Nowe przepisy prawne wrzesień 2021 r.

24 czerwca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1125.

Okres realizacji obowiązku odbycia kwarantanny przez osobę przekraczającą granicę RP, która rozpoczęła podróż z terytorium państwa nienależącego do strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ulega skróceniu w przypadku uzyskania przez tę osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przekroczeniu granicy RP w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

24 czerwca 2021 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1133 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

____________________________________________________________________________________________________________________

28 czerwca 2021 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1153 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.

____________________________________________________________________________________________________________________

1 lipca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1121.

Odrębnemu finansowaniu podlegają m.in.:

 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez:
 • pielęgniarki, położne i ratowników medycznych, w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń;
 • pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych w ustawie z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w zakresie środków przeznaczonych na pokrycie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze;
 • lekarzy i lekarzy dentystów, którym na 30 czerwca 2021 r. należne było wynagrodzenie podwyższone w trybie przepisów ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie środków przeznaczonych na podwyższenie wynagrodzenia tych osób;
 • porady specjalistyczne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • świadczenia opieki zdrowotnej we wskazanym zakresie realizowane zgodnie z programem pilotażowym opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1 lipca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1182.

Rozporządzenie określa:

 • minimalną funkcjonalność oraz minimalne wymagania techniczne, a także administrowanie systemem zarządzającym trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym – TOPSOR.
 • warunki organizacyjno-techniczne gromadzenia, przetwarzania i pobierania danych zgromadzonych w TOPSOR.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1 lipca 2021 r. weszła w życie część przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2021 r., poz. 554.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego prowadzi centralną ewidencję emisyjności budynków, w której gromadzi się dane i informacje o budynkach i lokalach w zakresie źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu oraz źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, albo zgłoszenia.

Źródło spalania paliw to część instalacji spalania paliw będące stacjonarnym urządzeniem technicznym, w którym następuje utlenianie paliw w celu wytworzenia energii, np. kotły gazowe i na paliwo stałe, podgrzewacze, grzejniki, piece kaflowe, wolnostojące, kominki na paliwa stałe, trzony kuchenne, kuchnie węglowe, piece olejowe, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, kolektory słoneczne, sieć ciepłownicza, instalacja fotowoltaiczna.

Właściciel albo zarządca budynku lub lokalu składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw,  w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła.

W przypadku już wykorzystywanych urządzeń termin ten wynosi 12 miesięcy od 1 lipca 2021 r. Deklarację składa się w postaci elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub pisemnej.

Deklaracja zawiera:

 1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 3. numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
 4. adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
 5. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

W przypadku zmiany danych, o których mowa w pkt. 5, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny do 5 tys. zł. Nie podlega karze sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

2 lipca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1198.

Koszty, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obejmują również koszty wzrostu wynagrodzeń pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych w ustawie z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Rozporządzenie obowiązuje od 1 lipca 2021 r.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

6 lipca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1218.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 lipca 2021 r.

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna,    chirurgia onkologiczna,    choroby wewnętrzne,    choroby zakaźne,    geriatria,  hematologia,    kardiologia dziecięca, medycyna paliatywna, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia,    neurologia dziecięca, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, patomorfologia, pediatria,    psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca – w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 5752 zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie    5862 zł.

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w dziedzinach medycyny innych niż wymienione powyżej w ramach rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 5478 zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie    5643 zł.

Lekarze dentyści, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ortodoncji w trybie rezydentury przed 1 lipca 2020 r., zachowują prawo do otrzymywania wynagrodzenia zasadniczego w wysokości określonej dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej, do zakończenia odbywania tego szkolenia w tym trybie.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

6 lipca 2021 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1225 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

8 lipca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1235.

Rozporządzenie obowiązuje z mocą od 1 lipca 2021 r. Prezes Funduszu określa współczynniki korygujące, dotyczące świadczeń udzielanych przez pracowników wykonujących zawód medyczny oraz przy udziale pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, zatrudnionych w podmiocie leczniczym, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych w ustawie z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w celu przeznaczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem warunków określonych w tej ustawie.

Prezes Funduszu określa współczynniki korygujące dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających specjalizację, którym na dzień 30 czerwca 2021 r. było należne podwyższone wynagrodzenie z tytułu zobowiązania wobec pracodawcy do nieudzielania odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z NFZ z co najmniej jednego z zakresów określonych w ustawie, biorąc pod uwagę wysokość dodatkowych środków przekazanych świadczeniodawcom.

Niewykonanie przez świadczeniodawcę obowiązków określonych w rozporządzeniu lub przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych, skutkuje nałożeniem na świadczeniodawcę kary umownej w wysokości do 5% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wysokość kary umownej ustala się z uwzględnieniem rodzaju i wagi stwierdzonych nieprawidłowości, a także wartości świadczeń, których dotyczyły te nieprawidłowości.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

10 lipca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1262.

W okresie do 31 sierpnia 2021 r. osoba przekraczająca granicę państwową RP statkiem powietrznym przed dokonaniem odprawy wypełnia kartę lokalizacji podróżnego w postaci elektronicznej, a w przypadku braku takiej możliwości – kartę lokalizacji podróżnego w postaci papierowej przekazaną przez personel pokładowy.

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 wydaje minister zdrowia.

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID jest wystawiane:

 • w postaci elektronicznej – automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia lub
 • w postaci papierowej – na żądanie osoby, której dane dotyczą, z systemu teleinformatycznego, przez:
 • podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19,
 • lekarza POZ lub pielęgniarkę POZ.

Obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy RP przez osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID oraz przez dzieci do ukończenia 12. roku życia, które przekroczyły granicę pod opieką dorosłego, o którym mowa wyżej.

Okres realizacji obowiązku odbycia kwarantanny przez osobę przekraczającą granicę RP, która rozpoczęła podróż z terytorium państwa nienależącego do strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim UE, z wyjątkiem państwa, które uzgodniło z RP zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ulega skróceniu w przypadku uzyskania przez tę osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przekroczeniu granicy RP w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

14 lipca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1273.

Badanie kwalifikacyjne w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 może przeprowadzać osoba, która kształci się na piątym roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym oraz osoba, która ukończyła studia na kierunkach lekarskim, na pielęgniarstwo i lekarsko-dentystycznym, w okresie 6 miesięcy od dnia ukończenia studiów, z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

14 lipca 2021 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o    świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

15 lipca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1289.

Orzecznictwo lekarskie w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych wykonuje lekarz specjalista chorób zakaźnych, lekarz specjalista medycyny pracy lub lekarz specjalista medycyny przemysłowej.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

15 lipca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1288.

Dokumentacja medyczna dotycząca chorób zawodowych obejmuje skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej oraz kartę badania w związku z chorobą zawodową.

Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej wydawane przez lekarza lub lekarza dentystę zawiera:

 • dane identyfikacyjne osoby badanej;
 • dane identyfikacyjne podmiotu kierującego na badanie (nazwę, adres);
 • nazwę choroby zawodowej, której dotyczy podejrzenie, i jej numer pozycji w wykazie chorób zawodowych;
 • podpis i pieczęć lekarza albo oznaczenie i podpis lekarza kierującego na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.

Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej może być wydawane przez lekarza lub lekarza dentystę według wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

15 lipca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1287.

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się:

 • właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu komendantowi wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej albo właściwemu wojskowemu inspektorowi sanitarnemu wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej;
 • właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy – których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika, gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego jest gromadzona w tym miejscu, a w przypadku braku takiej możliwości – według miejsca, na terenie którego było ostatnie narażenie zawodowe.

Właściwy państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wszczyna postępowanie, w szczególności przeprowadza ocenę narażenia zawodowego oraz sporządza kartę oceny narażenia zawodowego, którą wraz ze skierowaniem na badania przekazuje do jednostki orzeczniczej I stopnia. W przypadku gdy zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej jest w sposób oczywisty bezzasadne, właściwy państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie, wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Uprawniony lekarz wydaje orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania, na podstawie wyników przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych, dokumentacji medycznej pracownika lub byłego pracownika, dokumentacji przebiegu zatrudnienia oraz oceny narażenia zawodowego. W przypadkach uznanych za uzasadnione stanem zdrowia pracownika, byłego pracownika albo w przypadku śmierci pracownika albo byłego pracownika, lekarz wydaje orzeczenie lekarskie na podstawie dokumentacji medycznej, dokumentacji przebiegu zatrudnienia oraz oceny narażenia zawodowego.

Orzeczenie lekarskie przesyła się właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, zainteresowanemu pracownikowi, byłemu pracownikowi oraz lekarzowi kierującemu na badania, a w przypadku gdy orzeczenie lekarskie zostało wydane przez lekarza zatrudnionego w jednostce orzeczniczej II stopnia – również jednostce orzeczniczej I stopnia. W przypadku śmierci pracownika albo byłego pracownika orzeczenie lekarskie wydaje się również osobie uprawnionej do świadczeń po zmarłym, o której mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, na jej wniosek.

W przypadku śmierci pracownika albo byłego pracownika osoba uprawniona może złożyć wniosek o ponowną analizę przez jednostkę orzeczniczą II stopnia dokumentacji medycznej pracownika albo byłego pracownika, dokumentacji przebiegu zatrudnienia oraz oceny narażenia zawodowego, stanowiących podstawę do wydania orzeczenia przez jednostkę orzeczniczą I stopnia.

Właściwy państwowy inspektor sanitarny, główny inspektor sanitarny albo główny inspektor sanitarny Wojska Polskiego w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej stała się ostateczna, sporządza kartę stwierdzenia choroby zawodowej i przesyła ją do Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych prowadzonego przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi.

Do postępowań w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych wszczętych i niezakończonych stosuje się znowelizowane przepisy, z uwzględnieniem dokumentacji sporządzonej lub przekazanej w ramach tych postępowań na podstawie przepisów dotychczasowych, w tym zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej, oceny narażenia zawodowego, karty oceny narażenia zawodowego oraz skierowania na badania.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

15 lipca 2021 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1297 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

16 lipca 2021 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1301 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o    lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.  

_______________________________________________________________________________________________________________________________

21 lipca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1328.

Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych, służących do stałego pomiaru parametrów życiowych pacjenta oraz zapewniających możliwość zdalnego ich monitorowania w podstawowej opiece zdrowotnej, są udzielane osobie po ukończeniu 18. roku życia, po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, wymagającej dalszej opieki i diagnostyki w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • była hospitalizowana z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub u której w wyniku przeprowadzonej diagnostyki obrazowej stwierdzono zmiany w obrazie radiologicznym świadczące o zakażeniu wirusowym;
 • została poinformowana przez świadczeniodawcę o zakresie i zasadach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przewidzianych w programie pilotażowym oraz wyraziła zgodę na udział w tym programie. Kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu pilotażowego dokonuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie kryteriów określonych wyżej.

Programem pilotażowym jest objętych nie mniej niż 1000 świadczeniobiorców. Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego są udzielane przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę z ministrem na jego realizację, wybranego przez świadczeniobiorcę w sposób określony w przepisach ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

21 lipca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1327.

Świadczeniodawca składa wniosek o przedłużenie okresu rozliczeniowego nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r., w terminie do 30 września 2021 r.

Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ zalicza kwotę należności wynikającą z przedstawionej do rozliczenia większej liczby jednostek rozliczeniowych w danym okresie sprawozdawczym niż określona w planie rzeczowo-finansowym na ten okres na poczet rozliczenia środków wynikających z wypłaty świadczeniodawcy należności ustalonej na podstawie wskazanych rozporządzeń ministra zdrowia.

Zaliczenie może nastąpić do końca danego okresu rozliczeniowego.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

22 lipca 2021 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1342 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

23 lipca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1352.

W przypadku osoby zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i która została poddana z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych, okres obowiązkowej kwarantanny ulega zakończeniu po upływie 7 dni od dnia zakończenia tej izolacji albo po uzyskaniu negatywnego wyniku testu molekularnego przez osobę odbywającą kwarantannę, wykonanego nie wcześniej niż w pierwszym dniu po zakończeniu tej izolacji.

W przypadku narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 o nieustalonej charakterystyce epidemiologicznej lub klinicznej albo podwyższonej zaraźliwości lub zjadliwości w stosunku do wariantu dominującego w danym okresie na terytorium RP, albo styczności ze źródłem zakażenia, albo zakażenia państwowy powiatowy inspektor sanitarny może decydować o wydłużeniu czasu trwania kwarantanny, izolacji albo izolacji w warunkach domowych do 21 dni.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

30 lipca 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz. U. z 2021 r., poz. 1292.

W celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia jednostka samorządu terytorialnego, uwzględniając w szczególności mapę potrzeb zdrowotnych, wojewódzki plan transformacji oraz dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa, może finansować dla mieszkańców tej wspólnoty świadczenia gwarantowane.

Minister zdrowia, na okres 5 lat, opracowuje, ustala i aktualizuje mapę potrzeb zdrowotnych w celu identyfikacji priorytetowych potrzeb zdrowotnych i wyzwań organizacji systemu opieki zdrowotnej oraz zapewnienia zrównoważonego i skoordynowanego wydatkowania środków publicznych.

Minister zdrowia opracowuje, ustala, monitoruje i aktualizuje krajowy plan transformacji uwzględniający rekomendowane kierunki działań wskazane w mapie oraz wynikające z innych dokumentów strategicznych w ochronie zdrowia.

Krajowy plan ustala się na okres 5 lat. Wojewoda ustala dla obszaru województwa, na okres 5 lat, wojewódzki plan transformacji, uwzględniający krajowy plan i rekomendowane kierunki działań wskazane w mapie oraz wynikające z innych dokumentów strategicznych w ochronie zdrowia. Pierwszą mapę potrzeb zdrowotnych i pierwszy krajowy plan transformacji minister zdrowia ustala na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. Pierwszy wojewódzki plan transformacji wojewoda ustala na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. Dotychczasowe mapy potrzeb zdrowotnych zachowują moc obowiązującą do 31 grudnia 2021 r.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

12 sierpnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną na terenie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych temu ministrowi i przez niego nadzorowanych, na terenie podmiotów leczniczych tworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w stosunku do pracowników tych jednostek oraz funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1458.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

13 sierpnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1468.

Dokumentację indywidualną wewnętrzną stanowi również karta segregacji medycznej, która jest prowadzona na szpitalnym oddziale ratunkowym, w postaci elektronicznej, w systemie zarządzającym trybami obsługi pacjenta w SOR.

Karta segregacji medycznej zawiera:

 • dane dotyczące oznaczenia podmiotu, pacjenta i osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz osoby kierującej na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie;
 • informacje dotyczące rejestracji pacjenta do szpitala;
 • informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta objętego procesem segregacji medycznej (informacje uzyskane w trakcie wywiadu medycznego, określenie poziomu świadomości, określenie poziomu bólu w skali od 0-10, wartości parametrów krytycznych obejmujące zapis badania EKG, tętno (HR), puls (PR), częstość oddechów (RR), ciśnienie krwi skurczowe, rozkurczowe i średnie (nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi – NIBP), wysycenie hemoglobiny tlenem (saturacja, SpO2), temperatura (TEMP), o ile zostały oznaczone, wybór metody tlenoterapii, jeżeli była stosowana, ocenę stanu psychicznego);
 • panel Triage ESI 4.0, zawierający punkty decyzyjne zgodnie z algorytmem Emergency Severity Index (ESI) wersja 4.0 oraz wynik segregacji medycznej – priorytet;
 • datę i godzinę zakończenia segregacji medycznej.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1 września 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1476.

Prezes NFZ albo dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może rozwiązać umowę w części albo w całości, bez zachowania okresu wypowiedzenia, między innymi w przypadku udzielenia przez świadczeniodawcę w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna porad lekarskich za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w liczbie przekraczającej 90% wszystkich porad lekarskich zrealizowanych przez świadczeniodawcę w okresie sprawozdawczym.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

5 października 2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1421.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

2 stycznia 2022 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2022 r., opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1353.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?