Nowe przepisy prawne lipiec-sierpień 2021 r.

26 maja 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 957.

Obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy RP stanowiącej granicę zewnętrzną w strefie Schengen przez osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przylocie na terytorium RP na terenie lotniska, przed odprawą graniczną. Wymienione osoby są obowiązane przedłożyć funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim albo w języku angielskim.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

27 maja 2021 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2021 r. poz. 965 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.

____________________________________________________________________________________________________________________

28 maja 2021 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 974 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne.

____________________________________________________________________________________________________________________

29 maja 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz. U. z 2021 r., poz. 981.

Zmiany zostały wprowadzone:

 • W USTAWIE – PRAWO FARMACEUTYCZNE

W aptekach ogólnodostępnych spełniających wskazane wymagania mogą być przeprowadzane szczepienia ochronne zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

 • W USTAWIE O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI

Osoba przeprowadzająca badanie kwalifikacyjne lub szczepienie ochronne – może dokonywać wpisu do Karty Szczepień. Skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19 przechowuje się w systemie teleinformatycznym. Dostęp do tego skierowania przysługuje usługodawcy.

Rejestracja na wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 następuje w systemie rejestracji po udostępnieniu imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby poddawanej temu szczepieniu, a w przypadku jego braku – numeru i serii dokumentu tożsamości wskazanego na skierowaniu.

Rejestracja może nastąpić również po uwierzytelnieniu osoby poddawanej temu szczepieniu w inny sposób niż określony powyżej, za pośrednictwem systemu rejestracji.

____________________________________________________________________________________________________________________

1 czerwca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 991.

Szpitalne oddziały ratunkowe spełnią wymagania określone w rozporządzeniu odpowiednio do 1 lipca 2021 r. i 1 lipca 2022 r.

Do 30 czerwca 2022 r. ordynatorem oddziału (lekarzem kierującym oddziałem) – jest lekarz systemu.

____________________________________________________________________________________________________________________

6 czerwca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1013.

Dotychczasowy termin obowiązywania wskazanych ograniczeń, nakazów i zakazów (5 czerwca 2021 r.) został określony na 25 czerwca 2021 r.

Dane osób, które nie poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19, obejmujące imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu, mogą być przekazane z systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, NFZ w celu informowania przez ten podmiot osób, których dotyczą te dane, o możliwości poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19.

Od 7 czerwca 2021 r. uprawnione do szczepień w ramach etapu „I” są również osoby urodzone w latach 2005–2008 oraz w roku 2009, które ukończyły 12. rok życia.

W sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki dopuszcza się szczepienie osób innych niż określone w ramach etapów „O” i „ I” , które ukończyły 12 lat.

____________________________________________________________________________________________________________________

9 czerwca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1034.

Szczepienia przeciwko COVID-19 są wykonywane w aptekach ogólnodostępnych.

____________________________________________________________________________________________________________________

10 czerwca 2021 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1050 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

____________________________________________________________________________________________________________________

12 czerwca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1054.

Dotychczasowy termin obowiązywania wskazanych ograniczeń, nakazów i zakazów (25 czerwca 2021 r.) został określony na 31 sierpnia 2021 r.

Dane osób, które poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19, obejmujące wskazane informacje zawarte w Karcie Szczepień, mogą być przekazywane do systemu teleinformatycznego, udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia w celu zapewnienia podmiotom mającym dostęp do tego systemu możliwości weryfikowania posiadania przez daną osobę statusu osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19.

Dane osób, które przekroczyły granicę RP, dotyczące adresu miejsca zamieszkania lub pobytu i numeru telefonu oraz dane osób, które poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19, dotyczące oznaczenia pacjenta, a także dotyczące szczepienia, informacji o podawanej szczepionce oraz podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych są udostępniane podmiotom wykonującym działalność leczniczą w celu realizacji ich zadań ustawowych lub statutowych lub zadań związanych z prowadzeniem działań dotyczących przeciwdziałania epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

NFZ może udostępnić powyższe dane, dotyczące osoby poddanej obowiązkowej kwarantannie, osoby podlegającej izolacji lub izolacji w warunkach domowych, osoby, w stosunku do której podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, albo osoby poddanej szczepieniu przeciwko COVID-19, świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej wybranemu przez tę osobę, w celu realizacji przez tego świadczeniodawcę ustawowych zadań oraz wydawania danej osobie zaświadczenia potwierdzającego odbycie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, uzyskanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub zaszczepienie przeciwko COVID-19.

Obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy RP przez osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od wykonania tego szczepienia, a także przez dzieci do ukończenia 12. roku życia podróżujące pod opieką dorosłych, którzy przedstawili negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego w odniesieniu do tych dorosłych, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku testu, lub pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19.

____________________________________________________________________________________________________________________

16 czerwca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1068.

Szczepieniami są objęte osoby, które najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyły 12. rok życia, nieszczepione lub niemające udokumentowanego zakończonego szczepienia.

Rozporządzenie obowiązuje z mocą od 7 czerwca 2021 r.

____________________________________________________________________________________________________________________

18 czerwca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1081.

Celem programu pilotażowego jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.

Okres realizacji programu pilotażowego obejmuje etap realizacji, który trwa od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r. oraz etap ewaluacji, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego. Program pilotażowy obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz programów zdrowotnych. Programem pilotażowym zostaną objęci świadczeniobiorcy od 40. roku życia.

Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego, szczegółowe kryteria kwalifikacji świadczeniobiorców oraz warunki organizacji i realizacji programu pilotażowego, w tym dotyczące personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę o realizację programu pilotażowego, spełniające określone warunki organizacji i realizacji programu. Udział w programie nie wymaga skierowania lekarza.

Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system teleinformatyczny.

Po udzieleniu świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego realizator programu dokonuje zmiany informacji o statusie skierowania w powyższym systemie.

____________________________________________________________________________________________________________________

22 czerwca 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz. U. z 2021 r., poz. 1104.

Do 1 lipca 2021 r. podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez prezesa GUS, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem następujących warunków:

 • sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustalają, w drodze porozumienia, strony uprawnione w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy;
 • podmiot leczniczy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, zawiera porozumienie z pracownikiem wybranym przez pracowników podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów;
 • jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia,

* kierownik podmiotu leczniczego,

* podmiot tworzący w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych i jednostek wojskowych,

– ustalony w drodze porozumienia albo zarządzenia sposób podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego zapewnia proporcjonalny dla każdej z grup zawodowych średni wzrost tego wynagrodzenia.

Pracownikowi wykonującemu zawód medyczny oraz pracownikowi działalności podstawowej, innemu niż pracownik wykonujący zawód medyczny, zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie zasadnicze oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w ramach stosunku pracy.

Od 2 lipca 2021 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone w sposób określony powyżej, na 1 lipca 2021 r. Załącznik do ustawy określa współczynniki pracy.

W przypadku zmiany wymiaru czasu pracy, systemu czasu pracy lub rozkładu czasu pracy albo wymiaru równoważnika etatu lub liczby zadań realizowanych na podstawie umowy cywilnoprawnej albo zmiany zasad ustalania wysokości składników wynagrodzenia wynikającej z odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wysokość wynagrodzenia może ulec proporcjonalnej zmianie.

Porozumienie zawiera się w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w powyższym terminie, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala, w terminie 7 dni od dnia jego upływu, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia:

 • kierownik podmiotu leczniczego,
 • podmiot tworzący, w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych i jednostek wojskowych.

____________________________________________________________________________________________________________________

23 czerwca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1116.

Okres realizacji obowiązku odbycia kwarantanny przez osobę przekraczającą granicę RP, która rozpoczęła podróż z terytorium Republiki Indii, Republiki Południowej Afryki albo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ulega skróceniu w przypadku uzyskania przez tę osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przekroczeniu granicy RP w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego.

Do odwołania świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej mogą być udzielane przez świadczeniodawców także w godzinach pracy określonych w umowach o udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, jeżeli jest to spowodowane koniecznością zapewnienia odpowiedniego dostępu do świadczeń POZ realizowanych na danym obszarze.

____________________________________________________________________________________________________________________

29 czerwca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej stosowanego w służbie więziennej, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1056.

____________________________________________________________________________________________________________________

1 lipca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1114.

Produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny wydaje się osobie posiadającej uprawnienie dodatkowe dotyczące tego produktu, środka lub wyrobu, zgodnie z posiadanym przez tę osobę uprawnieniem dodatkowym, po okazaniu dokumentów potwierdzających to uprawnienie, między innymi książki inwalidy wojennego (wojskowego), legitymacji osoby represjonowanej, zaświadczenia wydanego na wniosek osoby uprawnionej przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych lub zaświadczenia o prawie do renty rodzinnej wydawanego przez właściwy organ emerytalno-rentowy, decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń w zakresie zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium RP.

Recepta wystawiona w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym może być zrealizowana, jeżeli zawiera  imię lub imiona i nazwisko pacjenta oraz jego adres, nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo nazwę handlową, postać, moc oraz ilość, datę wystawienia recepty, dane osoby wystawiającej receptę w formie nadruku albo pieczęci oraz własnoręczny podpis osoby wystawiającej receptę.

____________________________________________________________________________________________________________________

12 lipca 2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1053.

W celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia pracowników w jednostkach organizacyjnych do jego spodziewanego poziomu, w zależności od wielkości zagrożenia, wprowadza się dwie kategorie pracowników:

 • kategorię A obejmującą pracowników, którzy mogą być narażeni na dawkę skuteczną (efektywną) przekraczającą 6 m Sv w ciągu roku lub dawkę równoważną przekraczającą 15 m Sv rocznie dla soczewek oczu lub 150 m Sv rocznie dla skóry lub kończyn;
 • kategorię B obejmującą pracowników, którzy nie zostali zaliczeni do kategorii A.

Rejestracja dawek indywidualnych otrzymywanych przez pracowników kategorii A jest dokonywana w rejestrze, który obejmuje następujące dane:

 1. nazwisko, imiona, płeć, datę urodzenia pracownika oraz numer PESEL, a jeżeli go nie posiada – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pracownika;
 2. informację o rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika w okresie rejestracyjnym;
 3. uzyskaną z centralnego rejestru dawek informację o dawce skutecznej (efektywnej) otrzymanej przez pracownika przed zatrudnieniem w warunkach narażenia w jednostce organizacyjnej, z wyodrębnieniem dawek otrzymanych w ostatnich 4 latach kalendarzowych;
 4. wyniki pomiarów dozymetrycznych stanowiących podstawę oceny dawki skutecznej (efektywnej) w okresie rejestracyjnym wraz z informacją o stosowanych metodach pomiarowych oraz o podmiocie dokonującym pomiarów;
 5. ocenę dawki skutecznej (efektywnej), w tym skutecznej dawki obciążającej, a także, w zależności od rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika, dawek równoważnych dla soczewki oka, skóry oraz kończyn, otrzymanych przez pracownika w okresie rejestracyjnym, wraz z informacją o podstawie oceny;
 6. informację o okolicznościach, w jakich powstało narażenie;
 7. informację o działaniach, jakie podjęto w sytuacji narażenia przypadkowego, wyjątkowego oraz w szczególnych przypadkach określonych w ustawie;
 8. informacje identyfikujące uprawnionego lekarza sprawującego nadzór medyczny nad pracownikiem.

Kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje w terminie do 15 kwietnia roku następnego:

 • uprawnionemu lekarzowi sprawującemu nadzór medyczny nad pracownikami kategorii A, dane zawarte w rejestrze;
 • do centralnego rejestru dawek dane, o których mowa w pkt. 1, 2 i 5–8 – dotyczące roku kalendarzowego poprzedzającego przekazanie.

Jeżeli praca w warunkach narażenia ustała przed upływem roku kalendarzowego, przekazanie danych następuje niezwłocznie po ustaniu tej pracy.

Dane w rejestrze dawek indywidualnych oraz dokumenty stanowiące podstawę rejestracji przechowuje się do dnia osiągnięcia przez pracownika wieku 75 lat, jednak nie krócej niż przez okres 30 lat od dnia zakończenia przez niego pracy w warunkach narażenia w danej jednostce organizacyjnej.

Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz prezes Agencji Atomistyki dostosują prowadzone przez nich odpowiednio rejestry dawek indywidualnych oraz centralny rejestr dawek do wymagań przewidzianych w rozporządzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

RECEPTY

1 stycznia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 2424.

Dane zamieszczane na recepcie wystawianej w postaci papierowej nanosi się na awersie recepty w sposób czytelny, trwały oraz niebudzący zastrzeżeń co do autentyczności recepty, w tym za pomocą nadruku.

Dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę lub osoby, która wystawiła receptę pro auctore albo receptę pro familiae oraz dane dotyczące osoby wystawiającej receptę są nanoszone na receptę w postaci papierowej przez osobę uprawnioną, w tym za pomocą nadruku lub pieczątki, w sposób uniemożliwiający usunięcie tak naniesionych danych bez uszkodzenia recepty.

Wymiary recepty w postaci papierowej nie mogą być mniejsze niż 200 mm długości i 90 mm szerokości. W przypadku recepty w postaci papierowej, na której przepisano:

 • co najmniej jeden produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją;
 • lek recepturowy podlegający refundacji;
 • produkt leczniczy o kategorii dostępności „Rpw” – wydawany z przepisu lekarza, zawierający środki odurzające lub substancje psychotropowe;
 • produkt leczniczy zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

– unikalny numer identyfikujący taką receptę przydziela dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ.

Oddział wojewódzki NFZ, na wniosek osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, przydziela mu zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty w postaci papierowej.

Świadczeniodawca otrzymuje zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty, przydzielone dla wykonujących u niego zawód osób uprawnionych. Po uzyskaniu zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty w postaci papierowej osoba uprawniona albo świadczeniodawca zaopatruje się w druki recept w postaci papierowej we własnym zakresie.

Możliwy jest również wydruk recepty w trakcie jej wystawiania. Osoba uprawniona albo świadczeniodawca może złożyć do oddziału wojewódzkiego NFZ wniosek za pośrednictwem podmiotu zajmującego się drukiem recept.

Zakresy liczb mogą być również przydzielane przez oddział wojewódzki NFZ osobie uprawnionej albo świadczeniodawcy na podstawie przedstawionej przez świadczeniobiorcę karty ubezpieczenia zdrowotnego albo innego dokumentu elektronicznego potwierdzającego ubezpieczenie.

Wydruk recepty następuje u osoby uprawnionej albo u świadczeniodawcy. Unikalne numery identyfikujące recepty wystawiane w postaci elektronicznej są nadawane tym receptom przez podmioty uprawnione do wystawiania recept.

Na recepcie w postaci papierowej, na której przepisano:

 • produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny podlegający refundacji;
 • produkt leczniczy, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

– dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę, dane dotyczące osoby wystawiającej receptę oraz dane dotyczące unikalnego numeru identyfikującego receptę są przedstawiane dodatkowo techniką służącą do ich automatycznego odczytu w postaci kodu kreskowego.

W przypadku osoby wystawiającej receptę na produkt leczniczy:

 • kategorii dostępności „Rpw”,
 • zawierający środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

– w odniesieniu do której dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ nie wydaje zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty, zakresy te wydaje wojewódzki inspektor farmaceutyczny właściwy ze względu na adres zamieszkania osoby wystawiającej receptę.

Do 30 czerwca 2021 r. recepty mogą być realizowane na zasadach dotychczasowych. Dopuszcza się stosowanie druków recept zgodnych ze wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?