25 września 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1641.

W wykazie świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach dziennych psychiatrycznych doprecyzowany został ich zakres – świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży, objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia, obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, ze znacznymi, zagrażającymi lub utrwalonymi zaburzeniami funkcjonowania życiowego.

Zmiany wprowadza się również w wykazie świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) w zakresie świadczeń psychologicznych.

Nowe brzmienie otrzymał załącznik określający warunki szczególne, jakie są obowiązani spełniać świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w ramach poziomów referencyjnych.

—————————————————————————————————————————————————-

26 września 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1654.

Wskazano obszary, na których obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

—————————————————————————————————————————————————-

28 września 2020 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1662 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

—————————————————————————————————————————————————-

1 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1687.

Wskazano obszary, na których obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

—————————————————————————————————————————————————-

3 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2020 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej przez weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy, funkcjonariuszy i pracowników policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1613.

—————————————————————————————————————————————————-

7 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1627.

—————————————————————————————————————————————————-

9 października 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, opublikowana w Dz. U. z 2020 r., poz. 1747.

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzone zostały m.in. następujące zmiany:

 • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, prezes Rady Ministrów może, na wniosek ministra zdrowia, nałożyć na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek wykonania określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

 • minister zdrowia może nałożyć ten obowiązek na podmiot leczniczy będący spółką kapitałową, w której jedynym albo większościowym udziałowcem albo akcjonariuszem jest: Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, lub uczelnia medyczna, samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej lub jednostką budżetową, instytutem badawczym. Zadanie może dotyczyć w szczególności zmian w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego lub przekazania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz aparatury i sprzętu medycznego, w celu zapewnienia kontynuacji udzielenia świadczeń zdrowotnych w innym podmiocie leczniczym. W przypadku poniesienia przez podmiot leczniczy szkody przy wykonywaniu nałożonego zadania w powyższym trybie minister zdrowia jest obowiązany do jej naprawienia.

 • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego organu. W przypadku projektu uchwały dotyczącej wyborów dokonywanych przez organy samorządów zawodowych członków danego organu powiadamia się o imieniu i nazwisku kandydatów oraz o liczbie mandatów w danych wyborach. W przypadku gdy przepisy szczególne dotyczące podejmowania uchwał przez organy samorządów zawodowych wymagają podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym, wymienione organy mogą w powyższym trybie znieść wymóg tajności głosowania w określonej sprawie. Uchwałę podjętą w trybie zdalnym, podpisuje przewodniczący organu kolegialnego albo inny upoważniony przez niego członek tego organu biorący udział w głosowaniu.

—————————————————————————————————————————————————-

9 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1748.

Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie lub chorobę zakaźną powodującą powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych danej osoby, zleca transport sanitarny do wskazanego szpitala albo miejsca izolacji albo izolacji w warunkach domowych w przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać się lub którego stan zdrowia to uzasadnia, albo przekazuje pacjentowi informację o konieczności nieprzemieszczania się środkami publicznego transportu zbiorowego.

Uchylony został przepis, który stanowił, że obowiązkowej izolacji lub izolacji w warunkach domowych podlegają osoby, u których stwierdzono zakażenie wywołane wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub podejrzenie zakażenia lub zachorowania, wobec których lekarz lub felczer nie zastosował obowiązkowej hospitalizacji.

—————————————————————————————————————————————————-

9 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1749.

Standard organizacyjny opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2, określa poszczególne elementy organizacji opieki mającej na celu zapewnienie dobrego stanu zdrowia pacjenta oraz przeciwdziałanie szerzeniu się zachorowań na chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Standard organizacyjny obejmuje zadania podejmowane w związku ze:

 • skierowaniem pacjenta do izolacji lub izolacji w warunkach domowych,

 • skierowaniem pacjenta do leczenia w szpitalu,

 • zlecaniem badań diagnostycznych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

STANDARD ORGANIZACYJNY W PRZYPADKU POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM
PODEJRZANYM O ZAKAŻENIE WIRUSEM SARS-COV-2

Lekarz, w tym:

 • lekarz, który udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach sprawowania opieki nad pacjentem;

 • lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą w zakresie świadczenia szpitalne, któremu wojewoda lub minister zdrowia wydał polecenie dotyczące zapewnienia łóżka lub łóżek dla pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (szpital I poziomu)

kierując się aktualną wiedzą medyczną, podejmuje działania mające na celu zapobieganie szerzeniu się zachorowań na chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), w tym udziela pacjentowi świadczeń opieki zdrowotnej.

W ramach realizacji powyższych działań, lekarz:

 • dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta:

a) przez przeprowadzenie wywiadu i badania fizykalnego lub

b) w formie teleporady, z wyłączeniem dzieci do ukończenia 2. roku życia, których stan zdrowia jest oceniany w sposób, o którym mowa w pkt. a;

 • w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta ustalonym po przeprowadzeniu czynności, o których mowa powyżej:

* zleca wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z określonym standardem organizacyjnym lub

*po uzyskaniu dodatniego wyniku testu, kieruje pacjenta do: – odbycia izolacji albo izolacji w warunkach domowych albo – szpitala II lub III poziomu – w przypadku konieczności leczenia szpitalnego.

W przypadku pacjenta, który jest w stanie samodzielnie przemieszczać się, lekarz przekazuje pacjentowi informację o punktach pobrań, w których można wykonać badanie diagnostyczne, oraz informację o konieczności nieprzemieszczania się środkami publicznego transportu zbiorowego.

W sytuacji skierowania pacjenta do odbycia izolacji w warunkach domowych lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udziela pacjentowi, nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta. W razie konieczności przedłużenia okresu trwania izolacji w warunkach domowych pacjenta, u którego wystąpiły objawy, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej informuje pacjenta o przewidywanej dacie zakończenia okresu tej izolacji oraz o konieczności odbycia kolejnej porady albo teleporady w ostatnim dniu jej trwania. Podczas porady albo teleporady, o której mowa w zdaniu drugim, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej podejmuje decyzję o ewentualnym dalszym przedłużeniu okresu izolacji w warunkach domowych. Zakończenie izolacji w warunkach domowych następuje po udzieleniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w ostatnim dniu przedłużonego okresu tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której lekarz ten nie podejmie decyzji o dalszym przedłużeniu okresu jej trwania.

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać się lub którego stan zdrowia to uzasadnia, lekarz:

 • w sytuacji zlecenia wykonania testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 zleca pobranie materiału do wykonania testu przez zespół karetki wymazowej;

 • po stwierdzeniu konieczności leczenia szpitalnego zleca transport pacjenta do szpitala.

STANDARD ORGANIZACYJNY W PRZYPADKU POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM
ZAKAŻONYM WIRUSEM SARS-COV-2

Lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem zakażonym wirusem SARS-CoV-2 kieruje tego pacjenta do:

 • odbycia izolacji albo izolacji w warunkach domowych,

 • leczenia szpitalnego do szpitala II poziomu, a w przypadku pacjenta zakażonego wirusem SARS-CoV-2 wymagającego leczenia specjalistycznego w warunkach szpitalnych schorzeń innych niż COVID-19 – do szpitala III poziomu.

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać się lub którego stan zdrowia to uzasadnia, lekarz zleca jego transport, odpowiednio do miejsca izolacji albo izolacji w warunkach domowych albo szpitala.

Przed przyjęciem do leczenia szpitalnego pacjent jest poddawany w szpitalu ocenie stanu zdrowia w miejscu wydzielonym od miejsca przeznaczonego do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom niezakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie świadczenia szpitalne, któremu wojewoda lub minister zdrowia wydał polecenie dotyczące zapewnienia:

 • udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonych zakresach pacjentom podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (szpital II poziomu) – jest obowiązany do leczenia pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, którzy wymagają leczenia w warunkach szpitalnych;

 • łóżka lub łóżek dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 (szpital III poziomu) – jest obowiązany do leczenia schorzeń innych niż COVID-19, które wymagają leczenia w warunkach szpitalnych.

Pacjent, u którego w ocenie lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w szpitalu II poziomu, nie występują przyczyny poddania tego pacjenta hospitalizacji w tym szpitalu, jest:

 • kierowany do odbycia izolacji albo izolacji w warunkach domowych albo

 • informowany o konieczności zgłoszenia się do lekarza, o którym mowa na wstępie.

Pacjent, u którego ustąpią przyczyny hospitalizacji w szpitalu, jest wypisywany do miejsca zamieszkania albo miejsca pobytu, albo kierowany do izolacji, albo izolacji w warunkach domowych, albo do leczenia szpitalnego.

STANDARD ORGANIZACYJNY W PRZYPADKU ZLECANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH
W KIERUNKU WIRUSA SARS-COV-2, W TYM TESTU MOLEKULARNEGO RT-PCR

Zlecenie badań diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-CoV-2, w tym testu molekularnego RT-PCR, wymaga stwierdzenia przez kierującego lekarza, przy uwzględnieniu aktualnej wiedzy medycznej, wskazań do wykonania takich badań.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, w którym świadczeń zdrowotnych udziela lekarz, o którym mowa wyżej, informuje pacjenta o wyniku testu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

—————————————————————————————————————————————————-

9 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1750.

Do objęcia opieką w izolatoriach kwalifikują się osoby, u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzenie zachorowania, od których pobrano materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność wirusa, skierowane do izolatorium przez lekarza szpitala albo przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo przez państwowego inspektora sanitarnego, z jednoczesnym powiadomieniem podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju leczenie szpitalne.

W standardzie opieki medycznej zmiana dotyczy wizyty pielęgniarskiej – nie rzadziej niż raz na dobę. Dopuszcza się wykonanie wizyty za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

—————————————————————————————————————————————————-

9 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1751.

Lekarz wykonujący znieczulenie może w tym samym czasie znieczulać tylko jednego pacjenta. Podczas znieczulenia z lekarzem współpracuje pielęgniarka anestezjologiczna, dotyczy to również znieczuleń wykonywanych poza salą operacyjną.

Warunków określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I i części II nie stosuje się do podmiotu leczniczego, któremu wojewoda lub minister zdrowia, działając na podstawie przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wydał polecenie dotyczące:

 • zapewnienia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie pacjentom z potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, z wyłączeniem świadczeń, w odniesieniu do których dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ wydał zgodę na ich udzielanie również pacjentom innym niż zakażeni wirusem SARS-CoV-2;

 • zapewnienia łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym łóżek respiratorowych z możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej – przez okres obowiązywania tego polecenia.

W wymienionych podmiotach leczniczych, przez okres obowiązywania polecenia, świadczeń zdrowotnych z zakresu intensywnej terapii na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii może udzielać lekarz anestezjolog lub lekarz po czterech latach specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, którzy odbyli co najmniej 6 miesięcy szkolenia w oddziale intensywnej terapii.

—————————————————————————————————————————————————-

10 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1758.

Rozporządzenie ustala, że terytorium RP jest obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ze wskazaniem rodzajów obszarów, na których obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii – obszar czerwony obejmujący powiaty, których wykaz jest określony w załączniku do rozporządzenia oraz obszar żółty obejmujący powiaty nieobjęte wykazem.

Do odwołania osoba przekraczająca granicę państwową, stanowiącą granicę zewnętrzną w strefie Schengen, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP jest obowiązana

 • przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o:

* adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę;
* numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;

 • odbyć po przekroczeniu granicy państwowej obowiązkową kwarantannę trwającą 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

Obowiązek odbycia kwarantanny jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę informuje pracodawcę o jej odbywaniu. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

W celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę za okres jej trwania, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy – Kodeks pracy lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Osoba poddana obowiązkowi kwarantanny odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Informuje ona organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz nr PESEL tych osób, jeżeli go posiadają. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Powyższych obowiązków nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną w strefie Schengen, w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w RP lub w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach oraz w innych przypadkach wskazanych w rozporządzeniu.

Testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2, finansowane ze środków publicznych, są zlecane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, z wyjątkiem testów zlecanych przez:

 • podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, w tym opiekę zdrowotną w izolatorium, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego stanowiącego moduł Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 prowadzonego przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;

 • inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

W przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, zlecanie wykonania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 w tym systemie i przekazywanie ich wyników odbywa się bez pośrednictwa tych systemów.

Do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym przez osoby uprawnione do rehabilitacji w ramach prewencji rentowej, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 277), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.

Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS, wystawione przez właściwą jednostkę organizacyjną ZUS. Zlecenia na wykonanie testu diagnostycznego dokonuje ośrodek rehabilitacyjny będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą, do którego osoba uprawniona została skierowana na rehabilitację leczniczą.

Testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 dla osób uprawnionych są finansowane ze środków publicznych.

Do odwołania warunkiem rozpoczęcia:

 • leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,

 • świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych

jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta oraz opiekuna dziecka, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ albo wydana przez NFZ informacja o tym skierowaniu, w przypadku kontynuacji leczenia lub rehabilitacji.

Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w zakładach rehabilitacji leczniczej, dla których podmiotem tworzącym jest prezes KRUS, jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej.

Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych pacjentowi zakwalifikowanemu na rehabilitację leczniczą w zakładach rehabilitacji leczniczej, jest prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy KRUS lub orzeczenie komisji lekarskiej KRUS, wydane w postępowaniu orzeczniczym dla ustalenia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników oraz zawierające wskazania do rehabilitacji leczniczej albo wniosek sporządzony przez lekarza prowadzącego leczenie, potwierdzone przez jednostki organizacyjne KRUS.

Do odwołania warunkiem uczestnictwa w projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowanym przez PFRON jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Podstawą do wykonania takiego testu jest informacja o skierowaniu na kompleksową rehabilitację wystawiana przez PFRON. Testy te są finansowane ze środków publicznych.

Do odwołania warunkiem przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego, pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego, oddziału medycyny paliatywnej oraz domu pomocy społecznej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia.

Podstawą do wykonania testu jest odpowiednio skierowanie lekarza do danego zakładu albo hospicjum, albo decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzja o umieszczeniu w domu pomocy społecznej. Testy te są finansowane ze środków publicznych.

Do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego osób niepełnosprawnych jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego uczestnika turnusu i opiekuna uczestnika turnusu, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza.

Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych jest kopia wniosku lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Do odwołania warunkiem rozpoczęcia:

 • działań realizowanych w ramach turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez MON, w podmiotach leczniczych utworzonych przez MSWiA;

 • turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w podmiotach leczniczych utworzonych przez MSWiA, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, jednostkach organizacyjnych podległych MON;

 • turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MSWiA, przez osoby uprawnione, jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 osoby uprawnionej oraz pełnoletniego najbliższego członka rodziny, materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu leczniczo-profilaktycznego.

Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych, jest skierowanie właściwego podmiotu kierującego osobę uprawnioną albo osobę uprawnioną wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny.

Informację o skierowaniu na turnus leczniczo-profilaktyczny osób podmiot prowadzący turnus przekazuje do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Świadczeniobiorca, który rozpoczął leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową przed 14 marca 2020 r. i przerwał to leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową po 13 marca 2020 r., przed upływem 15 dnia przewidzianego programem pobytu, może kontynuować jego realizację od 15 czerwca 2020 r. na podstawie dotychczasowego skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Kontynuacja realizacji leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej odbywa się na dotychczasowych warunkach realizacji świadczenia, przy uwzględnieniu liczby dni pobytu wykorzystanych przez świadczeniobiorcę przed przerwaniem jego realizacji i związanych z tym wzajemnych praw i obowiązków świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy.

Odpłatność należną za dni przypadające na kontynuację realizacji świadczenia oblicza się według poziomu odpłatności dla I okresu rozliczeniowego.

Świadczeniodawca, u którego świadczeniobiorca przerwał pobyt, uzgadnia ze świadczeniobiorcą termin rozpoczęcia kontynuacji leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Termin ten nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2020 r.

Świadczeniodawca niezwłocznie przekazuje właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu NFZ informację w przedmiocie planowanej kontynuacji przerwanych świadczeń, po dokonaniu uzgodnienia ze świadczeniobiorcą oraz o zrealizowanych świadczeniach.

Świadczeniobiorca, który w okresie od 14 marca 2020 r. do 14 czerwca 2020 r. nie rozpoczął leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej zgodnie z datą wynikającą ze skierowania potwierdzonego przez oddział wojewódzki NFZ, może zrealizować powyższe świadczenie na podstawie tego skierowania od 15 czerwca 2020 r. z uwzględnieniem miejsca na liście świadczeniobiorców. Warunkiem realizacji świadczenia przez świadczeniobiorcę jest przekazanie skierowania do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie do 31 lipca 2020 r. Do skierowania potwierdzonego przez oddział wojewódzki NFZ, doręczanego świadczeniobiorcom w czerwcu 2020 r., nie stosuje się terminu doręczenia świadczeniobiorcy potwierdzonego skierowania.

Do odwołania podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon.

W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej może on złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem tych systemów. Wymóg dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia nie ma zastosowania do odwołania.

Świadczeniobiorca ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia odwołania stanu epidemii, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

W przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, przy braku możliwości dostarczenia skierowania, świadczeniobiorca przekazuje w dniu udzielenia świadczenia skan albo zdjęcie skierowania za pośrednictwem tych systemów, albo jeżeli nie ma takiej możliwości, przekazuje świadczeniodawcy dane uwidocznione na tym skierowaniu.

Warunek opatrzenia informacji o wystawionym skierowaniu podpisem osoby wystawiającej skierowanie, może nie być stosowany, w przypadku gdy świadczeniodawca z przyczyn organizacyjno-technicznych nie może zidentyfikować i określić odpowiedniego statusu tego skierowania w systemie teleinformatycznym.

W takim przypadku jest wystarczające podanie przez świadczeniobiorcę, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, podstawowych informacji zawartych w skierowaniu oraz klucza dostępu do skierowania albo kodu dostępu oraz numeru PESEL, a w przypadku jego braku – serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, albo numeru identyfikującego skierowanie. W takim przypadku świadczeniobiorca składa oświadczenie o niedokonaniu zgłoszenia w celu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej u innego świadczeniodawcy na podstawie tego skierowania. Oświadczenie to może zostać złożone za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Do odwołania świadczeniobiorca, który nie zgłosił się na ustalony termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej i został z tego powodu skreślony z listy oczekujących, podlega przywróceniu na tę listę bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.

Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca zgłasza nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Dokument elektroniczny, o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, może zawierać informację o poddaniu świadczeniobiorcy obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Do odwołania zlecenie wykonania badania laboratoryjnego polegającego na wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, następujące za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, uznaje się za spełniające standardy jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

Do odwołania oświadczenia woli świadczeniobiorców o wyborze świadczeniodawcy, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej mogą być składane zgodnie z wzorami obowiązującymi 13 marca 2020 r.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy mogą być wystawiane, do odwołania, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

W przypadku braku możliwości weryfikacji zleceń i potwierdzenia posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ, weryfikacja i potwierdzenie mogą nastąpić, do odwołania, za pośrednictwem innych systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Do odwołania lekarz lub felczer oraz diagnosta laboratoryjny mogą nie przekazywać odpowiednio formularzy ZLK 1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej oraz ZLB 1 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, dotyczących zakażenia SARS-CoV-2, pod warunkiem zlecania wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 oraz przekazania jego wyniku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi zdrowia.

W przypadku braku możliwości dołączenia do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w wyroby medyczne, potwierdzonej za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, kopii zrealizowanego zlecenia wprowadza się, do odwołania, możliwość dołączenia do wniosku potwierdzonej przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie kopii dokumentu potwierdzającego odbiór wyrobu medycznego, który zawiera unikalny numer identyfikacyjny nadany przez system informatyczny NFZ, wystawiony przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie wraz z fakturą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup.

Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

 • w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

* na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych;

* na terenie nieruchomości wspólnych;

* w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

* w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

* w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki na statkach powietrznych. Powyższego obowiązku nie stosuje się w przypadku:

 • pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem do ukończenia 5. roku życia albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;

 • dziecka do ukończenia 5. roku życia;

 • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa (wymagane jest okazanie zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego wymienione okoliczności);

 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;

 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu zapewniają oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;

 • kierującego statkiem, jeżeli urządzenie sterowe znajduje się w osobnym pomieszczeniu albo armator statku zapewni oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność, kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze;

 • sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;

 • żołnierza sił zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;

 • osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;

 • sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport na terenie obiektów sportowych;

 • osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży;

 • jazdy konnej;

 • personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota.

Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:

 • konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;

 • umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się;

 • spożywania posiłków lub napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej;

 • spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.

Ograniczenia liczby osób uczestniczących w zgromadzeniu nie stosuje się m.in. w przypadku przeprowadzania egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych.

Ponadto wprowadzone zostały dodatkowe ograniczenia na obszarze czerwonym i obszarze żółtym.

—————————————————————————————————————————————————-

12 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 2020 r. w sprawie badań i szczepień profilaktycznych funkcjonariusza Straży Granicznej wchodzącego w skład kontyngentu Straży Granicznej oraz kierowania funkcjonariusza Straży Granicznej i pracownika Straży Granicznej na turnus leczniczo-profilaktyczny, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1767.

—————————————————————————————————————————————————-

13 października 2020 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1772 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.

—————————————————————————————————————————————————-

13 października 2020 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1777 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi.

—————————————————————————————————————————————————-

13 października 2020 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1780 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych.

—————————————————————————————————————————————————-

15 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1797.

Do odwołania obiekty handlowe lub usługowe, których przeważająca działalność polega na sprzedaży żywności, produktów kosmetycznych, artykułów toaletowych, środków czystości, produktów leczniczych, wyrobów, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, świadczeniu usług pocztowych – od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 obsługują wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Powyższego przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

—————————————————————————————————————————————————-

17 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1826.

—————————————————————————————————————————————————-

17 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1829.

Do odwołania warunkiem przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem przyjęcia do zakładu.

Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych jest skierowanie, skierowanie lekarza do danego zakładu oraz skierowanie do przyjęcia do psychiatrycznego zakładu opiekuńczo-leczniczego i pielęgnacyjno-opiekuńczego dokonane na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Usunięto obowiązek zakrywania ust i nosa w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się również w przypadku osoby uprawiającej sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych.

Maksymalna liczba uczestników zgromadzenia nie może być większa niż 10 osób w obszarze czerwonym i 25 osób w obszarze żółtym.

Zmiany dotyczą dodatkowych ograniczeń na obszarze czerwonym. Załącznik do rozporządzenia zawiera wykaz powiatów znajdujących się w obszarze czerwonym.

—————————————————————————————————————————————————-

18 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1837.

Rozporządzenie obowiązuje z mocą od 1 października 2020 r.

W przypadku ograniczenia albo zaprzestania przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku:

 • wydania przez właściwy organ polecenia albo nałożenia obowiązku zobowiązującego do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub

 • wydania decyzji przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub

 • wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii – na wniosek świadczeniodawcy, należność dla danego zakresu świadczeń, za okresy sprawozdawcze w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r. może być ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń.

Należność ustalona w powyższy sposób nie obejmuje należności uwzględnianych przy wyliczaniu opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, określonym w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

—————————————————————————————————————————————————-

19 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1833.

Na obszarze kraju będącym obszarem czerwonym zajęcia na studiach, studiach podyplomowych, w ramach kształcenia doktorantów oraz w ramach innych form kształcenia, mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na obszarze kraju będącym obszarem żółtym zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w siedzibach lub filiach uczelni medycznych.

Decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia podejmuje rektor uczelni.

—————————————————————————————————————————————————-

19 października 2020 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1838 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

—————————————————————————————————————————————————-

20 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1767.

W okresie od 20 października do 31 grudnia 2020 r., w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji określonych w rozporządzeniu, jest zwolniony z obowiązku spełniania wymagań dotyczących warunków realizacji świadczeń odnoszących się do wymaganego personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego, pod warunkiem zapewnienia przez kierownika podmiotu leczniczego ciągłości procesu leczniczego i bezpieczeństwa zdrowotnego świadczeniobiorców.

—————————————————————————————————————————————————-

20 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1841.

—————————————————————————————————————————————————-

20 października 2020 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

—————————————————————————————————————————————————-

20 października 2020 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

—————————————————————————————————————————————————-

22 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1858.

—————————————————————————————————————————————————-

24 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1869.

—————————————————————————————————————————————————-

24 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1871.

Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium RP.

Osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 zgodnie ze standardem organizacyjnym w przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, chyba że skierowanie na test nastąpiło za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji.

Informacja o wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

W przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

Informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostawały w styczności ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, a nie wykazują objawów chorobowych, podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności.

Powyższego obowiązku nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu:

 • udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego;

 • udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, w tym rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez MON i w podmiotach leczniczych utworzonych przez MSWiA, turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w podmiotach leczniczych utworzonych przez MSWiA, jednostkach organizacyjnych podległych MON, turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MSWiA

z wyjątkiem przypadków, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Zakazu nie stosuje się do świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego oraz udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, których udzielanie rozpoczęło się przed 24 października 2020 r.

Osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w celu:

 • wykonywania czynności zawodowych lub służbowych;

 • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego;

 • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.

Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się m.in. w przypadku pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: co najmniej jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem do ukończenia 5. roku życia, z wyłączeniem pojazdów samochodowych będących środkami publicznego transportu zbiorowego.

Maksymalna liczba uczestników zgromadzenia organizowanego na podstawie zawiadomienia organu gminy lub decyzji wojewody nie może być większa niż 5.

Do odwołania zakazuje się organizowania innych zgromadzeń niż określone powyżej, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

 • spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;

 • imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.

Ograniczenia liczby osób uczestniczących w zgromadzeniu nie stosuje się m.in. w przypadku przeprowadzania egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych.

—————————————————————————————————————————————————-

28 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1767.

Zmiany zostały wprowadzone w wykazach świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych, świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach dziennych psychiatrycznych oraz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach dziennych leczenia uzależnień, w zakresie zatrudnienia pielęgniarek.

—————————————————————————————————————————————————-

31 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1818.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?