykonaną usługę” dla osób zamieszkujących obszar inny niż obszar działania centrum.

 • 19 maja 2018 r. został opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 949 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 maja 2018 r. sygn. akt U 1/16

Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy orzekł, że § 13 ust. 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400) stanowiący, że odmowa przyjęcia dziecka do szpitala wymaga uprzedniej konsultacji z ordynatorem oddziału, do którego dziecko miałoby być przyjęte, albo jego zastępcą, albo lekarzem kierującym tym oddziałem, jest zgodny z art. 137 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zawierającym upoważnienie dla ministra zdrowia do określenia ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem interesu świadczeniobiorców oraz konieczności zapewnienia właściwego wykonania umów.

 • 23 maja 2018 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 979 obwieszczenie ministra zdrowia z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
 • 24 maja r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 992 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 maja 2018 r. w sprawie
  ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
 • 29 maja 2018 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • 30 maja 2018 r. weszła w życie ustawa z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, opublikowana w Dz. U. z 2018r. poz. 911
 • Zgodnie z nowelizacją art. 147a § 1 Kodeksu wykroczeń, kto wykonuje działalność leczniczą lub prowadzi zakład leczniczy dla zwierząt bez wymaganego wpisu do rejestru lub ewidencji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 • 30 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 25 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 909

Rozporządzenie zawiera :
– wykaz produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym rodzajem świadczenia zdrowotnego — stanowiący załącznik nr 1,
– wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podawane przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera — stanowiący załącznik nr 2,
– wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podawane przez pielęgniarkę, położną — stanowiący załącznik nr 3.

 • 2 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 941

Elektroniczną dokumentację medyczną stanowią:

– informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, o której mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,

– informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

– karta informacyjna z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 • 5 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 953

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?