Nowe przepisy prawne – listopad-grudzień 2018 r.

Przepisy prawne listopad-grudzień 2018 r.

15 listopada 2018 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2150 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera

17 listopada 2018 r. wchodzi w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 8 listopada 2018 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2154

Rozporządzenie określa:

 • szczegółowy zakres danych objętych wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 • ramowy wzór planu,
 • zakres danych podlegających upublicznieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Plan zawiera między innymi:

 • informacje o jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,  centrach urazowych, centrach urazowych dla dzieci oraz jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego,
 • informacje o planowanych na kolejne lata nowych, przenoszonych lub likwidowanych jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, centrach urazowych oraz centrach urazowych dla dzieci na obszarze województwa,
 • informacje dotyczące funkcjonowania jednostek systemu, o liczbie pacjentów izby przyjęć szpitala, pacjentów urazowych, pacjentów urazowych dziecięcych, a także osób wykonujących zawód medyczny w jednostkach systemu,
 • opis i organizację struktury systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opis sposobu współpracy wojewody i dysponentów jednostek systemu z organami administracji publicznej i jednostkami systemu z innych województw, w tym  współpracy transgranicznej w zakresie ratownictwa medycznego,
 • informację o ujęciu w Rejestrze Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne danych dotyczących liczby, rodzaju i rozmieszczenia jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

18 listopada 2018 r. wchodzi w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 12 października 2018 r. w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2001

Do 31 grudnia 2019 r. kierownik podmiotu leczniczego zatrudniającego dyspozytorów medycznych wyznacza spośród dyspozytorów wysyłających dyspozytora medycznego obowiązanego do:

 • współpracy z dyspozytorami medycznymi z innych dyspozytorni, wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego i z kierującym akcją medyczną,
 • koordynowania funkcjonowania dyspozytorni medycznej,
 • koordynowania współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych w obrębie jednej dyspozytorni medycznej,
 • bieżącej analizy zadań realizowanych przez dyspozytorów medycznych,
 • bieżącej analizy optymalnego wykorzystania zespołów ratownictwa medycznego,
 • udzielania dyspozytorom medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej pomocy,
 • przygotowywania raportu dobowego z pracy dyspozytorni medycznej.

23 listopada 2018 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej

23 listopada 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 16 listopada 2018 r. w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2186

Zakładem psychiatrycznym wykonującym obserwację orzeczoną przez sąd na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

23 listopada 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra zdrowia z 16 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2185

W wykazie zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania obserwacji osób, w stosunku do których istnieje potrzeba wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego, w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej zastępuje Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

28 listopada 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek , opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2131

Zmianie ulega załącznik do rozporządzenia, określający zaszeregowanie wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.

30 listopada 2018 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2018 r. poz. 2241 obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

30 listopada 2018 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2231 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych

1 grudnia 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra   zdrowia z 11 października 2018 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1985

Celem pilotażu jest ocena skuteczności praktycznej oraz wypracowanie optymalnego modelu organizacji leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.
Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach pilotażu mogą być udzielane od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r.
Pilotaż dotyczy świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego polegających na przeprowadzeniu zabiegu trombektomii mechanicznej w ostrej fazie udaru niedokrwiennego.
Pilotaż obejmie pacjentów, u których:

 • doszło do zamknięcia przez zator lub zakrzep następujących naczyń wewnątrzczaszkowych: tętnicy szyjnej wewnętrznej, segmentu M1 środkowej tętnicy mózgu, segmentu M2 środkowej tętnicy mózgu, segmentu A1 przedniej tętnicy mózgu, segmentu A2 przedniej tętnicy mózgu, tętnicy podstawnej lub tętnicy kręgowej, oraz
 • wynik badania neuroobrazowego (tomografii komputerowej z opcją naczyniową lub rezonansu magnetycznego z opcją naczyniową) wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo niedrożności danej tętnicy.

Podmiotem zobowiązanym do wdrożenia, finansowania, monitorowania i ewaluacji pilotażu jest NFZ.
Realizatorem pilotażu może być świadczeniodawca realizujący umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego.
Wykaz realizatorów pilotażu stanowi załącznik do rozporządzenia.

4 grudnia 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra   spraw wewnętrznych i administracji z 30 października 2018 r. w sprawie wzorów skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2155

5 grudnia 2018 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

30 grudnia 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra   zdrowia z 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2381

Podmioty lecznicze niespełniające w dniu 30 grudnia 2018 r. wymagań dotyczących odrębności oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci i oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii lub, w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie z zakresu anestezji, odrębności oddziałów anestezjologii dla dzieci i oddziałów anestezjologii, dostosują się do wymagań określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, w terminie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2021 r.
Lekarz będący przed 30 grudnia 2018 r. kierującym oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii lub oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci albo oddziałem anestezjologii lub oddziałem anestezjologii dla dzieci w szpitalu, nie będący specjalistą w  anestezjologii i intensywnej terapii, może pełnić tę funkcję nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.
Podmioty lecznicze prowadzące szpitale, które w dniu 30 grudnia 2018 r. nie spełniają wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, dostosują się do tych wymagań do 31 grudnia 2021 r.
Podmioty wykonujące działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne lub stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, które w dniu 30 grudnia 2018 r. nie spełniają wymagań określonych w części I załącznika nr 1 do rozporządzenia, dotyczących „Wyposażenia stanowiska znieczulenia”, dostosują się do tych wymagań do 31 grudnia 2021 r.

30 grudnia 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra   finansów z 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2470  

31 grudnia 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra   zdrowia z 11 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2375

Zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego należy dostosować do wymagań określonych w rozporządzeniu w terminie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2021 r.

31 grudnia 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra  zdrowia z 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2410

Rozporządzenie określa:

 • organizację, kwalifikacje personelu, sposób funkcjonowania i rodzaje podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu,
 • sposób współdziałania podmiotów leczniczych, o których mowa wyżej, z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi w zakresie sprawowania opieki nad uzależnionymi od alkoholu.

31 grudnia 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra  zdrowia z 21 grudnia 2018 r. w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2475

Rozporządzenie określa:

 • szczegółowy sposób postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego;
 • wzory:
  • skierowania do szpitala psychiatrycznego,
  • zawiadomień kierownika szpitala psychiatrycznego oraz sądu opiekuńczego o przyjęciu do szpitala osoby chorej psychicznie bez jej pisemnej zgody lub osoby z zaburzeniami psychicznymi,
  • zawiadomień sądu opiekuńczego o wypisaniu ze szpitala psychiatrycznego oraz o pozostaniu w szpitalu psychiatrycznym za zgodą osoby przyjętej do tego szpitala.

Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego  oraz wypisanie ze szpitala wymaga ustalenia albo potwierdzenia tożsamości, jeżeli jest to możliwe:

 • osoby przyjmowanej do szpitala psychiatrycznego,
 • przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub faktycznego tej osoby, jeżeli dotyczy.

Tożsamość ustala się albo potwierdza na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość danej osoby.
Lekarz przyjmujący pacjenta do szpitala psychiatrycznego, w przypadku konieczności zasięgnięcia pisemnej opinii innego lekarza albo pisemnej opinii psychologa,  dołącza ją do dokumentacji medycznej pacjenta, a w sytuacji braku możliwości spełnienia tego obowiązku, zamieszcza w dokumentacji adnotację o braku możliwości zasięgnięcia takiej opinii wraz z uzasadnieniem.
W przypadku gdy przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez uzyskania zgody, nie zostało zatwierdzone przez ordynatora (lekarza kierującego oddziałem), niezwłocznie informuje się o tym pacjenta.
Pacjent przyjmowany do szpitala psychiatrycznego potwierdza fakt poinformowania go przez lekarza przyjmującego o zasadach przyjęcia do szpitala psychiatrycznego oraz wypisania ze szpitala, a także o prawie do pomocy w ochronie swoich praw przez złożenie podpisu w dokumentacji medycznej, w której odnotowano przekazanie takich informacji.
Informację o niemożności albo odmowie złożenia przez pacjenta podpisu zamieszcza się w formie adnotacji w dokumentacji medycznej.
Kierownik szpitala psychiatrycznego niezwłocznie powiadamia sędziego wizytującego o wypisaniu osoby przebywającej w tym szpitalu w przypadku, gdy sędzia zarządza natychmiastowe jej wypisanie ze szpitala  oraz wnosi o umorzenie postępowania, ze względu na to, że pobyt tej osoby w szpitalu jest oczywiście bezzasadny.
Skierowania do szpitala psychiatrycznego wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność, jednak nie dłużej niż przez 14 dni od dnia ich wydania.

31 grudnia 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra  zdrowia i ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2472

Rozporządzenie określa warunki i sposób przeprowadzania badań w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, sposób ich dokumentowania oraz weryfikacji.
Badania obejmują badanie wydychanego powietrza lub badanie krwi.
Badanie wydychanego powietrza przeprowadza się przed badaniem krwi, jeżeli stan osoby badanej na to pozwala.
Badanie wydychanego powietrza przeprowadza się w sposób nieinwazyjny przy użyciu urządzenia elektronicznego dokonującego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu metodą:

 1. spektrometrii w podczerwieni lub
 2. utleniania elektrochemicznego.

Badania analizatorem wydechu nie przeprowadza się przed upływem 15 minut od chwili zakończenia spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, palenia papierosów elektronicznych lub używania wyrobów tytoniowych bezdymnych przez osobę badaną.
W przypadku dokonania pierwszego pomiaru analizatorem wydechu, o którym mowa w pkt. 1 oraz uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm3, dokonuje się niezwłocznie drugiego pomiaru.
W przypadku dokonania pierwszego pomiaru analizatorem wydechu, o którym mowa w pkt. 2 oraz uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm3, dokonuje się drugiego pomiaru po upływie 15 minut.
Na żądanie osoby badanej albo gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez nią przestępstwa, wynik badania dokonanego analizatorem wydechu, o którym mowa w pkt. 2, wynoszący ponad 0,00 mg/dm3 należy zweryfikować badaniem analizatorem wydechu, o którym mowa w  pkt. 1, przez dokonanie dwóch pomiarów. Drugiego pomiaru dokonuje się niezwłocznie po dokonaniu pierwszego pomiaru.
W przypadku dokonania pierwszego pomiaru analizatorem wydechu i uzyskania wyniku równego lub większego od 0,10 mg/dm3, a w drugim pomiarze wyniku 0,00 mg/dm3, dokonuje się niezwłocznie trzeciego pomiaru tym samym analizatorem wydechu. Jeżeli wynik trzeciego pomiaru wynosi 0,00 mg/dm3, to badanie nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu.
Jeżeli badanie wykaże obecność alkoholu w wydychanym powietrzu, niezwłocznie przeprowadza się badanie analizatorem wydechu.
Jeżeli osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia oddaliła się z miejsca zdarzenia przed badaniem jej stanu trzeźwości, a następnie została zatrzymana albo sama zgłosiła się do uprawnionego organu powołanego do ochrony porządku publicznego, należy dokonać badania analizatorem wydechu.
Z badania przeprowadzonego analizatorem wydechu wskazującego na obecność alkoholu w organizmie osoby badanej sporządza się protokół zawierający między innymi. :

 • ilość, rodzaj i godzinę spożycia napojów alkoholowych przez osobę badaną w ciągu ostatnich 24 godzin – na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe,
 • informację o chorobach, na jakie choruje osoba badana – na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe

Osobę badaną, jeżeli jest to możliwe, informuje się o możliwości odmowy złożenia powyższych oświadczeń.
Protokół z przebiegu badania przeprowadzonego analizatorem wydechu, w którym uzyskano wynik równy 0,00 mg/dm3, sporządza się:

 • w przypadku prowadzenia dalszego postępowania w sprawie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
 • na żądanie osoby badanej – o czym należy ją pouczyć.

Badanie krwi przeprowadza się, jeżeli:

 • osoba badana odmawia poddania się badaniu wydychanego powietrza,
 • osoba badana, pomimo przeprowadzenia badania wydychanego powietrza, żąda badania krwi,
 • stan osoby badanej, w szczególności wynikający ze spożycia alkoholu, choroby układu oddechowego lub innych przyczyn, uniemożliwia przeprowadzenie badania wydychanego powietrza,
 • wystąpił brak wskazania stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu spowodowany przekroczeniem zakresu pomiarowego analizatora wydechu.

Badanie krwi pobranej z żyły osoby badanej polega na przeprowadzeniu co najmniej dwóch analiz laboratoryjnych krwi: metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym i metodą spektrofotometryczną z użyciem dehydrogenazy alkoholowej (metodą enzymatyczną), albo metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym przy użyciu dwóch różnych warunków analitycznych.
Z czynności pobrania krwi sporządza się protokół,
W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że pobranie krwi może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia osoby badanej, decyzję o pobraniu krwi lub odstąpieniu od jej pobrania podejmuje lekarz.
Odstąpienie od pobrania krwi utrwala się w formie pisemnego protokołu.

31 grudnia 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra  zdrowia  z 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2459

Rozporządzenie określa:

 • sposób dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sposób dokonywania oceny zasadności jego zastosowania,
 • sposób przeprowadzania oceny stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej,
 • rodzaje i wzory dokumentów stosowanych przy wykonywaniu  powyższych czynności,

Zastosowanie przymusu bezpośredniego dokumentuje się w karcie zastosowania przymusu bezpośredniego.
Karta zastosowania przymusu bezpośredniego obejmuje:

 • stwierdzenie zastosowania przymusu bezpośredniego, z uwzględnieniem jego rodzaju albo rodzajów oraz przyczyny jego zastosowania,
 • wskazanie czasu trwania przymusu bezpośredniego, w tym daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia jego stosowania, oraz uzasadnienie poszczególnych okresów jego przedłużania – jeżeli dotyczy,
 • opis przebiegu stosowania przymusu bezpośredniego, z uwzględnieniem wyników badań przeprowadzonych przez lekarza lub lekarza psychiatrę oraz skutków stosowania przymusu bezpośredniego dla zdrowia osoby, wobec której został zastosowany, a także imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby stosującej przymus bezpośredni,
 • imię i nazwisko osób: zlecającej zastosowanie przymusu bezpośredniego, nadzorującej jego wykonanie, zatwierdzającej jego zastosowanie, podejmującej decyzję o zaprzestaniu jego stosowania, a także przedłużającej stosowanie przymusu bezpośredniego – jeżeli dotyczy,
 • potwierdzenie przekazania dokumentacji medycznej podmiotowi oceniającemu zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego.

Ocena stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej, obejmuje informacje dotyczące zachowania, w tym przyjęcia posiłku oraz płynu, snu, a także parametrów wskazanych do oceny na podstawie decyzji lekarza nadzorującego lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych.
Ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego uprawniony lekarz przeprowadza na podstawie karty zastosowania przymusu bezpośredniego oraz innej przekazanej dokumentacji medycznej, jeżeli zawarte w niej wpisy mają znaczenie dla zastosowanego przymusu bezpośredniego, uwzględniając przy ocenie wymagania określone w ustawie oraz aktualny stan wiedzy medycznej.
Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego obejmuje:

 • ocenę istnienia podstawy prawnej i faktycznej do podjęcia decyzji o zastosowaniu przymusu bezpośredniego,
 • ocenę zasadności zastosowanego rodzaju środka przymusu bezpośredniego,
 • ocenę prawidłowości zastosowanej procedury dla danego rodzaju przymusu bezpośredniego oraz jej przeprowadzenia, w tym zasadność czasu stosowania poszczególnych środków przymusu bezpośredniego o charakterze ciągłym,
 • ocenę sposobu działania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta – jeżeli dotyczy,
 • ocenę prawidłowego udokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego.

Ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego uprawniony lekarz zamieszcza w karcie zastosowania przymusu bezpośredniego.
Karta zastosowania przymusu bezpośredniego oraz ocena stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej stanowią załączniki do indywidualnej dokumentacji medycznej osoby, wobec której zastosowano przymus bezpośredni.

1 stycznia 2019 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra  zdrowia z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r., opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1662

1 stycznia 2019 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra   zdrowia z 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2012

Rozporządzenie wprowadza zmiany w  załączniku nr 3 w części I Warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej.
Ponadto określa warunki, jakie ma spełnić świadczeniodawca w zakresie kwalifikacji personelu, w przypadku udzielania świadczeń na bloku operacyjnym w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji planowej.

1 stycznia 2019 r.  weszła w życie  ustawa z 13 września 2018 r.  o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego , opublikowana w Dz. U. z 2018r. poz. 2024

Ustawa określa zasady działania Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
Podstawową działalnością CMKP jest kształcenie podyplomowe w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu i prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w tym obszarze.
CMKP, na zasadach określonych w ustawie z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  prowadzi kształcenie na studiach podyplomowych,  może prowadzić kształcenie doktorantów
oraz inne formy kształcenia.
CMKP samodzielnie organizuje i realizuje elementy kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, z wyłączeniem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
CMKP koordynuje oraz kontroluje zadania realizowane przez inne podmioty, w tym spełnianie warunków prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego oraz realizację procesu szkolenia specjalizacyjnego, a także, na zasadach określonych w tych przepisach, nadaje i cofa uprawnienia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.
CMKP realizuje inne zadania zgodne z zakresem swojej działalności zlecone przez ministra zdrowia
oraz uczestniczy w sprawowaniu opieki medycznej w zakresie i formach określonych w przepisach ustawy o działalności leczniczej.
Nadzór nad utworzonym CMKP sprawuje minister zdrowia.
Likwiduje się Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzone na podstawie przepisów dotychczasowych.
Osoby, które rozpoczęły szkolenie specjalizacyjne w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie utworzonym na podstawie przepisów dotychczasowych, kontynuują szkolenie specjalizacyjne w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.
Pierwsza kadencja organów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierowników jednostek organizacyjnych oraz ich zastępców trwa do 31 sierpnia 2020 r.

1 stycznia 2019 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra   zdrowia z 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2364

Rozporządzenie uchyla przepis § 10a załącznika do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiący, że od 1 stycznia 2019 r. świadczeniodawca jest obowiązany do prowadzenia w postaci elektronicznej w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

 1. historii choroby – w przypadku świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne,
 2. historii zdrowia i choroby – w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem świadczeniodawcy realizującego umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, wykonującego działalność leczniczą w formie praktyki indywidualnej.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazano, że proponowana zmiana wynika z faktu, iż świadczeniodawcy nie są obecnie dostatecznie przygotowani do wypełnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej historii choroby oraz historii zdrowia i choroby.
Powyższy przepis dotyczył wyłącznie wymienionych w nim świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia.

1 stycznia 2019 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra   zdrowia z 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2376

Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji, hospitalizacji planowej lub leczenia jednego dnia może, w celu zapewnienia właściwej opieki oraz organizacji pracy, zatrudnić opiekuna medycznego, ratownika medycznego,  sekretarkę medyczną.
Liczba i kwalifikacje wymienionego personelu, są ustalane przez świadczeniodawcę, z uwzględnieniem  profili i specyfiki oraz intensywności pracy komórek organizacyjnych,  liczby i bieżącego wykorzystania łóżek, wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych.
Rozporządzenie wprowadza również zmiany w załączniku nr 4, zawierającym wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, oraz dodatkowe warunki realizacji tych świadczeń.

1 stycznia 2019 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra   zdrowia z 13 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę , opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2414

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?